Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Občinski svet Občine Ruše je na podlagi 153. in 218. člena Zakona o urejanju prostora – ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/17), Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19) ter 15. in 73. člena Statuta Občine Ruše (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 23/2018), na svoji 5. seji, dne 22. 7. 2019, sprejel

 

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

ZA OBMOČJE OBČINE RUŠE

 

1. člen

V Odloku o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Ruše (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/2014, v nadaljevanju »Odlok o komunalnem prispevku«) se celoten 20. člen nadomesti z naslednjim besedilom:

»20. člen

(1) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo prostovoljnih gasilskih domov, neprofitnih stanovanj, gradnjo stavb za izobraževanje, znanstveno-raziskovalno delo in zdravstvo po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov ter ostalih objektov, ki se financirajo iz proračuna Občine Ruše.

(2) V primerih, ko fizična oseba kot zavezanec za plačilo komunalnega prispevka za predmet odmere - stanovanjska stavba (šifra (CC-SI) je 1110 oz. 1121) ne uveljavlja zahtevka za obročno odplačevanje komunalnega prispevka, se mu odmerjeni komunalni prispevek zniža za 15 %. V kolikor pa zavezanec za plačilo komunalnega prispevka le tega ne plača v roku, določenem z odmerno odločbo, mu občinska uprava z dopolnilno odločbo prekliče oprostitev in naloži plačilo preostanka do polne vrednosti komunalnega prispevka.

(3) Mladim družinam, ki rešujejo stanovanjsko vprašanje - predmet odmere komunalnega prispevka je stanovanjska stavba (šifra (CC-SI) je 1110 oz. 1121), se odmerjeni komunalni prispevek zniža za 50 %. Mlada družina je življenjska skupnost enega ali obeh staršev z vsaj enim otrokom, v kateri noben od staršev ni star več kot 30 let, ne glede na starost otrok, oziroma 35 let, če otroci še niso šoloobvezni. Šteje starost, dopolnjena v letu, v katerem so vložili zahtevek za odmero komunalnega prispevka.

(4) Znižanji iz drugega in tretjega odstavka tega člena se seštevata.

(5) O ostalih oprostitvah in olajšavah plačila komunalnega prispevka odloča, na predlog župana, občinski svet. Občina mora oproščena sredstva iz tega oziroma 3. odstavka tega člena v enaki višini nadomestiti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.«

 

2. člen

Vsi ostali členi Odloka o komunalnem prispevku ostanejo nespremenjeni.

 

3. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 352-01-005/2007

Datum: 22. 7. 2019

 

 

Občina Ruše

 

Urška Repolusk, županja

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor