Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 52. člena in drugega odstavka 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 16. člena Statuta Občine Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/07) je Občinski svet Občine Videm na seji dne 1.9.2009 sprejel

 

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PROSTORSKIH SESTAVIN DOLGOROČNEGA IN SREDNJEROČNEGA DRUŽBENEGA PLANA ZA OBMOČJE OBČINE VIDEM – SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 2007

 

1. člen

(uvodna določba)

Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Videm.

Prostorske sestavine dolgoročnega plana za območje Občine Videm so opredeljene v:

-       Dolgoročnem planu občine Ptuj za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 11/86, 20/88, 2/90, 12/93, 16/94),

-       Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Ptuj za obdobje 1986 - 2000 za območje Občine Videm, dopolnjenega v letu 1996 (Uradni list RS, št. 57/97),

-       Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje občine Videm (Uradni list RS, št. 87/03); (v nadaljnjem besedilu: dolgoročni plan).

Prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Videm so opredeljene v:

-       Družbenem planu občine Ptuj za obdobje 1986 - 1990 (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 25/86, 28/86, 12/87, 28/90 – prečiščeno besedilo, 32/90 – popravek, 25/91, 12/93, 16/94),

-       Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana občine Ptuj za obdobje 1986 - 1990 za območje Občine Videm, dopolnjenega v letu 1996 (Uradni list RS, št. 57/97),

-       Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje občine Videm (Uradni list RS, št. 87/03); (v nadaljnjem besedilu: srednjeročni plan).

 

2. člen

(spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana)

Spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana se nanašajo na spremembe kart v merilu 1 : 5000 (PTUJ-30, ORMOŽ-21, ORMOŽ-22) in 1 : 25000 (karta 1: zasnova primarne rabe prostora in karta 5: zasnova naselij).

 

3. člen

(spremembe in dopolnitve srednjeročnega plana)

Spremembe in dopolnitve srednjeročnega plana se nanašajo na spremembe tekstualnega dela in spremembe kart v merilu 1 : 5000 (PTUJ-30, ORMOŽ-21, ORMOŽ-22) in 1 : 25000 (karta 1: zasnova primarne rabe prostora in karta 5: zasnova naselij).

Spremembe namenske rabe prostora se nanašajo na:

-       spremembo namenske rabe iz območja gramoznice, območja najboljših kmetijskih zemljišč v območje poslovno-logistične cone v Lancovi vasi,

-       spremembo namenske rabe iz območja najboljših kmetijskih zemljišč v območje stanovanjskih površin za posebne namene za potrebe doma starejših občanov v Vidmu,

-       spremembo namenske rabe iz območja proizvodnih dejavnosti v območje stanovanj v Pobrežju.

V točki 5.1.18, to je območje Občine Videm, se v prvem odstavku spremeni tabela poselitvenih območij tako:

-       v prvi vrsti se spremeni površina, tako da se spremenjena prva vrsta glasi: »S1   Pobrežje I   33,95   SKP   PUP«,

-       za prvo vrsto se vstavi nova vrsta, ki se glasi: »S1/1   Pobrežje III   0,96   stanovanjska, poslovna   OPPN«,

-       za četrto vrsto se vstavi nova vrsta, ki se glasi: »S4/1   Videm pri Ptuju   0,50   dom starejših občanov   PUP«,

-       dvaindvajseta vrsta se spremeni in se glasi: »M1   Lancova vas   5,9   Območje poslovno-logistične cone  OPPN«,

-       izvzame se triindvajseta vrsta, ki se glasi: »P9   Pobrežje   0,86   poslovna (obrtna cona)   ZN«,

-       za enaintrideseto vrsto se vstavi nova vrsta, ki se glasi: »P19   Lancova vas    0,27   gramoznica   PUP«.

Obrazložitev kratic:

SKP      stanovanjsko-kmetijska-poslovna namembnost

PUP      prostorski ureditveni pogoji,

OPPN    občinski podrobni prostorski načrt,

ZN        zazidalni načrt.

V točki 5.2 Prostorski izvedbeni načrti se v prvem odstavku črta alineja, ki glasi: » - P18-P9  Pobrežje  ZN«.

V točki 5.2 Prostorski izvedbeni načrti se črta celotno besedilo podtočke 5.2.27 P18-P9 Pobrežje (objavljeno v Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Videm v Uradnem listu RS, št. 87/03).

Izvzame se karta Programske zasnove za zazidalni načrt za območje P18-P9 Pobrežje v merilu 1 : 2000 (dodana z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Videm (Uradni list RS, št. 87/03)).

Vsebina grafičnih prikazov kartografske dokumentacije je prikazana na digitalnih katastrskih načrtih.

Karte so sestavni del tega odloka.

 

4. člen

(prostorski izvedbeni pogoji za spremembe in dopolnitve)

Prostorski izvedbeni pogoji za enoto urejanja prostora P18-M1 Območje poslovno-logistične cone v Lancovi vasi

Za enoto urejanja prostora P18-M1 Območje poslovno-logistične cone v Lancovi vasi je predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljnjem besedilu: OPPN). Do sprejema OPPN so prostorski izvedbeni pogoji določeni v Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskega izvedbenega akta: Prostorski ureditveni pogoji za območje Občine Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 35/07); (v nadaljnjem besedilu: PUP). Novogradnja objektov in naprav, razen novogradenj, določenih v 13. členu PUP, ni možna do sprejema OPPN.

Usmeritve za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora P18-M1 Območje poslovno-logistične cone v Lancovi vasi:

 

1.      POVRŠINA, MEJA OBMOČJA

Enota urejanja prostora P18-M1 je locirana zahodno od enote urejanja ZS-P18-R3.

Površina enote urejanja prostora P18-M1 meri 5,9 ha.

Območje P18-M1 meji:

-       na severu na enoto urejanja LN-P18-P19 (del stare gramoznice),

-       na vzhodu na enoto urejanja ZS-P18-R3,

-       na jugu in zahodu na kmetijske površine.

Meja območja P18-M1:

Izhodišče je na severozahodu območja P18-M1 – cca. 12 m južno od severozahodnega vogala parcele št. 316/2 k. o. Lancova vas. Meja območja P18-M1

poteka v smeri urinih kazalcev.

Od izhodiščne točke poteka meja v smeri proti jugovzhodu do točke, ki je cca. 38 m oddaljena od severovzhodnega vogala parcele št. 306/2 (vmes poteka po meji območja državnega lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Draženci – MMP Gruškovje (v pripravi) (do skrajnega vzhodnega roba predvidene povezovalne ceste z začetkom pri lokalni cesti Ptuj – Tržec-bodoča regionalna cesta)), kjer se meja obrne proti jugu in poteka vzdolž vzhodnega roba parcele št. 306/2 v oddaljenosti do cca. 33 m od severnega roba parcele št. 306/3 (jugovzhodni vogal območja je odmaknjen cca. 68 m od južnega roba parcele št. 305/1 proti severu). Nato se meja obrne proti zahodu in poteka v ravni liniji do vzhodnega roba parcele št. 317/3 (točka v oddaljenosti cca. 134 m od jugovzhodnega vogala parcele oziroma severno od poljske ceste). Meja nato nadaljuje v smeri proti severu in poteka vzdolž zahodnih robov parcel št. 316/1, 316/3 in 316/2, kjer se stakne z izhodiščno točko.

Vse parcele se nahajajo v katastrski občini Lancova vas.

 

2.      NAMENSKA RABA

Območje P18-M1 je namenjeno poslovnim, storitvenim, skladiščnim, trgovskim in turističnim dejavnostim. Te dejavnosti pa še niso dokončno opredeljene, niti jih ni zaželeno pretirano omejevati. Zato so podane osnovne usmeritve za organiziranost območja, dovoljene pa bodo le ekološko sprejemljive dejavnosti.

 

3.      USMERITVE ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTONSKO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE

Detajlno pozidavo območja bo natančno in dokončno določil OPPN. OPPN bo določil umestitev in etažnost objektov (tipologijo pozidave in stopnjo izkoriščenosti zemljišč za gradnjo), kot tudi prometno ureditev območja.

Te usmeritve podajajo le maksimalno višino objektov 8 m ter največji dopustni faktor zazidanosti gradbene parcele v vrednosti 0,6 in največji dopustni faktor izrabe gradbene parcele v vrednosti 1,2. Največja dopustna faktorja zazidanosti gradbene parcele in izrabe gradbene parcele se izjemoma lahko prekoračita, če pomenita večjo kakovost prostora in se zadovoljijo potrebe po zelenih in prometnih površinah.

Zagotoviti je potrebno parkirna mesta za vozila zaposlenih, obiskovalcev in za vozila, potrebna za opravljanje posameznih dejavnosti.

Individualna zasaditev ob objektih mora biti izvedena z avtohtonim rastlinjem. Na mejah med bodočimi parcelami znotraj območja so lahko zasajene žive meje. Ob predvideni prometni mreži naj bodo znotraj območja ustvarjene zelene površine z zasaditvijo.

Arhitektonsko oblikovanje mora povzemati izhodišča Dravske arhitekturne krajine s funkcionalnimi in oblikovnimi posodobitvami, prirejenimi sodobnim funkcijam in zahtevam predvidenih gradenj.

Tlorisna zasnova objektov naj ohranja gradbena razmerja avtohtone gradnje, višinska zasnova pa naj bo prilagojena višinam avtohtonih gradenj oziroma naj ohranja razmerja med višino in tlorisom značilnim za avtohtone gradnje.

V zunanji obdelavi stavb in njihovi notranjosti naj se pojavljajo elementi in gradbeni materiali, značilni za gradnjo v arhitekturni krajini.

 

4.      GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA IN GRAJENO JAVNO DOBRO

 

4.1    Pogoji glede oskrbe s pitno vodo:

Za potrebe območja bo potrebna izgradnja novega vodovodnega cevovoda za celotno območje, katero se naveže na obstoječi primarni vodovodni cevovod fi 200, ki je oddaljen cca. 600 m.

 

4.2    Pogoji glede zbiranja, odvajanja in čiščenja odpadnih voda:

Na predvidenem območju je potrebno zagotoviti izvajanje javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda v javno kanalizacijsko omrežje s čistilno napravo.

 

4.3    Pogoji glede prometnih površin:

Osnovno prometno povezavo območja bo predstavljala avtocesta Draženci – Gruškovje (del Phyrnske avtoceste) iz katere bo dostop do območja izveden z izven nivojskim križanjem in izvozom (izvoz za naselje Videm) v neposredni bližini.

Posebno pozornost je potrebno nameniti prometni ureditvi v notranjosti območja, da bo v največji možni meri zadostovala logističnim potrebam območja glede na različne dejavnosti, ob upoštevanju manipulativnih in urgentnih poti.

Površine za parkiranje se predvidijo znotraj območja ob predvideni prometni mreži ter na posebej za ta namen določenih površinah.

Dars d.d., oziroma upravljavec avtoceste ne bo zagotavljal dodatnih ukrepov varstva pred hrupom za nova poselitvena območja oziroma za območja spremenjene namenske rabe prostora, kot tudi ne zaščite pred morebitnimi drugimi vplivi, ki so ali bodo posledica obratovanja avtoceste in glavne ceste, glede na že izvedene oziroma načrtovane ukrepe zaščite v sklopu izgradnje avtoceste. Pri načrtovanju ureditev ob avtocesti je potrebno upoštevati Uredbo o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 121/04), Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05) ter Pravilnik o zvočni zaščiti stavb (Uradni list RS, št. 14/99).

Ob sedanji lokalni cesti Ptuj-Videm (predvideni regionalni cesti Ptuj-Podlehnik kot vzporedni cesti z avtocesto Draženci-MMP Gruškovje) bomo upoštevali zakonsko predpisane odmike.

 

4.4    Pogoji glede načina oskrbe z energijo:

 

4.4.1  Električna energija:

Pri izdelavi prostorskih aktov in pri projektiranju predvidenih objektov se mora izdelovalec dokumentacije seznaniti s točno lokacijo obstoječih elektroenergetskih vodov in naprav, katere je potrebno vrisati v situacijo komunalnih vodov. Podatke si mora pridobiti na OE Ptuj.

Upoštevati je potrebno prenosne elektroenergetske objekte in koridorje, ki potekajo na predmetnem območju in se nanašajo na zasnovo državnega elektroenergetskega omrežja.

V bližini območja so zgrajeni oziroma predvideni naslednji elektroenergetski vodi, naprave in objekti:

-       predvideni DV 2*400 kV Cirkovce-Pince (Heviz, Madžarska) z oznako D-436,

-       obstoječi DV 1*110 kV Formin-Cirkovce z oznako D-1041.

V kolikor bo potrebna večja priključna moč, bo potrebno z raziskavo ugotoviti možnosti napajanja z električno energijo.

 

4.5    Drugi pogoji:

Telekom Slovenije bo gradil sodobno optično telekomunikacijsko omrežje in temu je potrebno prilagoditi projektno dokumentacijo telekomunikacijskih priključkov posameznih objektov. Ustrezno je potrebno izvesti tudi projektno dokumentacijo notranjih instalacij posameznih objektov.

Pri polaganju komunalnih vodov je potrebno upoštevati predpisane minimalne odmike z vodovodnim cevovodom in zaščite na mestih križanj.

Praviloma se morajo vse infrastrukturne napeljave voditi v cestnem svetu. Za več objektov se naj pripravijo skupni priključki. Infrastrukturni vodi se položijo podzemsko; zračni vodi niso dovoljeni. Vse infrastrukturne naprave se naj zgradi sočasno in pred dokončno ureditvijo posamezne ceste.

Ob izdelavi OPPN bodo podani poteki vseh obstoječih in predvidenih komunalnih vodov (elektrika, voda, meteorna in fekalna kanalizacija, telefon, drugo). Za vse vode bo potrebno določiti najustreznejša mesta priključkov, usklajena z zahtevami pristojnih distributerjev.

Celotno ozemlje Občine Videm sodi v območje raziskovalnega prostora za geotermični energetski vir, del ozemlja pa sodi tudi v območje raziskovalnega prostora za ogljikovodike.

Na območju mora biti zagotovljen prostor za ločeno zbiranje odpadkov.

 

5.      MERILA IN POGOJI ZA PARCELACIJO

Parcelacijo območja bo določil načrt parcelacije, kateri je sestavni del OPPN.

Velikost in oblika parcel se v OPPN določi glede na:

-       tipologijo pozidave,

-       predpisano stopnjo izkoriščenosti parcele namenjene gradnji,

-       tlorisno zasnovo,

-       namen, velikost in zmogljivost načrtovanih objektov, tako da se zagotovijo pogoji za uporabo in vzdrževanje objektov,

-       možnost priključevanja na infrastrukturne objekte in naprave,

-       možnost zagotavljanja dostopa do parcel iz lokalne ceste Ptuj-Tržec (bodoča regionalna cesta) in notranjega cestnega omrežja.

 

6.      CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE, OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO OKOLJA IN NARAVNIH DOBRIN

Na območju ni zavarovanih in varovanih območij kulturne dediščine in območij naravnih vrednot.

Obravnavano območje leži v vodovarstvenem območju, ki je opredeljeno z Uredbo o vodovarstvenih območij vodonosnika Dravsko – Ptujskega polja (Uradni list RS, št. 59/07).

 

7.      VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

Ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami morajo biti v celoti upoštevani.

Za zagotavljanje požarne varnosti objektov morajo biti urejeni dovozi za intervencijska vozila ter dostopi za reševalce in evakuacijo.

Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati naravne omejitve (III. vodovarstveno območje) in temu primerno predvideti ustrezne tehnične rešitve gradnje in ustrezne tehnične ukrepe pri možnem razlitju nevarnih snovi.

 

8.      VAROVANJE ZDRAVJA

Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo pogoji glede varovanja zdravja ljudi.

Ukrepi za varstvo pred požarom morajo biti v celoti upoštevani. Za zagotavljanje požarne varnosti objektov morajo biti urejeni dovozi za intervencijska vozila ter dostopi za reševalce in evakuacijo.

Potrebno je posvetiti pozornost varstvu pred hrupom in v primeru preseganja hrupa predvideti ukrepe za njegovo zmanjšanje.

Pri načrtovanju zunanje razsvetljave je potrebno upoštevati tudi njen morebitni moteči vpliv na okolico zunaj območja.

 

9.      MILITVENI UKREPI

Potrebno je upoštevati smernice Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), in sicer, da je potrebno nadomestiti izgubljeni resurs (najboljša kmetijska zemljišča) z zemljišči, ki so izven kmetijske rabe ter mnenje MKGP št. 350-105/2007/16, z dne 23.03.2009, da se nadomeščanje izgubljenega resursa (najboljša kmetijska zemljišča) zagotovi v velikosti 5,9 ha pod pogojem, da se sprememba namenske rabe predvidenih območij prikaže v občinskem prostorskem načrtu ter območja opredeli kot kmetijsko zemljišče. Parcele oziroma deli parcel, predvidene za nadomeščanje izgubljenega resursa, so:

-       parc. št. 509/39 (5543 m2), 509/93 (808 m2), 509/92 (1093 m2), vse k. o. Jurovci,

-       parc. št. 1419 (4406 m2), 1420 (3340 m2), 746/9 (16000 m2), vse k. o. Zg. Pristava,

-       parc. št. 248 (4205 m2) k. o. Skorišnjak,

-       parc. št. 50/1 (260 m2), 50/2 (850 m2), 61/1 (12314 m2), vse k. o. Vareja,

-       parc. št. 647/1 (731 m2), 647/2 (9106 m2), 647/3 (2480 m2), 647/5 (7679 m2), 647/6 (5141 m2), vse k. o. Veliki Okič,

-       parc. št. 4/1 (3200 m2), 4/2 (1400 m2), obe k. o. Mala Varnica.

 

Prostorski izvedbeni pogoji za enoto urejanja prostora P18-S1/1 Pobrežje III

Za enoto urejanja prostora P18-S1/1 Pobrežje III je predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljnjem besedilu: OPPN). Do sprejema OPPN so prostorski izvedbeni pogoji določeni v Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskega izvedbenega akta: Prostorski ureditveni pogoji za območje Občine Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 35/07); (v nadaljnjem besedilu: PUP). Novogradnja objektov in naprav, razen novogradenj, določenih v 13. členu PUP, ni možna do sprejema OPPN.

Usmeritve za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora P18-S1/1 Pobrežje III:

 

1.      POVRŠINA, MEJA OBMOČJA

Enota urejanja prostora P18-S1/1 je locirana ob lokalni Ptuj – Videm (parcela št. 1124/1 k. o. Pobrežje).

Površina enote urejanja prostora P18-S1/1 meri 0,96 ha.

Območje P18-S1/1 meji:

-       na severozahodu na kmetijske površine,

-       na severovzhodu in vzhodu na lokalno cesto (parcela št. 1123/1 k. o. Pobrežje),

-       na jugu na enoto urejanja S-P18-S1,

-       na zahodu na lokalno cesto (parcela št. 1124/1 k. o. Pobrežje).

Meja območja P18-S1/1:

Izhodišče območja je na severu predmetnega območja (na severnem vogalu parcele št. 316/1 k. o. Pobrežje). Meja območja je podana v smeri urinih kazalcev.

Od izhodiščne točke teče meja v smeri proti jugovzhodu ob lokalni cesti (vzdolž parcele št. 316/1). Na vzhodnem vogalu parcele št. 316/1 (stičišče s parcelo št. 314) se meja obrne v smeri proti jugozahodu in poteka po robu parcele št. 316/1 do njenega južnega vogala (stičišče parcel št. 316/1, 314 in 1124/1). Nato se meja obrne v smeri proti severozahodu in poteka vzdolž lokalne ceste (parcela št. 1124/1) do zahodnega vogala parcele št. 316/1, kjer se obrne proti severovzhodu in teče po robu parcele št. 316/1 do izhodiščne točke.

Vse navedene parcele se nahajajo v katastrski občini Pobrežje.

 

2.      NAMENSKA RABA

Območje P18-S1/1 je namenjeno stanovanjem in poslovni dejavnosti.

 

3.      USMERITVE ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTONSKO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE

Detajlno pozidavo območja bo natančno in dokončno določil OPPN. OPPN bo določil umestitev in etažnost objektov (tipologijo pozidave in stopnjo izkoriščenosti zemljišč za gradnjo), kot tudi prometno ureditev območja.

Te usmeritve podajajo le maksimalno višino objektov 8 m ter največji dopustni faktor zazidanosti gradbene parcele v vrednosti 0,6 in največji dopustni faktor izrabe gradbene parcele v vrednosti 1,2. Največja dopustna faktorja zazidanosti gradbene parcele in izrabe gradbene parcele se izjemoma lahko prekoračita, če pomenita večjo kakovost prostora in se zadovoljijo potrebe po zelenih in prometnih površinah.

Zagotoviti je potrebno parkirna mesta za vozila stanovalcev, zaposlenih, obiskovalcev in za vozila, potrebna za opravljanje posameznih dejavnosti.

Individualna zasaditev ob objektih mora biti izvedena z avtohtonim rastlinjem. Na mejah med bodočimi parcelami znotraj območja so lahko zasajene žive meje. Ob predvideni prometni mreži naj bodo znotraj območja ustvarjene zelene površine z zasaditvijo.

Arhitektonsko oblikovanje mora povzemati izhodišča Dravske arhitekturne krajine s funkcionalnimi in oblikovnimi posodobitvami, prirejenimi sodobnim funkcijam in zahtevam predvidenih gradenj.

Tlorisna zasnova objektov naj ohranja gradbena razmerja avtohtone gradnje, višinska zasnova pa naj bo prilagojena višinam avtohtonih gradenj oziroma naj ohranja razmerja med višino in tlorisom značilnim za avtohtone gradnje.

V zunanji obdelavi stavb in njihovi notranjosti naj se pojavljajo elementi in gradbeni materiali, značilni za gradnjo v arhitekturni krajini.

 

4.      GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA IN GRAJENO JAVNO DOBRO

 

4.1    Pogoji glede oskrbe s pitno vodo:

Za potrebe območja je možnost priključevanja iz obstoječega primarnega vodovodnega cevovoda fi 150 v skladu z Odlokom o oskrbi s pitno vodo v občini Videm pri Ptuju in Tehničnim pravilnikom o javnem vodovodu (uradni list RS, št. 48/05) in potrebami stanovanjske soseske in posameznih objektov.

 

4.2    Pogoji glede zbiranja, odvajanja in čiščenja odpadnih voda:

Na predvidenem območju je potrebno zagotoviti izvajanje javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Predvidi se ločen sistem kanalizacije in odvodnje komunalnih odpadnih vod na čistilno napravo odpadnih vod.

 

4.3    Pogoji glede prometnih površin:

Osnovno prometno povezavo območja predstavlja lokalna cesta Ptuj-Tržec ob vzhodnem robu območja.

DARS d.d., oziroma upravljavec avtoceste ne bo zagotavljal dodatnih ukrepov varstva pred hrupom za nova poselitvena območja oziroma za območja spremenjene namenske rabe prostora, kot tudi ne zaščite pred morebitnimi drugimi vplivi, ki so ali bodo posledica obratovanja avtoceste in glavne ceste, glede na že izvedene oziroma načrtovane ukrepe zaščite v sklopu izgradnje avtoceste. Pri načrtovanju ureditev ob avtocesti je potrebno upoštevati Uredbo o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 121/04), Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05) ter Pravilnik o zvočni zaščiti stavb (Uradni list RS, št. 14/99).

 

4.4    Pogoji glede načina oskrbe z energijo:

4.4.1  Električna energija:

V bližini območja so zgrajeni naslednji elektroenergetski vodi, naprave in objekti:

-       predvideni DV 2*400 kV Cirkovce-Pince (Heviz, Madžarska) z oznako D-436,

-       obstoječi DV 1*110 kV Formin-Cirkovce z oznako D-1041.

V kolikor bo potrebna večja priključna moč, bo potrebno z raziskavo ugotoviti možnosti napajanja z električno energijo.

 

4.5    Drugi pogoji:

Telekom Slovenije bo gradil sodobno optično telekomunikacijsko omrežje in temu je potrebno prilagoditi projektno dokumentacijo telekomunikacijskih priključkov posameznih objektov. Ustrezno je potrebno izvesti tudi projektno dokumentacijo notranjih instalacij posameznih objektov.

Pri polaganju komunalnih vodov je potrebno upoštevati predpisane minimalne odmike z vodovodnim cevovodom in zaščite na mestih križanj.

Praviloma se morajo vse infrastrukturne napeljave voditi v cestnem svetu. Za več objektov se naj pripravijo skupni priključki. Infrastrukturni vodi se položijo podzemsko; zračni vodi niso dovoljeni. Vse infrastrukturne naprave se naj zgradi sočasno in pred dokončno ureditvijo posamezne ceste.

Ob izdelavi OPPN bodo podani poteki vseh obstoječih in predvidenih komunalnih vodov (elektrika, voda, meteorna in fekalna kanalizacija, telefon, drugo). Za vse vode bo potrebno določiti najustreznejša mesta priključkov, usklajena z zahtevami pristojnih distributerjev.

Za predmetno območje mora biti zagotovljeno ločeno zbiranje odpadkov.

 

5.      MERILA IN POGOJI ZA PARCELACIJO

Parcelacijo območja bo določil načrt parcelacije, kateri je sestavni del OPPN.

Velikost in oblika parcel se v OPPN določi glede na:

-       tipologijo pozidave,

-       predpisano stopnjo izkoriščenosti parcele, namenjene gradnji,

-       tlorisno zasnovo,

-       namen, velikost in zmogljivost načrtovanih objektov, tako da se zagotovijo pogoji za uporabo in vzdrževanje objektov,

-       možnost priključevanja na infrastrukturne objekte in naprave,

-       možnost zagotavljanja dostopa do parcele.

 

6.      CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE, OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO OKOLJA IN NARAVNIH DOBRIN

Na območju ni zavarovanih in varovanih območij kulturne dediščine, naravnih vrednot in drugih zavarovanih območij varstva narave.

 

7.      VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

Ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami morajo biti v celoti upoštevani.

Za zagotavljanje požarne varnosti objektov morajo biti urejeni dovozi za intervencijska vozila ter dostopi za reševalce in evakuacijo.

 

8.      VAROVANJE ZDRAVJA

Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo pogoji glede varovanja zdravja ljudi.

Ukrepi za varstvo pred požarom morajo biti v celoti upoštevani. Za zagotavljanje požarne varnosti objektov morajo biti urejeni dovozi za intervencijska vozila ter dostopi za reševalce in evakuacijo.

Pri načrtovanju zunanje razsvetljave je potrebno upoštevati tudi njen morebitni moteči vpliv na okolico zunaj območja.

Prostorski izvedbeni pogoji za posege v enoti urejanja P18-S1 Pobrežje I in P18-S4/1 Videm pri Ptuju so določeni v Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskega izvedbenega akta: Prostorski ureditveni pogoji za območje Občine Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 35/07).

 

5. člen

(spremembe površin)

Površine najboljših kmetijskih zemljišč se zmanjšajo za 1,78 ha.

 

6. člen

(sklep o potrditvi)

Pridobljen je sklep ministra za okolje in prostor št. 35016-26/2007/100 z dne 27.8.2009 o potrditvi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Videm.

 

7. člen

(pričetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 35-2655-04/2009

Datum: 01.09.2009

 

 

Občina Videm

 

Župan Friderik BRAČIČ, l.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor