Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UP2 2; Ur. list RS, št. 94/07, 27/08 – odločba US, 76/08 in 100/08 – odločba US in 79/09 in 51/2010) in 16. ter 100.člena Statuta Občine Veržej (Ur. list RS, št.  22/08 in 105/2012) je Občinski svet občine Veržej na seji dne 8.5.2018  sprejel

 

ODLOK

O ZAKLJUČNEM RAČUNU

OBČINE VERŽEJ ZA LETO 2017

 

1. člen

S tem odlokom se sprejme zaključni račun Občine Veržej za leto 2017.

 

2. člen

Zaključni račun se določa v naslednjih zneskih:

 

 

Konto

Naziv

Znesek v EUR

 

A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

1.179.901

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.083.913

70

DAVČNI PRIHODKI

864.013

700

Davki na dohodek in dobiček

685.916

703

Davki na premoženje

92.406

704

Domači davki na blago in storitve

85.691

706

Drugi davki

0

71

NEDAVČNI PRIHODKI

219.900

710

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

142.250

711

Takse in pristojbine

1.522

712

Globe in druge denarne kazni

47.435

713

Prihodki od prodaje blaga in storitev

0

714

Drugi nedavčni prihodki

28.693

72

KAPITALSKI PRIHODKI

40.446

720

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

0

721

Prihodki od prodaje zalog

0

722

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

40.446

73

PREJETE DONACIJE

0

730

Prejete donacije iz domačih virov

0

731

Prejete donacije iz tujine

0

74

TRANSFERNI PRIHODKI

55.542

740

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

55.542

741

Prejeta sredstva iz državnega prorač.iz sredstev proračuna EU

0

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)

988.944

40

TEKOČI ODHODKI

297.400

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

103.987

401

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

15.531

402

Izdatki za blago in storitve

166.621

403

Plačila domačih obresti

3.770

409

Rezerve

7.491

41

TEKOČI TRANSFERI

519.833

410

Subvencije

21.011

411

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

301.943

412

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

53.175

413

Drugi tekoči domači transferi

143.704

414

Tekoči transferi v tujino

0

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

108.030

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

108.030

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

63.681

431

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

52.434

432

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

11.247

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK ( PRIMANJKLJAJ)   (I. – II.)

190.957

 

B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

0

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSIH DELEŽEV

0

750

Prejeta vračila danih posojil

0

751

Prodaja kapitalskih deležev

0

752

Kupnine iz naslova privatizacije

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)

0

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440

Dana posojila

0

441

Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

0

442

Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0

443

Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

0

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

0

 

C.   RAČUN FINANCIRANJA

 

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

0

50

ZADOLŽEVANJE

0

500

Domače zadolževanje

0

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550)

66.865

55

ODPLAČILA DOLGA

66.865

550

Odplačila domačega dolga

66.865

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

124.092

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

-66.865

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

-190.957

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA

166.483

 

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 450-3/2018-12

Datum: 8.5.2018

 

 

Občina Veržej

 

Slavko Petovar, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor