Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 55. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS-1), 10., 10.a, 10.b člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06-ZFO-1, 101/07-odločba US, 57/08 in 94/10-ZIU, 36/11, 40/12-ZUJF), 85. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr.), 56. členu Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 80/2016, 33/17, 59/17, 71/17-ZIPRS1819), Pravilnika o postopkih zadolževanja občin (Uradni list RS, št. 108/08 in 49/10, 55/15), 17. člena Statuta Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/11) in na podlagi Odloka o proračunu Občine Mirna za leto 2018 je Občinski svet občine Mirna na 12. izredni seji, dne 05. 07. 2018, sprejel

 

SKLEP

O ZADOLŽITVI OBČINSKEGA PRORAČUNA ZA LETO 2018

 

1.

Občina Mirna se v letu 2018 v skladu z Zakonom o financiranju občin in Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 zadolži za financiranje investicijskih projektov, ki jih je v Načrtu razvojnih programov za obdobje 2018 - 2020 ob sprejemanju Odloka o  proračunu Občine Mirna za leto 2018 potrdil Občinski svet, in sicer v višini 302.885,00 EUR.

 

2.

Občina Mirna skladno s 56. členom ZIPRS1718 najame kredit iz naslova dodatnega zadolževanja v državnem proračunu za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občine do višine 52.885,00 EUR. Zadolžitev občin za sofinanciranje investicijskih projektov se ne všteva v največji možni obseg zadolževanja občin iz drugega odstavka 10. b člena ZFO-1.

Občina Mirna najame kredit pri najugodnejši poslovni banki; za dobo deset let, po najugodnejših stroških zadolževanja do višine 250.000,00 EUR.

Skupni obseg zadolževanja je 302.885,00 EUR.

 

3.

Na podlagi uvrstitve investicijskega projekta v načrt razvojnih programov državnega proračuna, skleneta občina in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pogodbo o sofinanciranju in kreditiranju vloženega investicijskega projekta.

 

4.

Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko v letu 2018 zadolži do višine 690.000,00 EUR.

 

5.

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu Občine Mirna.

 

Številka: 410-0059/2016

Datum: 06. 07. 2018

 

 

Občina Mirna

 

Dušan Skerbiš, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor