Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 119. člena in v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (ZureP-2) (Uradni list RS, št. 61/17)  in 26. člena Statuta Občine Šenčur (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 9/18) je župan Občine Šenčur sprejel

 

SKLEP

O ZAČETKU PRIPRAVE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

ZA OBMOČJE PARCELE 447 K.O. 2125 VOGLJE

 

1. člen

(potrditev izhodišč)

Ta sklep določa izhodišča za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje parcele 447 k.o. 2125 Voglje (v nadaljevanju OPPN), območje in predmet načrtovanja, način pridobivanja strokovnih rešitev, vrsto postopka, roke za pripravo, pristojne nosilce urejanja prostora, načrt vključevanja javnosti, seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora.

 

2. člen

(območje in predmet načrtovanja)

(1) Ureditveno območje OPPN zajema zemljišče parc. št.447 k.o. 2125 - Voglje.

(2) Površina območja OPPN meri približno 4046 m².

(3) Območje OPPN se v fazi izdelave dokumenta lahko spremeni.

 

3. člen

(način pridobitve strokovnih rešitev)

(1) Strokovne rešitve za OPPN se pripravijo na podlagi strateškega in izvedbenega dela Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Šenčur (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 58/2017, 4/2018, 25/2019), prikaza stanja prostora, pobude in investicijske namere lastnika območja OPPN ter smernic in mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora.

(2) V kolikor se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je utemeljeno potrebno izdelati dodatne strokovne podlage, se le te pripravijo med postopkom izdelave OPPN.

 

4. člen

(vrsta postopka)

Postopek priprave OPPN se vodi po rednem postopku, v skladu z Zakonom o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljevanju ZUreP-2)

 

5. člen

(roki za pripravo OPPN)

Postopek priprave in sprejema OPPN se vodi skladno z Zakonom o prostorskem načrtovanju in sicer po določbah, ki urejajo pripravo OPPN. S tem sklepom se določijo naslednji okvirni roki priprave OPPN:

 

faza

 

nosilec

rok

1.

objava sklepa o pripravi OPPN

občina

14 dni

2.

pridobivanje konkretnih smernic ter odločbe o CPVO

izdelovalec po pooblastilu

30 dni + 21 dni

3.

izdelava strokovnih podlag in osnutka OPPN

izdelovalec

45 dni

4.

pridobivanje prvih mnenj

izdelovalec po pooblastilu

30 dni

5.

izdelava dopolnjenega osnutka OPPN

izdelovalec

30 dni

6.

objava javnega naznanila o javni razgrnitvi in obravnavi dopolnjenega osnutka OPPN

občina

7 dni

7.

javna razgrnitev in javna obravnava

občina, izdelovalec

30 dni

8.

priprava stališč do pripomb

občina, izdelovalec

14 dni

9.

potrditev in objava stališč do pripomb

občina

14 dni

10.

izdelava predloga OPPN

izdelovalec

14 dni

11.

pridobivanje drugih mnenj

izdelovalec po pooblastilu

30 dni

12.

izdelava usklajenega predloga OPPN

izdelovalec

14 dni

13.

sprejem odloka o OPPN

občinski svet

na prvi seji OS

 

(3) Predvideni roki se lahko zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev pristojnih nosilcev urejanja prostora ter drugih udeležencev pri urejanju prostora tudi spremenijo.

(4) V primeru zahteve po vodenju postopka za celovito presojo vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO) se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave OPPN in se izvedejo skladno z določili Zakona o varstvu okolja in ZUreP-2. Temu primerno se ustrezno podaljšajo roki za izdelavo in sprejem OPPN.

 

6. člen

(nosilci urejanja prostora)

(1)        V postopku priprave OPPN sodelujejo naslednji nosilci urejanja prostora:

·       Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;

·       Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,

·       Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Sektor za urejanje kmetijskega prostora in zemljiške operacije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana;

·       Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Območje Zg. Save, Mirka Vadnova 5, Kranj,

·       Ministrstvo za infrastrukturo, javna agencija za civilno letalstvo RS, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana

·       Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana;

·       Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana,

·       Zavod za gozdove Slovenije, OE Kranj, C. Staneta Žagarja 27b, 4000 Kranj

·       Elektro Gorenjska d.d., Mirka Vadnova 3A, 4000 Kranj,

·       Komunala Kranj , javno podjetje, d.o.o., vodovod, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj,

·       Komunala Kranj , javno podjetje, d.o.o., ravnanje z odpadki, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj,

·       Komunala Kranj , javno podjetje, d.o.o., odvajanje in čiščenje odpadnih voda, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj,

·       Občina Šenčur, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur.

(2)        Drugi udeleženci:

·       Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska cesta 48, Ljubljana, ki odloči ali je za načrtovano prostorsko ureditev potrebno izvesti postopek CPVO.

(3)        V postopek so lahko vključeni tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave dokumenta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.

 

7. člen

(načrt vključevanja javnosti)

(1) Javnost se o pripravi OPPN seznani z objavo Sklepa in izhodišč na spletni strani občine. 

(2) V postopku priprave OPPN se javnost z načrtovanimi rešitvami seznani v fazi dopolnjenega osnutka OPPN, ko se skladno z določili 112. člena ZUreP-2 izvede javna razgrnitev in javna obravnava.

(3) Javnost lahko poda pripombe na načrtovane rešitve v času javne razgrnitve, ki traja najmanj 30 dni. Pripombe bodo proučene, zavzeta stališča občine do pripomb pa bodo javno objavljene na spletni strani občine.

 

8. člen

(seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja)

(1) Uporabijo se strokovne podlage:

·       izvleček iz OPN,

·       podatki iz javno dostopnih evidenc,

·       izhodišča za pripravo OPPN.

(2) Strokovne podlage posredujejo tudi nosilci urejanja prostora za svoja področja pri pripravi OPPN.

(3) V fazi izdelave dokumenta se lahko po potrebi strokovne podlage dopolnjujejo.

(4) Pripravo strokovnih podlag za OPPN, njegovo izdelavo in sprejem financira pobudnik.

 

9. člen

(začetek veljavnosti sklepa)

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in na spletnih straneh Občine Šenčur ter stopi v veljavo naslednji dan po objavi. 

 

Datum: 2.9.2019

Številka: 350-12/2019-7

 

 

Občina Šenčur

 

Ciril Kozjek, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor