Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi četrte alineje drugega odstavka 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07- ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS), določil Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06-ZFO-1, 57/08, 36/11, 40/12-ZUJF), drugega odstavka 5. člena ter 28. in 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11- UPB4, 14/13-popr.), ob upoštevanju določb veljavnega zakona o izvrševanju proračunov RS in  v skladu s 17. členom Statuta Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin št. 21/2011) je Občinski svet Občine Mirna na 12. izredni seji, dne 05. 07. 2018 sprejel

 

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O  PRORAČUNU OBČINE MIRNA ZA LETO 2018

 

1. člen

Ta odlok določa spremembe in dopolnitve Odloka o proračunu Občine Mirna za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 61/2016, 6/2018, 17/2018).

 

2. člen

V Odloku o proračunu Občine Mirna za leto 2018 se spremeni 2. člen tako, da se glasi:

(1) Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.

(2) Splošni del proračuna Občine Mirna na ravni podskupin kontov, za leto 2018 se določa v naslednjih  zneskih:

 

SKUPINA/PODSK. KONTOV

OPIS

LETO 2018                     (v EUR)

 

 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

I.

S K U P A J    P R I H O D K I (70+71+72+73+74)

3.985.126,79

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2.539.406,62

70

DAVČNI PRIHODKI   (700+703+704+706)    

1.939.661,00

700

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

1.606.385,00

703

DAVKI NA PREMOŽENJE

263.046,00

704

DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

40.230,00

706

DRUGI DAVKI

30.000,00

71

NEDAVČNI  PRIHODKI (710+711+712+713+714)

599.745,62

710

UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

165.450,00

711

TAKSE IN PRISTOJBINE

5.200,00

712

GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

12.000,00

713

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

2.000,00

714

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

415.095,62

72

KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)

792.444,17

720

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

98.480,00

721

PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG

0,00

722

PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SRED.

693.964,17

73

PREJETE DONACIJE (730)

0

730

PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

0

74

TRANSFERNI PRIHODKI (740 + 741)  

653.276,00

740

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

306.544,00

741

PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU

346.732,00

II.

S K U P A J    O D H O D K I  (40+41+42+43)

4.238.524,24

40

TEKOČI ODHODKI  (400+401+402+403+409)

1.266.917,50

400

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

253.530,00

401

PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

43.970,00

402

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

867.917,50

403

PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

16.500,00

409

REZERVE

45.000,00

41

TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)

1.124.049,00

410

SUBVENCIJE

13.000,00

411

TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

660.882,00

412

TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM

166.093,00

413

DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

284.074,00

42

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

1.716.828,84

420

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

1.716.828,84

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)

170.728,90

430

INVESTICIJSKI TRANSFERI

0

431

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM

82.965,90

432

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

87.763,00

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (I. - II.)
(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)

-253.397,45

B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

0

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

750

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

751

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

752

KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  (440+441)

0

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440

DANA POSOJILA

0

441

POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

442

PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE

0

443

POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI

0

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA   IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV   (IV. - V.)          

0

C.   R A Č U N    F I N A N C I R A N J A

VII.

ZADOLŽEVANJE  (500)

302.885,00

50

ZADOLŽEVANJE 

302.885,00

500

DOMAČE ZADOLŽEVANJE

302.885,00

VIII.

ODPLAČILA  DOLGA  (550)

126.000,00

55

ODPLAČILA  DOLGA 

126.000,00

550

ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

126.000,00

IX.

POVEČANJE/ZMANJŠANJE  SREDSTEV NA RAČUNIH                                                                  (I.+ IV.+ VII.- II. -V. - VIII.)

-76.512,45

X.

NETO ZADOLŽEVANJE          (VII. - VIII.)

176.885,00

XI.

NETO FINANCIRANJE           (VI.+ VII. - VIII.- IX. = -III.)

253.397,45

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA

76.512,45

 

(3) Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Posamezni podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na proračunske vrstice oz. konte, določene s predpisanim enotnim kontnim načrtom.

(4) Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

(5) Posebni del proračuna do ravni proračunskih vrstic in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu Odloku in se objavita na spletni strani Občine Mirna.

 

3. člen

V Odloku o proračunu Občine Mirna za leto 2018 se spremeni 22. člen tako, da se glasi:

(1) Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja, se Občina Mirna v letu 2018 lahko zadolži do višine 250.000 EUR in sicer za investicije, predvidene v proračunu in skladno s sklepom o zadolžitvi, ki ga sprejme občinski svet.

(3) Pogodbo o najetju kredita sklene župan ob predhodnem soglasju ministra, pristojnega za finance.

 (2) Za izvedbo investicijskih projektov se občina v proračunskem letu 2018 lahko dodatno zadolži v skladu z merili iz prvega odstavka 23. člena ZFO-1  v višini 52.885 EUR (v višini načrta porabe, ki ga potrdi ministrstvo, pristojno za gospodarski razvoj).

(4) Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, lahko župan odloči o najetju likvidnostnega posojila, vendar največ do višine 5% zadnjega sprejetega proračuna.

(5) Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko v letu 2018 zadolži do višine 690.000,00 EUR.

 

4. člen

Ostala določila Odloka o proračunu Občine Mirna za leto 2018 ostajajo v veljavi.

 

5. člen

Te spremembe in dopolnitve Odloka se objavijo v Uradnem glasilu slovenskih občin in začnejo veljati naslednji dan po objavi.

Prilogi k spremembam in dopolnitvam tega Odloka pa se objavita na spletni strani Občine Mirna: http://www.mirna.si.

 

Številka: 410-0059/2016

Datum: 06. 07. 2018

 

 

Občina Mirna

 

Dušan Skerbiš, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor