Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 12. člena Statuta občine Naklo (Ur. l. RS, št. 28/15 in UGSO, št. 63/15)  je Občinski svet občine Naklo na svoji  14. redni seji, dne 23. 11. 2016 sprejel

 

ODLOK

O PRIZNANJIH OBČINE NAKLO

 

I.              Splošne določbe

 

1. člen

Ta odlok določa vrste priznanj, njihovo obliko, pogoje, postopek podeljevanja priznanj Občine Naklo ter način vodenja evidence podeljenih priznanj.

 

2. člen

Občina Naklo podeljuje priznanja po določilih tega odloka zaslužnim občanom, drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom in skupinam, združenjem in drugim pravnim osebam za dosežke na področju gospodarstva, šolstva, kulture, znanosti, športa, ekologije, zaščite in reševanja in na drugih področjih človekove ustvarjalnosti, ki prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in popolnejšemu življenju občanov ter imajo pomen za razvoj, ugled in promocijo Občine Naklo.

 

3. člen

Priznanje je lahko podeljeno tudi posmrtno. Posmrtno priznanje se izroči družinskemu članu po vrstnem redu: zakonec, potomci oziroma posvojenci in njihovi potomci, starši oziroma posvojitelji, bratje in sestre.

 

4. člen

Priznanja po tem odloku, razen Priznanja Občine Naklo, so enkratna in se med seboj izključujejo.

Priznanja podeljuje župan, v primeru njegove odsotnosti pa podžupan oz. druga pooblaščena oseba.

Priznanja se podeljujejo na javni slavnostni akademiji, ob praznovanju občinskega praznika, 29. junija, razen če Občinski svet ne odloči drugače.

Bronasto plaketo in Priznanje  Občine Naklo lahko izroči župan tudi na slavnostni seji oziroma prireditvi prejemnika tega priznanja, ali ob posebnih praznikih oziroma dogodkih pomembnih za prejemnika priznanja.

 

II.             Priznanja Občine Naklo, ki jih podeljuje Občinski svet

 

5. člen

Priznanja Občine Naklo, ki jih podeljuje Občinski svet so:

naziv Častni občan Občine Naklo

Zlata plaketa Občine Naklo,

Srebrna plaketa Občine Naklo,

Bronasta plaketa Občine Naklo,

Priznanje Občine Naklo

 

Naziv Častni občan Občine Naklo

 

6. člen

Naziv Častnega občana lahko Občinski svet podeli občanom Občine Naklo, drugim državljanom Republike Slovenije, kakor tudi državljanom tujih držav, ki imajo posebne zasluge na področju gospodarstva, šolstva, kulture, znanosti, športa, ekologije, zaščite in reševanja in na drugih področjih človekove ustvarjalnosti, za izjemne dosežke, ki so pomembni za razvoj, dvig ugleda in promocijo občine Naklo.

 

7. člen

Častnemu občanu se po sklepu občinskega sveta izroči ustrezno umetniško delo (skulptura, slika ali drug umetniški predmet) in podeli posebno oblikovano listino, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi naziva Častnega občana Občine Naklo. Vrednost umetniškega dela določi občinski svet v proračunu Občine Naklo.

Občina podeli največ en naziv častnega občana v posameznem mandatu.

 

Zlata plaketa Občine Naklo

 

8. člen

Zlata plaketa Občine Naklo je najvišje priznanje Občine Naklo. Podeljuje jo Občinski svet in sicer:

posamezniku za življenjsko delo ali več kot 25-letno uspešno delo na področju občine Naklo za dosežene uspehe, s katerimi prispeva k ugledu, razvoju in promociji občine Naklo,

skupinam občanov, društvom, podjetjem, zavodom in drugim pravnim osebam za več kot 50-letne uspehe in dosežke, s katerimi povečujejo ugled občine na gospodarskem, družbenem ali drugem področju življenja in dela.

 

9. člen

Zlata plaketa Občine Naklo je reliefni odtis grba Občine Naklo, dimenzije 35 x 40 x 3 mm, izdelan iz zlata čistine 14 karatov, ki je pritrjen na ustrezno podlago.

Na podlago se pritrdi kovinsko ploščico (pozlačena medenina) z vgraviranim napisom: Občina Naklo, ime ali priimek ali naziv prejemnika ter datum podelitve.

Občina podeli največ dve zlati plaketi v posameznem mandatu.

 

Srebrna plaketa Občine Naklo

 

10. člen

Srebrno plaketo Občine Naklo podeljuje Občinski svet in sicer:

posamezniku za njegovo več kot 15-letno uspešno delo na področju občine Naklo za dosežene uspehe, s katerimi prispeva k ugledu, razvoju in promociji občine Naklo,

skupinam občanov, društvom, podjetjem zavodom in drugim pravnim osebam za več kot 25-letne uspehe in dosežke, s katerimi povečujejo ugled občine na gospodarskem, družbenem ali drugem področju življenja in dela.

 

11. člen

Srebrna plaketa Občine Naklo je reliefni odtis grba Občine Naklo, dimenzije 35 x 40 x 3 mm, izdelan iz srebra, ki je pritrjen na ustrezno podlago.

Na podlago se pritrdi tudi ustrezno ploščico (posrebrena medenina) z vgraviranim napisom: Občina Naklo, ime in priimek oziroma naziv prejemnika ter datum podelitve.

Občina podeli največ štiri srebrne plakete v posameznem mandatu.

 

Bronasta plaketa Občine Naklo

 

12. člen

Bronasto plaketo Občine Naklo podeljuje Občinski svet in sicer:

posamezniku za njegovo več kot 5-letno uspešno delo na področju občine Naklo, za dosežene uspehe, s katerimi prispeva k ugledu, razvoju in promociji Občine Naklo,

skupinam občanov, društvom, podjetjem, zavodom in drugim pravnim osebam za več kot 15-letne uspehe in dosežke, s katerimi povečujejo ugled občine na gospodarskem, družbenem ali drugem področju življenja in dela.

Bronasto plaketo Občine Naklo lahko podeli tudi župan.

 

13. člen

Bronasta plaketa Občine Naklo je reliefni odtis grba Občine Naklo, dimenzije 35 x 40 x 3 mm izdelan iz brona, ki je pritrjen na ustrezno podlago.

Na podlago se pritrdi ustrezno ploščico (baker) z vgraviranim napisom: Občina Naklo, ime in priimek ali naziv prejemnika ter datum podelitve.

Občina podeli največ šest bronastih plaket v posameznem mandatu.

 

Priznanje Občine Naklo

 

14. člen

Priznanje Občine Naklo podeli Občinski svet posamezniku, skupini občanov, društvom ali pravnim osebam, kadar le ti s svojim delovanjem prispevajo k ohranitvi, zaščiti in zdravju človeških življenj, okolja in premoženja oziroma izvršijo takšno dejanje, ki je z gospodarskega, družbenega ali kulturno humanitarnega vidika ocenjeno kot pozitivni dosežek oziroma  kadar le ti s svojim izjemnim, enkratnim dosežkom na področju športa, kulture in drugimi dejanji prispevajo k ugledu, razvoju in promociji Občine Naklo.

Priznanje Občine Naklo lahko podeli tudi župan.

 

15. člen

Priznanje Občine Naklo se podeli v obliki posebno oblikovane listine, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi Priznanja Občine Naklo z vpisanim napisom: Občina Naklo, ime in priimek ali naziv prejemnika ter datum podelitve.

 

Postopek za podeljevanje priznanj

 

16. člen

Predlagatelji za podelitev občinskih priznanj Občine Naklo so lahko občani, politične stranke, podjetja, zavodi, društva ter druge organizacije in skupnosti iz območja občine Naklo.

Predlagatelj sebe ne more predlagati za prejem občinskega priznanja.

 

17. člen

Priznanja Občine Naklo se podeljujejo na podlagi javnega razpisa. Razpis za podelitev priznanj objavi Komisija za podeljevanje občinskih priznanj, imenovana s strani občinskega sveta (v nadaljnjem besedilu: komisija).

Komisija letno objavi razpis v glasilu Občine Naklo oziroma na spletnem portalu Občine Naklo,  najkasneje dva meseca pred občinskim praznikom.

Z razpisom se objavijo:

kriteriji za podelitev priznanj, določeni s tem odlokom,

vrste podatkov, ki jih mora vsebovati predlog,

rok, do katerega morajo biti poslani predlogi in

naslov na katerega je potrebno poslati predloge.

 

18. člen

Predlog je treba podati pisno in mora vsebovati:

ime in priimek ali naziv predlagatelja,

ime in priimek ali naziv predlaganega prejemnika priznanja ali njegove osnovne osebne podatke,

obrazložitev predloga za Častnega občana in Zlato plaketo Občine Naklo mora predlagatelj utemeljiti z največ 250 besedami, za Srebrno plaketo Občine Naklo z največ 200 besedami, za Bronasto plaketo in Priznanje Občine Naklo pa z največ 150 besedami,

morebitne dokumente, ki potrjujejo dejstva v dani obrazložitvi predloga in

v primeru, da je predlagani prejemnik fizična oseba še soglasje za uporabo osebnih podatkov predlaganega prejemnika.

 

19. člen

Komisija obravnava pravočasne pobude oziroma predloge za podelitev priznanj v 15 dneh po zaključku razpisa.

Komisija lahko od predlagatelja:

zahteva, da vlogo dopolni,

pobudo oziroma predlog zavrne, če le ta ni dovolj ali ustrezno utemeljen,

prosi za mnenje ustrezne strokovne institucije, občinski organ ali druge ustrezne organizacije.

 

20. člen

Komisija oblikuje predlog za podelitev občinskih priznanj Občine Naklo in ga posreduje Občinskemu svetu v dokončno obravnavo in odločanje.

Predloga za priznanje, ki ga komisija ni potrdila, ni potrebno utemeljevati.

Oblikovan predlog občinskih nagrajencev potrdi Komisija z večino glasov prisotnih članov.

 

21. člen

O podelitvi priznanj Občine Naklo odloča Občinski svet na predlog komisije.

 

22. člen

Izjemoma, ob izrednih dogodkih, ki jih ni mogoče predvideti, lahko župan Občine Naklo brez javnega razpisa podeli Bronasto plaketo Občine Naklo ali Priznanje Občine Naklo brez sklepa Občinskega sveta Občine Naklo. Na prvi redni seji po izredni podelitvi Bronaste plakete Občine Naklo ali Priznanja Občine Naklo mora župan o podelitvi in vzrokih za podelitev poročati Občinskemu svetu.

 

23. člen

Župan podeli priznanji Občine Naklo iz 22. člena pod enakimi pogoji, kot je to opredeljeno v 12. in 14. členu tega Odloka.

 

III.            Način vodenja evidence podeljenih priznanj

 

24. člen

Strokovna in administrativna dela v zvezi s podeljevanjem priznanj opravlja občinska uprava Občine Naklo.

Celotno gradivo v zvezi s podelitvijo priznanj je javno.

 

25. člen

Priznanja se vpisuje v evidenco posameznih priznanj kronološko in vsebuje naslednje podatke:

ime in priimek ali naziv ter osnovne podatke o prejemniku priznanja,

ime in priimek ali naziv pobudnika oziroma predlagatelja za podelitev priznanja,

datum seje, na kateri je bilo odločeno o podelitvi priznanja, ter številka sklepa,

datum izročitve priznanja.

 

IV.           Prehodne in končne določbe

 

26. člen

Priznanja, podeljena s tem odlokom, je mogoče iz utemeljenih razlogov odvzeti in preklicati.

Utemeljen razlog iz prejšnjega odstavka predstavlja:

pravnomočna sodna odločba, s katero je bil imetnik priznanja obsojen za kaznivo dejanje, s katerim je prizadel ugled občine na gospodarskem, družbenem ali drugem področju življenja,

pravnomočna sodna odločba, s katero je bil imetnik priznanja obsojen za kaznivo dejanje, ki kaže na njegov nehuman odnos do sočloveka,

ugotovitev komisije, da je bilo priznanje podeljeno na podlagi neresničnih oziroma zavajajočih podatkov,

ugotovitev komisije, da je bilo priznanje podeljeno v nasprotju z določbami tega odloka.

O odvzemu in preklicu priznanja odloča na predlog komisije Občinski svet.

 

27. člen

Ko začne veljati ta odlok, v Občini Naklo preneha veljati Odlok o podeljevanju nagrad občine Kranj (Uradni vestnik Gorenjske, št. 42/99).

Priznanja, ki jih podeljujejo društva ter druge organizacije in skupnosti iz območja občine Naklo nazivno kakor tudi po obliki in vsebini ne smejo biti identična priznanjem, ki so s tem odlokom določena v Občini Naklo.

 

28. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 007-0003/2016

Datum: 24. 11. 2016

 

 

Občina Naklo

 

Marko Mravlja, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor