Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 46. člena in skladno z določili 53. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 – ZPNačrt-A, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popravek), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-B, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 – ZPNačrt-C, 35/13 – sklep ustavnega sodišča, 76/14 – odločba ustavnega sodišča, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – Zurep-2) ter na podlagi 30. člena Statuta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 47/17) je župan Občine Markovci dne 9. 5. 2018, sprejel

 

SKLEP

O ZAČETKU POSTOPKA PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE MARKOVCI, TRETJE SPREMEMBE IN DOPOLNITVE

 

1.  Začetek postopka

S tem sklepom Občina Markovci začne postopek priprave tretjih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Markovci, sprejetega z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/17, 41/17 – obvezna razlaga), v nadaljnjem besedilu označen kot SD OPN3.

 

2.  Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev SD OPN3

S sprejemom Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Markovci (v nadaljevanju OPN) je začel veljati nov prostorski akt občine, to je občinski prostorski načrt, ki poleg namenske rabe prostora opredeljuje tudi pogoje za poseganje v prostor na opredeljeni namenski rabi. V teku so naslednje spremembe in dopolnitve prostorskega akta Občine Markovci:

·   spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Markovci, prve spremembe in dopolnitve – samo za prostorske izvedbene pogoje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/18). Postopek se nahaja v fazi osnutka,

·   spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Markovci, druge spremembe in dopolnitve (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 9/18). Postopek se nahaja v fazi osnutka. 

Občina Markovci se skoraj v celoti nahaja na območju Ptujskega polja, za katerega so značilna strnjena naselja, ki jih obkrožajo obsežne kmetijske površine. Razpršena poselitev se pojavlja v zelo omejenem obsegu, in ne predstavlja avtohtonega vzorca poselitve. Večja neposeljena območja se nahajajo na jugu občine, ki je opredeljeno kot poplavno območje reke Drave, katerega del je zavarovan kot območje Krajinskega parka Šturmovec. Precejšen del občine zavzema akumulacija Ptujsko jezero, ki je vir vode za dovodni kanal hidroelektrarne Formin, hkrati pa predstavlja velik turistični potencial za občino in Spodnje podravsko regijo.

Občina je v času postopka priprave OPN prejela številne pobude za spremembo prostorskega akta, ki jih ni mogla vključiti v postopek. Poleg tega je po sprejetju OPN pozvala vse občane, da naj pregledajo veljaven prostorski akt občine in po potrebi podajo pobude za nov postopek sprememb in dopolnitev OPN. Najpomembnejše razvojne pobude je občina vključila v postopek prvih in drugih sprememb OPN, tako da bo v postopku SD OPN3 večinoma obravnavala pobude občanov in ostale zainteresirane javnosti. Pobude se pretežno nanašajo na manjše zaokrožitve in širitve stavbnih zemljišč v strnjenih naseljih, in sicer zaradi:

·   gradnje stanovanjskih objektov,

·   gradnje pomožnih objektov kot dopolnitev obstoječe pozidave,

·   širitve kmetijskih gospodarstev,

·   gradnje pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov,

·   širitve poslovne dejavnosti,

·   uskladitve dejanske rabe (pozidane površine) z namensko rabo prostorskega akta občine.        

Pri pripravi sprememb in dopolnitev SD OPN3 je potrebno izboljšati tiste sestavine OPN, za katere se pri uporabi OPN ugotavlja, da so potrebne izboljšave.

 

3.  Območje sprememb in dopolnitev SD OPN3

Spremembe in dopolnitve SD OPN3 se pripravi za celotno območje Občine Markovci.

 

4.  Predmet načrtovanja in vrsta postopka

Spremembe in dopolnitve SD OPN3 se izvedejo v rednem postopku priprave prostorskega akta, kot je predpisano v Zakonu o prostorskem načrtovanju v členih od 46 do 52. Predmet načrtovanja sprememb in dopolnitev SD OPN3 je razviden v drugi točki tega sklepa, in sicer bodo predmet načrtovanja naslednje vsebine:

·   razvojne potrebe, ki so jih podali občani in lastniki zemljišč,

·   pobude in potrebe občine za nadaljnji prostorski razvoj na območju Občine Markovci,

·   izboljšava tistih delov OPN, za katere se pri uporabi OPN ugotovi, da so potrebne izboljšave.

 

5.  Način pridobitve strokovnih rešitev

Strokovne rešitve se pripravi v skladu z določili Zakona o prostorskem načrtovanju in določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij. Pri pripravi strokovnih rešitev je potrebno izhajati iz prikaza stanja prostora, usmeritev iz državnega strateškega prostorskega načrta, splošnih smernic državnih nosilcev urejanja prostora, razvojnih programov, razvojnih potreb občine, razvojnih potreb nosilcev urejanja prostora ter izraženih razvojnih potreb drugih oseb. Če se pri pripravi strokovnih rešitev ugotovi, da je potrebno izdelati strokovne podlage, se le-te izdela v skladu z veljavnimi predpisi. Pri pripravi gradiv za spremembe in dopolnitve OPN je potrebno upoštevati priporočila Ministrstva za okolje in prostor za pripravo gradiv pri spremembah in dopolnitvah občinskih prostorskih načrtov (10. priporočila št. 35032-10/2015/1-1092-02 z dne 18. 5. 2015).

 

6.  Roki za pripravo sprememb in dopolnitev OPN in posameznih faz

V postopku sprememb in dopolnitev OPN so predvideni naslednji roki:

·   sklep župana o začetku postopka: maj 2018,

·   objava sklepa o začetku postopka v uradnem glasilu (Uradnem glasilu slovenskih občin) in v svetovnem spletu (http://www.markovci.si); objavljen sklep se pošlje ministrstvu, pristojnemu za prostor, in sosednjim občinam: maj 2018,

·   priprava osnutka sprememb in dopolnitev OPN: 90 dni po sklenitvi pogodbe z izdelovalcem sprememb in dopolnitev OPN,

·   posredovanje osnutka sprememb in dopolnitev OPN v preveritev ministrstvu, pristojnemu za prostor: ministrstvo v sedmih dneh preveri digitalno gradivo, če omogoča neposredno uporabo pri pripravi mnenj (ugotovitev pomanjkljivosti pomeni podaljšanje časa do objave digitalnega gradiva na spletnem strežniku ministrstva),

·   pridobitev prvih mnenj nosilcev urejanja prostora in sporočila ministrstva, pristojnega za varstvo okolja, ali je potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje (CPVO): 40 dni po prejemu obvestila ministrstva, pristojnega za prostor, da je digitalno gradivo osnutka sprememb in dopolnitev OPN objavljeno na spletnem strežniku ministrstva,

·   izdelava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPN ter okoljskega poročila (okoljsko poročilo se izdela v primeru, ko je zahtevana izvedba postopka CPVO): 30 dni po prejemu prvih mnenj,

·   morebitno usklajevanje prvih mnenj, če zaradi prvih mnenj ni mogoče pripraviti dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPN: 25 dni (v kolikor ministrstvo, pristojno za prostor, zagotovi usklajevanje med občino in nosilci urejanja prostora v roku 15 dni od prejema obvestila o potrebnosti usklajevanja, sicer se rok ustrezno podaljša),

·   posredovanje okoljskega poročila (ko je zahtevana izvedba postopka CPVO) in dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPN ministrstvu, pristojnemu za prostor, da gradivo objavi na spletnem strežniku ministrstva: 7 dni za pridobitev obvestila o objavi gradiva na strežniku (če ni postopka CPVO, je vsebina te alinee odveč),

·   preveritev ustreznosti okoljskega poročila na ministrstvu, pristojnem za varstvo okolja, če je zahtevan postopek celovite presoje vplivov na okolje: rok 30 dni za izdajo obvestila, ali je okoljsko poročilo ustrezno, sicer se šteje, da je okoljsko poročilo ustrezno (morebitni popravki in dopolnitve podaljšajo čas do naslednje faze, to je do javne razgrnitve),

·   javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi: objava javnega naznanila najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve,

·   javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPN ter okoljskega poročila (okoljsko poročilo je potrebno v primeru, ko je zahtevan postopek CPVO): 30 dni,

·   priprava stališč do pripomb in predlogov, podanih v času javne razgrnitve: 15 dni po zaključku javne razgrnitve,

·   obravnava in sprejem stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve: 30 dni,

·   objava stališč do pripomb in predlogov na krajevno običajen način in v svetovnem spletu: 7 dni po sprejemu stališč,

·   priprava predloga sprememb in dopolnitev OPN na podlagi stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve: 30 dni po sprejemu stališč,

·   posredovanje predloga sprememb in dopolnitev OPN v preveritev ministrstvu, pristojnemu za prostor: ministrstvo v sedmih dneh preveri digitalno gradivo, če omogoča neposredno uporabo pri pripravi mnenj (ugotovitev pomanjkljivosti pomeni podaljšanje časa do objave digitalnega gradiva na spletnem strežniku ministrstva),

·   pridobitev drugih mnenj nosilcev urejanja prostora in odločbe ministrstva, pristojnega za varstvo okolja, o sprejemljivosti vplivov izvedbe sprememb in dopolnitev OPN na okolje (če je potrebno izvesti postopek CPVO): 40 dni po prejemu obvestila ministrstva, pristojnega za prostor, da je digitalno gradivo predloga sprememb in dopolnitev OPN objavljeno na spletnem strežniku ministrstva,

·   priprava usklajenega predloga OPN: 30 dni,

·   sprejem usklajenega predloga sprememb in dopolnitev OPN na občinskem svetu: 30 dni,

·   objava odloka v uradnem glasilu (Uradnem glasilu slovenskih občin).

 

7.  Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev

V postopku priprave sprememb in dopolnitev OPN sodelujejo tisti nosilci urejanja prostora, za katere se ob pripravi osnutka sprememb in dopolnitev OPN izkaže, da se vsebine sprememb in dopolnitev nanašajo na zadeve iz njihove pristojnosti. Ob sprejemu tega sklepa so za podajanje smernic in mnenj pristojni naslednji nosilci urejanja prostora:

·   za področje razvoja poselitve: Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Sektor za prostorsko načrtovanje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana,

·   za področje kmetijstva: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana,

·   za področje gozdarstva in lovstva: Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana,

·   za področje gozdarstva: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Sektor za gozdarstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana,

·   za področje gozdarstva: Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor, Tyrševa 15, 2000 Maribor,

·   za področje lovstva in ribištva: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Sektor za lovstvo in ribištvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana,

·   za področje rabe in upravljanja z vodami: Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28 c, 1000 Ljubljana,

·   za področje ohranjanja narave: Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana,

·   za področje ohranjanja narave: Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor,

·   za področje varstva kulturne dediščine: Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,

·   za področje varstva kulturne dediščine: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor,

·   za področje trajnostne mobilnosti: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Langusova 4, 1535 Ljubljana,

·   za področje državne cestne infrastrukture (razen za avtoceste): Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Sektor za ceste, Langusova 4, 1535 Ljubljana,

·   za področje državne cestne infrastrukture (razen za avtoceste): Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana,

·   za področje avtocest: DARS – Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana,

·   za področje zračnega prometa: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet, Sektor za letalstvo, Langusova 4, 1535 Ljubljana,

·   za področje rudarstva: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Sektor za energetiko in rudarstvo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana,

·   za področje energetike: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova 4, 1535 Ljubljana,

·   za področje prenosa električne energije: ELES, Področje za upravljanje s sredstvi in projekti, Služba za upravljanje z infrastrukturo, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana,

·   za področje oskrbe z električno energijo: Elektro Maribor, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,

·   za področje zaščite in reševanja: Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana,

·   za področje obrambe: Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova 61, 1000 Ljubljana,

·   za področje blagovnih rezerv: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Služba za varnost, obrambne zadeve in blagovne rezerve, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana,

·   za področje zdravstvenega varstva: Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana,

·   za področje vojnih in prikritih vojnih grobišč: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana,

·   Dravske elektrarne Maribor, d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor (koncesionar za rabo reke Drave za proizvodnjo električne energije),

·   za področje telekomunikacij: Telekom Slovenije, Dostopovna omrežja, Operativa, TKO vzhodna Slovenija, Titova cesta 38, 2000 Maribor,

·   za področje lokalne kabelske TV: Telemach, širokopasovne komunikacije, d.o.o., Brnčičeva ulica 49 a, 1231 Ljubljana – Črnuče,

·   za področje oskrbe z vodo: Komunalno podjetje Ptuj, Puhova ulica 10, 2250 Ptuj,

·   Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci.

V kolikor se pri pripravi sprememb in dopolnitev OPN izkaže potreba po vključitvi drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso navedeni v tem sklepu, se v postopku pridobi tudi njihove smernice in mnenja. Za pridobitev odločitve, ali je v postopku priprave sprememb in dopolnitev OPN potrebno izvesti postopek CPVO, se vlogo poda na Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana.

 

8.  Objava in začetek veljavnosti

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in na spletni strani Občine Markovci (http://www.markovci.si). Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. Po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin se sklep pošlje ministrstvu, pristojnemu za prostor, ter sosednjim občinam Občine Markovci.

 

Številka: 350-0005 /2018

Datum: 9. 5. 2018

 

 

Občina Markovci

 

Milan Gabrovec , župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor