Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1) 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 7/2016), je Občinski svet  Občine Cerklje na Gorenjskem na 21 redni seji, dne 08.05.2018 sprejel

 

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU

OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM ZA LETO 2018

 

1. člen

V 2. členu Odloka o proračunu Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2018 (Uradni glasilo Slovenskih občin številka 5, z dne 02.02.2018) se splošni del proračuna na ravni podskupin kontov določi v naslednjih zneskih:

 

I. Rebalans 2018

 

A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

Skupina/podskupina kontov

v EUR

 

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

13.116.601

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

8.703.254

70

DAVČNI PRIHODKI

5.544.371

 

700 Davki na dohodek in dobiček

4.431.660

 

703 Davki na premoženje

839.441

 

704 Domači davki na blago in storitve

273.270

71

NEDAVČNI PRIHODKI

3.158.882

 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

502.832

 

711 Takse in pristojbine

14.736

 

712 Denarne kazni

57.280

 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

29.676

 

714 Drugi nedavčni prihodki

2.554.358

72

KAPITALSKI PRIHODKI

702.000

 

720 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov

202.000

 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja

500.000

74

TRANSFERNI PRIHODKI

3.711.348

 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

1.018.211

 

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

2.693.137

 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

17.683.853

40

TEKOČI ODHODKI

2.270.809

 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

356.944

 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

55.231

 

402 Izdatki za blago in storitve

1.708.009

 

403 Plačila domačih obresti

2.000

 

409 Rezerve

148.626

41

TEKOČI TRANSFERI

2.659.673

 

410 Subvencije

350.800

 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

1.576.356

 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

352.299

 

413 Drugi tekoči domači transferi

380.218

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

12.234.031

 

420 Nakup in gradnja osnovnih stredstev

12.234.031

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

519.340

 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

519.340

 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

0

 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK

 
 

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)

-4.567.252

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

Skupina/Podskupina kontov

 

 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN KAPITALSKIH DELEŽEV DELEŽEV  (750+751+752)

260.123

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

260.123

 

751 Prodaja kapitalskih deležev

260.123

 

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  (440+441+442+443)

1.000

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

1.000

 

441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

1.000

 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA

 
 

IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

259.123

C.

RAČUN FINANCIRANJA

 

Skupina/Podskupina kontov

 

 

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

500.000

50

ZADOLŽEVANJE

500.000

 

500 Domače zadolževanje

500.000

 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

0

55

ODPLAČILA DOLGA

0

 

550 Odplačila domačega dolga

0

 

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-3.808.129

 

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

500.000

 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI+VII.-VIII.-IX.)

4.567.252

 

2. člen

Po uveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Cerklje na Gorenjskem je osnova za prerazporejanje pravic porabe sprejeti Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Cerklje na Gorenjskem.

 

3. člen

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2018 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov se objavita na spletni strani občine.

 

Številka: 410-0030/2017-050

Datum: 8.5.2018

 

 

Občina Cerklje na Gorenjskem

 

Franc Čebulj, l.r., župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor