Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-uradno prečiščeno besedilo, 14/13-popr. in 101/13) in 15. člena Statuta Občine Zavrč ( Uradno glasilo slovenskih občin št. 22/2011) je občinski svet Občine Zavrč na 22. redni seji, dne 10.05.2018 sprejel,

 

ZAKLJUČNI RAČUN

PRORAČUNA OBČINE ZAVRČ ZA LETO 2017

 

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Zavrč za leto 2017.

 

 

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Zavrč za leto 2017 sestavljajo splošni in posebni del.

V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja.

V posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Zavrč za leto 2017.

Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2017 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

 

3. člen

Splošni del zaključni račun proračuna Občine Zavrč za leto 2017 se objavi v Uradnem  glasilu slovenskih občin, posebni del in načrt razvojnih programov pa na spletni strani Občine Zavrč.

 

Številka: 410-01/2017-003

Datum: 10.05.2018

 

 

Občina Zavrč

 

Miran Vuk, župan

Na podlagi 4.člena sklepa o

imenovanju podžupana št.

032-2/2014-002

Janko Lorbek, podžupan l.r.

 

 

·       I.     SPLOŠNI DEL PRORAČUNA                                                                       

 

A.         BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konto (K4)

1

Sprejeti proračun 2017

2

Veljavni proračun 2017

3

Realizacija 2017

4

Indeks

5=4/2

5

Indeks

6=4/3

6

I.SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)

1.643.529

1.643.529

1.464.591

89,1

89,1

II. SKUPAJ ODHODKI

(40+41+42+43)

1.790.183

1.790.163

1.454.164

81,2

81,2

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJA)

(I.-II.)

-146.654

-146.634

10.427

 

 

B.         RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Konto (K4)

1

Sprejeti proračun 2017

2

Veljavni proračun 2017

3

Realizacija 2017

4

Indeks

5=4/2

5

Indeks

6=4/3

6

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAP.

DELEŽEV (750+751+752)

0

0

0

/

/

V.  DANA POSOJILA IN POVEČ.

KAPIT.DELEŽEV (440+441+442+443)

0

0

0

/

/

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJIL IN SPREMEMBE KAPITALSKIH

DELEŽEV (IV.-V.)

0

0

0

/

/

C.         RAČUN FINANCIRANJA

Konto (K4)

1

Sprejeti proračun 2017

2

Veljavni proračun 2017

3

Realizacija 2017

4

Indeks

5=4/2

5

Indeks

6=4/3

6

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)                

60.417

60.417

42.425

70,2

70,2

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+551)

90.960

90.980

90.977

100

100

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV     NA RAČUNU

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-177.197

-177.197

-38.125

21,5

21,5

X.  NETO ZADOLŽEVANJE

      (VII.-VIII.)

-30.543

-30.543

-48.552

159

158,9

XI. NETO FINANCIRANJE          

(VI.+X.-IX.)

146.654

146.634

-10.427

/

/

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH     

DNE, 31.12.2016 (del 9009 Splošni sklad za drugo)

177.197

177.197

177.197

 

 

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor