Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi drugega odstavka 44. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98-odl. US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06, 110/07, 8/10 – ZSKZ-B, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14-odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) in 15. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62/16 in 16/18) je Občinski svet Občine Kidričevo, na svoji 28. redni seji, dne 5.7.2018, sprejel

 

ODLOK

O SPREMEMBI ODLOKA O RAZGLASITVI GOZDOV S POSEBNIM NAMENOM V OBČINI KIDRIČEVO

 

1. člen

V odloku o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Občini Kidričevo (Uradni list RS, št. 44/02) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:

»Območje, na katerem se razglašajo gozdovi s posebnim namenom, obsega:

1.   gozdove ob industrijski coni Talum;

2.   gozdove v industrijski coni Talum in

3.   gozdove v kmetijski krajini Dravskega polja.

Gozdovi, razglašeni za gozdove s posebnim namenom, obsegajo gozdne površine na naslednjih parcelah, v naslednjih katastrskih občinah:

k.o. Župečja vas

210/14, 210/15, 210/16, 210/17, 210/18, 210/38;

k.o. Mihovce

573, 574/2, 578, 579, 584, 1006;

k.o. Pleterje

130/1, 135/1, 142/1, 145/1, 145/10, 145/11, 145/12, 145/13, 145/14, 145/15, 145/16, 145/17, 145/18, 145/19, 145/2, 145/20, 145/21, 145/22, 145/23, 145/24, 145/25, 145/26, 145/27, 145/28, 145/29, 145/3, 145/30, 145/31, 145/32, 145/33, 145/34, 145/35, 145/36, 145/37, 145/38, 145/4, 145/40, 145/41, 145/44, 145/45, 145/49, 145/5, 145/50, 145/6, 145/7, 145/8, 145/9, 146/12, 146/13, 146/14, 146/15, 146/16, 146/17, 146/18, 146/19, 146/20, 146/21, 148/1, 148/2, 148/3, 148/4, 148/5, 148/6, 148/7, 154, 155, 162, 163/1, 163/2, 169/1, 170/1, 173/1, 174, 179, 180, 187, 189, 193, 195, 196/1, 197/1, 201/1, 206/1, 207/1, 212/1, 213, 214/1, 217/1, 218, 219, 220/1, 228/1, 230, 757/2, 772/1, 779/1, 791/1, 796/1, 837/1, 846/1, 848, 851, 853, 862, 864, 867, 869/1 876/1, 878, 881, 883/1, 890/1, 892, 896/1;

k.o. Pongrce

361/1, 361/2, 362, 363/1, 363/2, 366, 367, 368/1, 368/2, 371, 372, 373, 374, 376/2, 377, 378/1, 378/2, 379, 380, 381, 382/2, 383/1, 386/2, 473/2, 555, 566, 567, 571, 580, 581;

k.o. Šikole

702/1, 702/2, 703, 704, 705, 706, 707/1, 707/2, 707/3, 726/3, 727/1, 727/2, 728, 729/1, 729/2, 729/3, 729/4, 731/1, 731/2, 731/3, 732, 740/3, 742/1, 742/2, 743/1, 743/2, 743/3, 744/1, 744/2, 744/3, 745/2, 745/3, 746/1, 747/1, 747/2, 748, 749/1, 750/1, 879/5, 1058/1, 1056, 1059;

k.o. Spodnje Jablane

54/1, 57, 59/1, 60, 62/2, 107, 108, 109, 110/1, 111/1, 112, 113, 114, 115, 116, 117/1, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128/1, 130/3, 139/4, 139/5, 139/6, 139/7, 139/8, 139/9, 139/10, 139/11, 139/12, 139/23, 677/5, 679/1, 718, 719, 723

k.o. Cirkovce

11, 12/1, 15/1, 16/1, 16/2, 18, 19/1, 2, 23/1, 23/2, 24/1, 24/2, 25, 26/1, 29/1, 3/1, 30, 31, 32/1, 36/1, 7/1, 722/1, 8.

Grafični prikazi območij razglasitev, ki so priloga vsakokrat veljavnega odloka o občinskem prostorskem načrtu, se hranijo na sedežu Občine Kidričevo.

 

2. člen

Ta sprememba odloka začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 007-8/2018

Datum:   6.7.2018

 

 

Občina Kidričevo

 

Anton Leskovar, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor