Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB, 76/08, 79/09, 51/10), v skladu s 247. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 16. člena Statuta Občine Majšperk (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25/12, 34/55, 55/15, 50/17, 16/19) je Občinski svet Občine Majšperk na 9. redni seji, dne 21. 8. 2019 sprejel

 

SKLEP

O UKINITVI ZAZNAMBE JAVNEGA DOBRA

 

1. člen

S tem sklepom se nepremičninam:

·   parc. št. 1578/1 k.o. 503 – Kupčinji Vrh,

·   parc. št. 49/11 k.o. 438 – Lešje in

·   parc. št. 344/27 k.o. 441 Stogovci

ukine zaznamba javnega dobra.

 

2. člen

Nepremičnine, ki so navedene v 1. členu tega sklepa, postane last pravne osebe:

Občina Majšperk, Majšperk 39, 2322 Majšperk,

matična številka: 5883644,

do celote,

s čimer odpade zakonska prepoved pravnega prometa.

 

3. člen

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 7113/3/2011-224

Datum: 21. 8. 2019

 

 

Občina Majšperk

 

dr. Darinka Fakin, županja

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor