Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 3

Na podlagi 9. člena Zakona o financiranju občin /ZFO-1/ (Uradni list RS, 123/2006, 57/2008, 94/2010–ZIU, 36/2011, 40/2012–ZUJF) in 16. člena Statuta Občine Gorje (Ur. List RS, št. 3/07, 107/10 in 32/12) je občinski svet Občine Gorje na svoji 26. seji dne 12.6.2014 sprejel

 

ODLOK

O OBČINSKIH TAKSAH V OBČINI GORJE

 

1.      Splošne določbe

 

1. člen

(uporaba izrazov)

V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

 

2. člen

(vsebina odloka)

(1) Ta odlok določa vrste občinske takse (v nadaljnjem besedilu: taksa), višino takse, zavezance za plačilo takse in odmero takse.

(2) Prihodki od takse so prihodek občinskega proračuna.

 

2.      Občinske takse

 

3. člen

(občinske takse)

(1) V Občini Gorje (v nadaljevanju: občina) se plačuje takso za posebno in podrejeno rabo javne površine, katere lastnik je občina (v nadaljnjem besedilu: raba javne površine), za:

·      prirejanje razstav in zabavnih prireditev;

·      oglaševanje;

·      parkiranje;

·      kampiranje;

·      druge oblike uporabe javnih površin kot to določa zakon.

(2) Posamezne vrste rabe javne površine iz prejšnjega odstavka, za katere se plačuje taksa po tem odloku, določa  odlok,  ki ureja posebno in podrejeno rabo javnih površin v občini.

(3) Plačilo takse za posamezno vrsto rabe javne površine iz prvega odstavka tega člena se ne zahteva, če je tako določeno s tem ali drugim odlokom ali je z odlokom predpisan ali s pogodbo dogovorjen drug način plačila.

 

4. člen

(oprostitve takse)

(1) Takse se ne plačuje za rabo javne površine za:

·      lepljenje in nameščanje plakatov z oglaševalsko vsebino za volilno in referendumsko kampanjo v obdobju volilne in referendumske kampanje, v obsegu, ki ga organizatorjem določi in javno objavi občina za enakopravno osnovno informiranje volivcev;

·      objave državnih organov in upravnih organov ter vaških skupnosti;

·      oglaševanje, razstave in prireditve humanitarnih organizacij v zvezi z njihovimi aktivnostmi.

(2) Takse ne plačujejo javni zavodi, javni gospodarski zavodi, javni skladi in javne agencije, katerih ustanoviteljica je občina, občina kot organizatorka  in drug organizator v primerih, ko je občina pokroviteljica ali sofinancerka.

 

5. člen

(višina takse)

(1) Višina takse za posamezno vrsto rabe javne površine je določena v eurih s taksno tarifo, ki je kot priloga sestavni del tega odloka.

(2) Spremembe in dopolnitve taksne tarife sprejema občinski svet po skrajšanem postopku za sprejetje odloka.

 

6. člen

(taksni zavezanci)

Taksni zavezanec za plačilo takse je pravna oseba ali posameznik, ki na javni površini, katere lastnik je občina, opravlja dejavnost iz prvega odstavka 3. člena tega odloka.

 

3.      Odmera in plačilo takse

 

7. člen

(podlaga, nastanek in prenehanje obveznosti)

(1) Podlaga za nastanek obveznosti plačila takse je dejanska raba javne površine za dejavnosti, določene s prvim odstavkom 3. člena tega odloka, oziroma če je tako predpisano z občinskim odlokom, dovoljenje za tako rabo javne površine.

(2) Obveznost plačila takse za rabo javne površine, za katero dovoljenje ni predpisano, nastane v trenutku dejanskega začetka rabe in preneha z dejanskim prenehanjem rabe. 

(3) Obveznost plačila takse za rabo javne površine, za katero je predpisano dovoljenje, nastane z dnem, ki je v dovoljenju določen kot dan pričetka rabe in preneha s potekom dne, ki je določen kot zadnji dan rabe. Če z dovoljenjem zadnji dan rabe ni določen pa z zadnjim dnem meseca, v katerem je zavezanec obvestil občinsko upravo o prenehanju rabe.

 

8. člen

(pooblastilo za odmero takse)

(1) O odmeri takse odloči občinska uprava z odločbo, izdano po uradni dolžnosti.

(2) Potrdila o plačani taksi za občasno rabo javne površine izdaja javno podjetje po javnem pooblastilu.

(3) Šteje se, da je potrdilo, ki ga uporabnik dobi na parkomatu, izdala občinska uprava oziroma nosilec javnega pooblastila iz prejšnjega odstavka.

 

9. člen

(odmera in plačilo občinske takse)

(1) Takso odmeri občinska uprava ali nosilec javnega pooblastila iz 7. člena tega odloka v skladu z taksno tarifo, veljavno na dan izdaje:

·      odločbe o odmeri takse;

·      dovoljenja iz prvega odstavka 6. člena tega odloka;

·      potrdila o plačani taksi.

(2) Če je z dovoljenjem iz 6. člena tega odloka, dovoljena raba javnega prostora za nedoločen čas ali čas, ki je daljši od enega leta, se z odločbo o odmeri občinske takse, ta odmeri in obračuna posebej za vsako koledarsko leto, ki sledijo prvemu letu uporabe, za katero je bila taksa odmerjena in obračunana z dovoljenjem.

(3) Če se spremeni taksna tarifa se z odločbo odmerjena taksa za naprej spremeni z dopolnilno odločbo, izdano po uradni dolžnosti na podlagi veljavne taksne tarife.

(4) Taksa se plača v roku in na način, določen z odločbo, s katero je odmerjena.

 

4.      Kazenska določba

 

10. člen

(prekrški)

(1) Z globo 500 eurov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki:

·      izvaja rabo javne površine brez predpisanega dovoljenja in s tem krši prvi odstavek 6. člena tega odloka;

·      za rabo, ki jo izvaja na javni površini, ne plača takse v skladu z odločbo in s tem krši četrti odstavek 8. člena tega odloka.

(2) Z globo 250 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

(3) Z globo 100 eurov se kaznuje posameznik, ki ne plača takse za rabo javne površine, za katero dovoljenje ni potrebno.

(4) Za nadzor nad izvajanjem tega odloka, postopek o prekršku in izrek globe storilcu prekrška je pristojen občinski inšpektor, glede neplačila takse za parkiranje na javnih površinah pa tudi občinski redarji.

(5) Če občinski inšpektor ugotovi, da pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, brez dovoljenja izvaja rabo javne površine, za katero je z občinskim odlokom predpisano dovoljenje, odredi takojšnje prenehanje rabe.

 

5.      Končna določba

 

11. člen

(objava in uveljavitev)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 9000-0006/2014-5

Datum: 12.6.2014

 

 

Občina Gorje

 

Peter Torkar, župan

 

 

TAKSNE TARIFE

 

TARIFA 1 – uporaba javnih površin za prirejanje razstav in zabavnih prireditev

 

Cirkusi, zabavni parki in razstave

Merska enota javne površine

čas

Do 100 m²

1 dan

20

Od 101 m2 do 500 m2

1 dan

35

Več kot 500 m2

1 dan

50

 

Javne prireditve, organizacijo zabavne in druge prireditve s profitnim namenom se plača taksa:

Merska enota javne površine

čas

Do 100 m²

1 dan

25

Nad 100 m2 do 500 m2

1 dan

40

Nad 500m2

1 dan

60

 

TARIFA 2 – Oglaševanje na javnih mestih

 

2.1. Reklamni objekti trajnega značaja

 

Za reklamne napise, objave, oglase, ozvočevalna sredstva ter podobna sredstva za reklamiranje in sporočila, ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni na javnih mestih in so trajnega značaja, se plača taksa:

Merska enota javne površine

čas

Do 0,5 m²

1 dan

0,25        letno 91,25

Od 0,51 m2 do 1,0 m2

1 dan

0,50        letno 182,50

Od 1,1 m2 do 2,0 m2

1 dan

1             letno 365,00

Od 2,1 m2 do 3,0 m2

1 dan

1,25        letno 456,25

Nad 3,1 m2

1 dan

2             letno 730,00

Jumbo panoji

1 dan

2,50        letno 912,50

 

Opomba: Za dvostranski plakat ali pano velja faktor krat 2.

 

2.2. Reklamni objekti začasnega značaja

 

Za reklamne napise, objave, oglase, ozvočevalna sredstva ter podobna sredstva za reklamiranje in sporočila, ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni na javnih mestih, ki so začasnega značaja, se plača taksa:

Merska enota javne površine

čas

Do 0,5 m²

1 dan

0,25      

Od 0,51 m2 do 2,5 m2

1 dan

0,75       

Nad 2,5 m2

1 dan

1,25

 

Opombe:

Za dvostranski plakat ali pano velja faktor krat 2.

Za priložnostno enkratno oglaševanje na objektih last občine do največ 10 dni se zaračuna taksa v višini 20,00 €.

 

TARIFA 3 – Parkiranje na javnih površinah

 

Za parkiranje se plača taksa:

Merska enota

čas

Osebno vozilo

1 ura

0,60

Avtobusi in tovorna vozila

1 ura

2,50

Opomba:

Parkiranje ne predstavlja izvirne namembnosti javne površine in je dovoljena na podlagi ustreznega občinskega akta.

 

TARIFA 4 –Kampiranje na javnih površinah

 

Za kampiranje se plača taksa:

Merska enota

čas

Osebno vozilo in šotor

1 dan

6

Osebno vozilo in počitniška prikolica

1 dan

7

Kamper

1 dan

5

Šotorjenje

1 dan

3 na enoto

 

Opomba:

Parkiranje ne predstavlja izvirne namembnosti javne površine in je dovoljena na podlagi ustreznega občinskega akta.

 

TARIFA 5 – DRUGE OBLIKE UPORABE JAVNIH POVRŠIN, za uporabo drugih oblik javnih površin se plača taksa:

 

Merska enota

čas

Za začasno postavitev Kioska ali stojnice na enoto

do 12 ur

6

Za uporabo javnega pločnika pred poslovnimi prostori za vsak m2

1 dan

0,50

Premične gostinske ali druge prikolice na enoto

1 dan

5

Za priložnostna parkirišča do 50 vozil

1 dan

20

Za gradbišča, začasne deponije in podobno do največ 3 mesece

1 dan

0,20

 

Opomba: Taksni zavezanec je vsakokratni uporabnik.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor