Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1), 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl. US), 3. in 39. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), 7. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 7/2016) ter 2. in 5. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 4/2009, 3/2014, 2/2015 in 1/2016) je Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na svoji 21. redni seji dne 8. 5. 2018, sprejel naslednji

 

SKLEP

O RAZGLASITVI ZEMLJIŠČA ZA GRAJENO JAVNO DOBRO

 

1.

Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobijo naslednja zemljišča:

1.    katastrska občina 2112 ŠMARTNO parcela 851/2 (ID 4056447), v izmeri 408 m2,

2.    katastrska občina 2112 ŠMARTNO parcela 725/2 (ID 3209922), v izmeri 60 m2,

3.    katastrska občina 2112 ŠMARTNO parcela 852/2 (ID 2873993), v izmeri 49 m2,

4.    katastrska občina 2112 ŠMARTNO parcela 853/3 (ID 3377813), v izmeri 46 m2,

5.    katastrska občina 2112 ŠMARTNO parcela 876/2 (ID 4721754), v izmeri 158 m2,

6.    katastrska občina 2112 ŠMARTNO parcela 873/2 (ID 5095766), v izmeri 107 m2,

7.    katastrska občina 2112 ŠMARTNO parcela 872/2 (ID 4220499), v izmeri 78 m2,

8.    katastrska občina 2112 ŠMARTNO parcela 721/6 (ID 2033719), v izmeri 39 m2,

9.    katastrska občina 2112 ŠMARTNO parcela 716/2 (ID 3044191), v izmeri 14 m2,

10.   katastrska občina 2112 ŠMARTNO parcela 713/2 (ID 2072063), v izmeri 45 m2,

11.   katastrska občina 2112 ŠMARTNO parcela 721/7 (ID 2345779), v izmeri 49 m2,

12.   katastrska občina 2112 ŠMARTNO parcela 859/2 (ID 2162145), v izmeri 101 m2,

13.   katastrska občina 2112 ŠMARTNO parcela 723/3 (ID 2538408), v izmeri 12 m2,

14.   katastrska občina 2112 ŠMARTNO parcela 861/2 (ID 3378245), v izmeri 19 m2,

15.   katastrska občina 2112 ŠMARTNO parcela 878/2 (ID 2705950), v izmeri 40 m2,

16.   katastrska občina 2112 ŠMARTNO parcela 881/3 (ID 1026913), v izmeri 266 m2,

17.   katastrska občina 2112 ŠMARTNO parcela 881/4 (ID 1530310), v izmeri 32 m2,

18.   katastrska občina 2112 ŠMARTNO parcela 883/2 (ID 1207140), v izmeri 23 m2,

19.   katastrska občina 2112 ŠMARTNO parcela 860/2 (ID 858771), v izmeri 99 m2,

20.   katastrska občina 2116 SPODNJI BRNIK parcela 512/16 (ID 6015543), v izmeri 40 m2.

 

2.

Pri nepremičninah iz 1. točke tega sklepa se v zemljiški knjigi pri lastniku:

Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem, matična številka: 5874670, zaznamuje:

»grajeno javno dobro lokalnega pomena – občinska cesta«.

 

3.

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po objavi.

 

Številka: 7113-02/2018-09

Datum: 8.5.2018

 

 

Občina Cerklje na Gorenjskem

 

Franc Čebulj, l.r., župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor