Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 07/2007, 24/2009) je občinski svet Občine Videm na svoji 31. redni seji, dne 20.04.2010 sprejel naslednje

 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POSLOVNIKA OBČINSKEGA SVETA

 

1.člen

            V Poslovniku občinskega sveta (Uradno glasilo slovenskih občin 08/2007) se v 10.členu dodata peti in šesti odstavek, ki glasita:

            »(5)kadar občinski svet pritožbi iz prejšnjega odstavka ugodi, do dokončne odločitve o izvolitvi župana tekoče naloge iz pristojnosti župana opravlja najstarejši član občinskega sveta.

            (6) Če občinski svet pritožbi kandidata ali predstavnika kandidature za župana oziroma kandidata, predstavnika kandidature oziroma predstavnika liste kandidatov za člane občinskega sveta ne ugodi, lahko pritožnik vloži tožbo na upravno sodišče, ki o njej meritorno odloči v 30 dneh. O morebitni pritožbi odloči vrhovno sodišče v 30 dneh.«

 

2.člen

V prvem odstavku 86.člena se doda peta alineja, ki glasi »prečiščena besedila aktov«.

 

3.člen

            Za 96.členom se doda novo 5.a podpoglavje z naslovom »Postopek za sprejem prostorskih aktov«

in 96.a člen ki glasi:

            »(1) Prostorske akte, za katere je z zakonom, ki ureja prostorsko načrtovanje določen postopek, ki zagotavlja sodelovanje občanov pri oblikovanju njihove vsebine, sprejme občinski svet z odlokom v eni obravnavi, ki se opravi v skladu z določbami tega poslovnika, ki urejajo drugo obravnavo predloga odloka.

            (2) Če je k odloku sprejet amandma, ki spreminja s predlogom prostorskega akta določeno prostorsko ureditev, ki je bila razgrnjena in v javni obravnavi, se šteje, da prostorski akt ni sprejet in se postopek o odloku konča.

            (3) Postopek sprejemanja prostorskega akta se začne znova z razgrnitvijo predloga, v katerega je vključen amandma iz prejšnjega odstavka.«

 

4.člen

V drugem odstavku 98.člena se za besedo “po” črta beseda “rednem” in na istem mestu vstavi beseda “skrajšanem” .

 

5.člen

V prvem odstavku 99.člena se doda stavek: “Uradno prečiščeno besedilo statuta ali poslovnika se pripravi po vsaki sprejeti spremembi in dopolnitvi statuta oziroma poslovnika.”

 

6.člen

            V 106. členu se se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki glasita:

            »(3) Če član občinskega sveta odstopi, mu preneha mandat z dnem, ko je podal odstopno izjavo županu, županu pa, ko o svojem odstopu pisno obvesti občinski svet in občinsko volilno komisijo. Župan mora občinski svet in občinsko volilno komisijo obvestiti o odstopu člana občinskega sveta v roku osmih dni od prejema pisne odstopne izjave.

            (4)Če župan v roku iz prejšnjega odstavka ne obvesti občinskega sveta in občinske volilne komisije, lahko občinski funkcionar, ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh od  poteka roka iz prejšnjega odstavka vloži tožbo na upravno sodišče.«

            Sedanji tretji, četrti, peti, šesti, sedmi in osmi odstavek postanejo novi peti, šesti, sedmi, osmi, deveti in deseti odstavek.

            V novem šestem odstavku se v prvem stavku za besedo »odstopu«, dodajo besede »iz prejšnjega odstavka«.

 

7.člen

Spremembe in dopolnitve začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 03-1377-01/2010

Datum: 20.04.2010

 

Občina Videm

 

Župan Friderik Bračič l.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor