Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 7/2016) je občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem  na 21. redni seji, dne 08.05.2018 sprejel

 

ZAKLJUČNI RAČUN

PRORAČUNA OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM ZA LETO 2017

 

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2017.

 

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem izkazuje v obdobju od 1. 1.2017 do 31. 12. 2017 naslednje zneske:

 

A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                           

 
 

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+74+78)

8.578.027

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

8.055.508

70

DAVČNI PRIHODKI

5.572.674

 

700 Davki na dohodek in dobiček

4.209.066

 

703 Davki na premoženje

1.003.391

 

704 Domači davki na blago in storitve

360.217

71

NEDAVČNI PRIHODKI

2.482.834

 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

659.518

 

711 Takse in pristojbine

13.862

 

712 Globe in druge denarne kazni

54.268

 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

29.813

 

714 Drugi nedavčni prihodki

1.725.373

72

KAPITALSKI PRIHODKI

302.366

 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

302.366

74

TRANSFERNI PRIHODKI

220.154

 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

220.154

 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

7.160.552

40

TEKOČI ODHODKI

1.385.752

 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

308.704

 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

45.707

 

402 Izdatki za blago in storitve

1.030.932

 

409 Rezerve

410

41

TEKOČI TRANSFERI

2.104.481

 

410 Subvencije

161.836

 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

1.375.554

 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

276.143

 

413 Drugi tekoči domači transferi

290.949

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

3.099.474

 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

3.099.474

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

570.844

 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

570.844

     
 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.- II.)

1.417.476

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

75

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

216.912

751

Prodaja kapitalskih deležev

216.912

 

7511 Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev

216.912

 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSJKIH DELEŽEV (IV. - V.)

216.912

C.

RAČUN FINANCIRANJA

 

 

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

 
 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

 
 

IX SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I. +IV. + VII. - II. -V. -VIII.)

1.634.388

 

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)

 
 

XI. NETO FINACIRANJE (VI.+X.+IX.)

-1.417.476

 

3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2017 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2017. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov.

 

4. člen

Zaključni račun proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2017 se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati 15 dni po objavi.

 

Številka: 410-066/2017-25

Datum: 8.5.2018

 

 

Občina Cerklje na Gorenjskem

 

Franc Čebulj, l.r., župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor