Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 92. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Podlehnik (Uradno glasilo slovenskih občin št. 27/2009, 2/2010 in 21/2017), je Občinski svet Občine Podlehnik na 22. redni seji, dne 10. 05. 2018 sprejel

 

ZAKLJUČNI RAČUN

PRORAČUNA OBČINE PODLEHNIK ZA LETO 2017

 

1. člen

Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Podlehnik za leto 2017.

 

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Podlehnik za leto 2017 izkazuje ( v EUR ):

 

KONTO

 

OPIS

Realizacija: 2017

A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

I.

S K U P A J    P R I H O D K I  (70+71+72+73+74+78)

1.787.694

 

  

TEKOČI PRIHODKI  (70+71)

1.594.531

70

 

DAVČNI PRIHODKI  (700+703+704+706)    

1.436.365

71

 

NEDAVČNI  PRIHODKI  (710+711+712+713+714)

158.166

72

 

KAPITALSKI PRIHODKI  (720+721+722)

13.247

73

  

PREJETE DONACIJE  (730+731)

0

74

  

TRANSFERNI PRIHODKI  (740+741)  

179.915

78

  

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE  (786+787)

0

 

II.

S K U P A J    O D H O D K I  (40+41+42+43)

1.808.299

40

 

TEKOČI ODHODKI  (400+401+402+403+409)

651.938

41

 

TEKOČI TRANSFERI  (410+411+412+413)

710.391

42

   

INVESTICIJSKI ODHODKI  (420)

410.323

43

 

INVESTICIJSKI TRANSFERI  (431+432)

35.648

 

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)

-20.606

B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

75

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  (750+751+752)

0

44

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  (440+441)

0

 

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  (IV. - V.)

0

C.   R A Č U N   F I N A N C I R A N J A

50

VII.

ZADOLŽEVANJE  (500)

0

55

VIII.

ODPLAČILA  DOLGA  (550)

122.889

 

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)

-143.495

 

X.

NETO ZADOLŽEVANJE  (VII. - VIII.)

-122.889

 

XI.

NETO FINANCIRANJE  (VI.+X.-IX.)

20.606

 

 

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2017

288.425

 

3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Podlehnik za leto 2017 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Podlehnik  za leto 2017 po programski klasifikaciji. V zaključnem računu so pojasnjeni tudi Načrti razvojnih programov. Sestavni del zaključnega računa je tudi računovodsko poročilo.

 

4. člen

Zaključni račun Proračuna Občine Podlehnik za leto 2017 se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 032-2/2015-64

Datum: 10. 5. 2018

 

 

Občina Podlehnik

 

Marko Maučič, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor