Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16-odl.US) in 16. člena Poslovnika Občine Bled (Uradni list RS, št.76/09–UPB,št.87/12) je Občinski svet Občine Bled na 13.redni seji dne 15.6.2017 sprejel

 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE

POSLOVNIKA OBČINSKEGA SVETA

OBČINE BLED

 

1. člen

Spremeni se 7. člen Poslovnika občinskega sveta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09,Uradno glasilo slovenskih občin št. 7/2013; v nadaljnjem besedilu: Poslovnik), in sicer tako da se beseda »pečat« nadomesti z besedo »žig«.

 

2. člen

Doda se 4. odstavek 8. člena Poslovnika, ki se glasi:

»(4) Obvezni dnevni red konstitutivne seje je:

·          ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov,

·          poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet in volitev župana,

·          imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana,

·          poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov svetnikov občinskega sveta in mandata župana,

·          poročilo mandatne komisije in odločanje o pritožbah kandidatov za svetnike in kandidatov za župana,

·          imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.«

 

3. člen

Spremeni se 1. odstavek 9. člena Poslovnika, tako da se glasi:

»(1)Prvo sejo novoizvoljenega občinskega sveta vodi najstarejši član občinskega sveta oziroma član, ki ga na predlog najstarejšega člana določi občinski svet. O dnevnem redu konstitutivne seje občinski svet ne razpravlja in ne odloča.«

 

4. člen

Določbi 13. člena Poslovnika sedoda 6. odstavek, ki se glasi:

»(6) Član občinskega sveta, ki se znajde v nasprotju interesov, se je dolžan takoj izločiti iz obravnave in odločanja v konkretni zadevi. Nasprotje interesov so okoliščine, v katerih zasebni interes člana vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje nalog člana sveta. Zasebni interes člana sveta pomeni premoženjsko ali nepremoženjsko korist zanj, za njegove družinske člane in za druge fizične osebe ali pravne osebe, s katerimi ima ali je imela osebne, poslovne ali politične stike.

 

5. člen

V prvem odstavku 22. člena Poslovnika se številka »7« nadomesti s številko »10«.

 

6. člen

V tretjem odstavku 23. člena Poslovnika se številka »3« nadomesti s številko »5«.

 

7. člen

Določbi 4. odstavka 23. a člena Poslovnika se doda stavek, ki se glasi:

»Zapisnik o dopisni seji se potrdi na prvi redni seji občinskega sveta.«

 

8. člen

Določbi 32. člena Poslovnika sedodata 3. in 4. odstavek, ki se glasita:

»(3) Župan ali član občinskega sveta lahko  predlaga, da se v razpravo vključi oseba, ki bi lahko dala svoje strokovno mnenje ali stališče ali ki zastopa interese določene skupnosti. O sprejemu predloga odloča občinski svet.

(4)  Druga javnost se ne more vključiti na razpravo na seji občinskega sveta.«

 

9. člen

Spremeni se 1. odstavek 44. člena Poslovnika, tako da se glasi:

»(1) Člani sveta imajo pravico in dolžnost, da glasujejo o vsakem predlogu, o katerem se odloča na seji, razen če se je član sveta izločil iz obravnave in odločanja v konkretni zadevi. V kolikor se ni izločil in po mnenju ostalih članov sveta obstaja možnost nasprotja interesov, občinski svet na predlog člana sveta ali predsedujočega glasuje o izločitvi.  

 

 

10. člen

Spremeni se prvi stavek 59. člena Poslovnika, tako da se glasi:

»Občinski svet lahko razreši predsednika, posameznega člana delovnega telesa ali delovno telo v celoti na predlog člana občinskega sveta.«

 

11. člen

V tretjem odstavku 61. člena Poslovnika se beseda »tri« nadomesti z besedo »pet«.

 

12. člen

Spremeni se 3. odstavek 64. člena Poslovnika, tako da se glasi:

»(3) Če je predlagatelj odloka delovno telo občinskega sveta ali član občinskega sveta, pošlje osnutek odloka županu ali podžupanu oziroma članu občinskega sveta, ki je pooblaščen za vodenje sej občinskega sveta najmanj 14dni pred sklicem seje, na kateri bo obravnavan osnutek odloka.«

 

13. člen

Črta se 67. člena Poslovnika.

 

14. člen

V 76. členu Poslovnika se beseda »hitrem« zamenja z besedo »skrajšanem«.

 

15. člen

Spremeni se 1. odstavek 86. člena Poslovnika, tako da se glasi:

»(1) Oseba, ki jo voli ali imenuje občinski svet, se razreši po postopku, ki ga določa ta poslovnik, če ni z drugim aktom določen drugačen postopek.«

 

16. člen

Spremeni se prvi stavek 87. člena Poslovnika, tako da se glasi:

» Občinski funkcionarji imajo pravico odstopiti.«

 

17. člen

Spremembe in dopolnitve Poslovnika začnejo veljati petnajsti dan po objavi v uradnem glasilu občine.

 

Številka: 034-2/2017-8

Datum: 15. 6. 2017

 

 

Občina Bled

 

Janez Fajfar, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor