Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS, št. 77/07-uradno prečiščeno besedilo, 65/07-odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11-odl. US, 111/13), Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju kulture v občini Divača (Uradni list RS, št. 34/12, Uradno glasilo Slovenskih občin št. 11/2016 )  Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin št. 4/14, 24/14, 9/15) je Občinski svet Občine Divača na  11. redni seji  dne 21.04.2016,  sprejel

 

PRAVILNIK

O SOFINANCIRANJU KULTURNIH DEJAVNOSTI V OBČINI DIVAČA

 

I.          Splošne določbe

 

1. člen

Občina Divača s Pravilnikom o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Divača (v nadaljevanju: Pravilnik) udejanja skrb za uresničevanje javnega interesa na področju kulture v Občini Divača. S Pravilnikom se določa namen, vsebine, upravičence, pogoje, postopek, kriterije in merila za izbiro in vrednotenje sofinanciranja kulturnih dejavnosti, ki so v javnemu interesu Občine Divača.

 

2. člen

V Pravilniku uporabljeni izrazi zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni za moški in ženski spol.

 

3. člen

Namen tega pravilnika je spodbujanje razvoja kulturnih dejavnosti na območju občine Divača. Javna kulturna dejavnost je tista kulturna dejavnost izvajalcev na področju ljubiteljske kulture, ki je v javnem interesu in jo občina sofinancira za spodbujanje kulturne ustvarjalnosti in uresničevanje razvoja kulture v občini Divača (gledališka, lutkovna, pevska, vokalno glasbena, instrumentalno glasbena, plesna, folklorna, likovna, literarna, filmska, fotografska,…).

 

4. člen

Sredstva za sofinanciranje kulturnih vsebin po tem Pravilniku se zagotovijo v proračunu občine Divača v višini, ki je določena z odlokom o proračunu za posamezno leto in se upravičencem dodeljujejo na podlagi javnega razpisa.

 

II.        Vsebinske določbe

 

5. člen

Za uresničevanje javnega interesa na področju kulture, se na osnovi tega Pravilnika iz občinskega proračuna zagotavljajo finančna sredstva za sofinanciranje naslednjih vsebin:

I.       PROGRAMOV LJUBITELJSKIH DRUŠTEV, KI V OBČINI DIVAČA DELUJEJO NA PODROČJU KULTURE;

II.       ORGANIZACIJE IN IZVEDBE KULTURNIH PRIREDITEV V OBČINI DIVAČA;

III.       NAKUPA OPREME ZA POTREBE DELOVANJA LJUBITELJSKIH DRUŠTEV, KI V OBČINI DIVAČA DELUJEJO NA PODROČJU KULTURE;

Sofinancira se nakup opreme in drobnega inventarja nabavljen v tekočem letu, ki ga prijavitelj v skladu z računovodskimi predpisi vodi v registru osnovnih sredstev ali drobnega inventarja.

IV.        NEPROGRAMSKIH STROŠKOV

Iz proračunskih sredstev se na podlagi javnega razpisa sofinancira neprogramske stroške, ki jih imajo izvajalci programov kulture. Upravičeni neprogramski stroški so:

·       stroški najemnine oz. uporabnine prostora/prostorov oz. objekta, ki jih uporablja izvajalec programa kulture za izvajanje dejavnosti;

·       stroški komunalnih storitev (odvoz odpadkov) za objekt oz. prostor, ki ga uporablja izvajalec programa kulture za izvajanje dejavnosti;

·       stroški porabe električne energije za objekt oz. prostor, ki ga uporablja izvajalec programa kulture za izvajanje dejavnosti;

·       stroški ogrevanja za objekt oz. prostor, ki ga uporablja izvajalec programa kulture za izvajanje dejavnosti;

·       stroški porabe vode za objekt oz. prostor, ki ga uporablja izvajalec programa kulture za izvajanje kulturne dejavnosti.

Neprogramski stroški se lahko uveljavljajo in priznajo le za uporabo objektov oz. prostorov, ki se nahajajo v občini Divača in se uporabljajo za dejavnost izvajalcev po tem pravilniku. Stroški vzdrževalnih in investicijskih del niso upravičeni stroški neprogramskih stroškov.

Obseg finančnih sredstev, namenjenih sofinanciranju posameznih vsebin  po tem členu pravilnika se določi vsako leto posebej v javnem razpisu v skladu z razpoložljivimi proračunskimi finančnimi sredstvi.

 

6. člen

S tem Pravilnikom se določajo upravičenci/upravičene osebe, ter pogoji za pridobitev sofinancerskih sredstev iz  občinskega proračuna. Upravičenci za sofinanciranje po tem pravilniku so kulturna društva oz. kulturne sekcije znotraj sestavljenih društev – v nadaljevanju upravičenec/upravičenci.

Upravičenci za sofinanciranje programov društev na podlagi vsakoletnega javnega razpisa pridobijo sofinancerska sredstva iz občinskega proračuna, če izpolnjujejo v Pravilniku navedene pogoje.

Upravičenec za pridobitev finančnih sredstev za sofinanciranje programov ljubiteljskih društev, ki v občini Divača delujejo na področju kulture ter sofinanciranje neprogramskih stroškov mora izpolnjevati naslednje pogoje:

·       ima sedež v občini Divača in deluje na območju občine Divača,

·       ima registrirano kulturno društveno dejavnost najmanj eno leto, pri čemer se upošteva čas registracije, ki je minil do objave javnega razpisa v tekočem letu,

·       je na območju občine Divača v tekočem letu izvedel najmanj 3 nastope,  razen, če društvo v tekočem letu iz objektivnih razlogov ne more izvesti 3 nastopov,

·       ima v tekočem letu organizirano redno kulturno dejavnost kot osnovno dejavnost ali dejavnost v okviru posamezne sekcije, skupine in se ta dejavnost izvaja redno, preko celega leta,

·       ima urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih,

·       dejavnost opravlja na neprofitni osnovi,

·       občini redno letno predloži dokumentacijo o planih in realizaciji, skladno z določbami opredeljenimi v pogodbi o sofinanciranju dejavnosti.

Upravičenec za pridobitev finančnih sredstev za sofinanciranje organizacije in izvedbe kulturnih prireditev v občini Divača in sofinanciranje nakupa opreme za potrebe delovanja ljubiteljskih društev, ki v občini Divača delujejo na področju kulture mora izpolnjevati naslednje pogoje:

·       ima sedež v občini Divača in deluje na območju občine Divača,

·       ima registrirano kulturno društveno dejavnost najmanj eno leto, pri čemer se upošteva čas registracije, ki je minil do objave javnega razpisa v tekočem letu,

·       ima urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih,

·       dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,

·       občini redno letno predloži dokumentacijo o planih in realizaciji, skladno z določbami opredeljenimi v pogodbi o sofinanciranju dejavnosti.

S posameznim programom oz. prireditvijo s področja kulture lahko posamezni izvajalci kandidirajo za sredstva iz občinskega proračuna le na enem javnem razpisu Občine Divača v tekočem letu.

 

III.      Postopek razpisa in izbire vsebin sofinanciranja kulturnih dejavnosti

 

7. člen

Sredstva za sofinanciranje kulturnih dejavnosti se dodeljujejo na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v občini Divača ( v nadaljevanju Javni razpis).

Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, oglasni deski občine Divača ter na spletni strani občine Divača.

Postopek javnega razpisa in dodeljevanje finančnih sredstev izvajalcem programov kulture poteka po naslednjem zaporedju:

·       sklep o začetku postopka javnega razpisa,

·       imenovanje komisije, ki vodi postopek javnega razpisa,

·       priprava in objava javnega razpisa,

·       sprejemanje vlog,

·       odpiranje vlog in strokovno ocenjevanje in vrednotenje prispelih vlog,

·       priprava predloga prejemnikov sredstev in višine sofinanciranja prijavljenih programov na podlagi meril ter predložitev le-tega županu občine,

·       obveščanje izvajalcev programov kulture o izbiri z izdajo posamične odločbe,

·       reševanje morebitnih pritožb izvajalcev,

·       sklepanje pogodb z izbranimi izvajalci,

·       spremljanje in nadzor izvajanja pogodb ter izvajanja programov kulture,

·       priprava morebitnih predlogov, ukrepov in sankcij v skladu z določili tega Pravilnika in pogodbo z izvajalci programov kulture.

 

8. člen

Besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, razpisne roke določi na predlog občinske uprave župan.

Besedilo javnega razpisa mora vsebovati zlasti:

·       ime oziroma naziv in sedež naročnika javnega razpisa, ki dodeljuje sredstva,

·       pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,

·       predmet javnega razpisa,

·       navedbo osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev,

·       višina  razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet javnega razpisa,

·       obdobje v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,

·       razpisni rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev,

·       način pošiljanja in vsebina vlog,

·       datum odpiranja vlog,

·       rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa,

·       kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo,

·       navedbo uslužbencev, pristojnih za dajanje informacij v zvezi z javnim razpisom.

Predlog razpisne dokumentacije pripravi občinska uprava, potrdi jo župan. V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi potrebni podatki, ki bodo omogočili prejemniku izdelati popolno vlogo za dodelitev sredstev.

Vloga za dodelitev sredstev mora biti dostavljena do roka, ki je določen v objavi javnega razpisa. Rok za predložitev vlog ne sme biti krajši od 30 dni. Predložena vloga mora biti v zaprtem ovitku, ovitek pa mora biti označen z napisom »ne odpiraj – javni razpis« in navedba javnega razpisa, na katerega se nanaša.

 

9. člen

Postopek javnega razpisa vodi komisija (v nadaljevanju: Komisija), ki jo s sklepom imenuje župan. Komisijo sestavlja predsednik in najmanj dva člana. Administrativna dela izvaja strokovni delavec občinske uprave. Predsednik in člani komisije ne smejo biti s prejemniki sredstev interesno povezani v smislu poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja (v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena), v zakonski zvezi ali v svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je zakonska zveza že prenehala ali v izvenzakonski skupnosti kakor tudi ne smejo biti aktivni člani društva, ki se v tekočem letu prijavlja na javni razpis v Občini Divača. V primeru, da se med postopkom izvajanja javnega razpisa ugotovi, da je kateri izmed članov komisije aktiven član katerega izmed prijaviteljev na javnem razpisu, župan imenuje v komisijo novega nadomestnega člana.

Drugi elementi interesne povezanosti se presojajo v skladu v Kodeksom ravnanja javnih uslužbencev.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka interesna povezanost ne more biti izločitveni razlog v primeru, če Komisije ni možno sestaviti drugače zaradi omejenega števila strokovnjakov na določenem področju.

 

10. člen

Odpiranje prejetih vlog za dodelitev sredstev vodi Komisija in se izvede v roku, ki je predviden v javnem razpisu. Odpiranju sme prisostvovati prijavitelj, ki kandidira na razpisu oziroma od njega pooblaščena oseba, ki je član prijavitelja.

Za vsako vlogo Komisija ugotovi, ali je pravočasna, ali jo je podala oseba, ki izpolnjuje v javnem razpisu določene pogoje (upravičenec) in ali je popolna glede na besedilo javnega razpisa. Vloge se odpirajo v vrstnem redu v katerem so bile predložene.

Vloga, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravičena oseba se zavrže s sklepom.

Če je vloga formalno nepopolna, se stranko pozove, da jo dopolni. Stranka mora vlogo dopolniti v petih dneh. Če stranka vloge v zahtevanem roku ne dopolni, župan vlogo zavrže s sklepom.

O odpiranju vlog mora Komisija voditi zapisnik, ki vsebuje predvsem:

·       naslov, prostor in čas odpiranja dospelih vlog,

·       predmet javnega razpisa,

·       imena navzočih predstavnikov komisije,

·       imena oziroma naziv vlagateljev vlog (potencialnih prejemnikov sredstev),

·       ugotovitve o popolnosti vlog,

·       navedbo tistih vlagateljev, ki niso dostavili popolne vloge.

Na odpiranju ugotavlja komisija popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti (formalna popolnost).

Po poteku roka za dopolnitev vlog, komisija nadaljuje s postopkom in  popolne vloge ovrednoti v skladu s kriteriji in merili ter dokončni predlog predloži županu.

 

11. člen

Na osnovi predloga komisije župan o vsaki vlogi, prispeli na razpis izda posamično odločbo, s katero odloči o odobritvi in višini sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja posameznega programa oz. projekta. Zoper posamično odločbo ni pritožbe, pač pa je dovoljen upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije v roku 30 dni od vročitve posamične odločbe. Tožbo se vloži neposredno pri pristojnem sodišču ali pošlje po pošti.

Župan lahko zavrne predlog komisije glede sofinanciranja posameznega programa ali projekta in ga z utemeljitvijo vrne komisiji v ponovno presojo, ne more pa sam sprejeti drugačne odločitve, kot je predlagana s stani komisije. Župan lahko vrne program ali projekt komisiji v ponovno presojo samo enkrat v posameznem razpisu.

Odločbe iz prvega odstavka tega člena so podlaga za sklepanje pogodb o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v občini Divača.

 

12. člen

Rezultati razpisa se po dokončnosti odločb objavijo na spletni strani občine Divača, lahko pa tudi na drug krajevno običajen način.

 

13. člen

Na osnovi dokončne odločbe župan z izvajalci  sklene letno pogodbo, s katero se uredijo medsebojne pravice in obveznosti med Občino Divača in izvajalcem vsebin, ki so sofinancirane po tem pravilniku. Občina Divača pogodbo pošlje izvajalcu in ga pozove k podpisu. V kolikor izvajalec ne vrne podpisane pogodbe v 15 dneh od prejema, se šteje, da je odstopil od sofinanciranja kulturnih dejavnosti iz občinskega proračuna, da pogodba ni sklenjena in je Občina Divača prosta vseh obveznosti, ki so zanjo izhajale iz odločbe.

 

14. člen

Pogodba mora vsebovati podatke o:

·       nazivu in naslovu sofinancerja in prejemnika sredstev,

·       namenu za katerega so sredstva dodeljena,

·       višini dodeljenih sredstev,

·       roku porabe sredstev,

·       obliki in vsebini zahtevka za izplačilo dodeljenih sredstev,

·       načinu in okvirnem roku izplačila sredstev,

·       trajanju pogodbe,

·       načinu nadzora nad namensko porabo sredstev,

·       roku predložitve poročil o poteku programa, opravljenih nalogah in porabi sredstev z dokazili

·       sankcijah v primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti.

Glede na posebnosti predmeta pogodbe lahko pogodba vsebuje tudi druge sestavine.

15. člen

Župan lahko do izdaje odločb iz 11. člena tega pravilnika ustavi postopek javnega razpisa. Župan sprejme sklep o ustavitvi postopka, ki mora biti objavljen na način kot je bilo objavljeno besedilo javnega razpisa. Odločitev mora biti utemeljena in jo je treba sporočiti strankam, ki so podale vlogo na javni razpis. Vloga, prispela na javni razpis se na zahtevo stranke vrne.

 

16. člen

Župan lahko, razen za izdajo sklepa o ustavitvi postopka iz 15. člena tega pravilnika, pooblasti drugo osebo zaposleno na občini Divača, za odločanje v postopku javnega razpisa.

 

17. člen

Sofinanciranje programov in organizacije in izvedbe prireditev po tem pravilniku se določi tako, da se število točk, ki jih prejme posamezni prijavitelj ob vrednotenju pomnoži z vrednostjo točke. Vrednost točke se izračuna kot razmerje med obsegom sredstev in skupnim številom točk na javni razpis prijavljenih izvajalcev kulturnih dejavnosti v občini Divača.  Sofinanciranje nakupa opreme ter neprogramskih stroškov se izračuna po kriterijih, določenih v merilih, ki so sestavni del pravilnika.

V primeru, da upravičenec realizira večji obseg sofinanciranih kulturnih dejavnosti od prijavljenega na javnem razpisu, se upošteva obseg prijave. V primeru, da upravičenec realizira manjši obseg sofinanciranih programov oz. prireditev znotraj posameznega merila, se pri zaključnem obračunu realizacije obseg sofinancerskih sredstev ustrezno zniža.

 

18. člen

Sestavni del tega pravilnika so Merila za sofinanciranje vsebin iz  5. člena tega Pravilnika.

 

IV.       Prehodne in končne določbe

 

19. člen

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v občini Divača (Uradni list RS, št. 34/2012, 56/2013, Uradno glasilo slovenskih občin št. 18/2014, 29/2015) ter Pravilnik o sofinanciranju stroškov delovanja izvajalcev različnih programov v Občini Divača (Uradno glasilo slovenskih občin št. 51/14).

 

20. člen

Ta Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 032-0003/2016

Datum: 21.4.2016

 

 

Občina Divača

 

Alenka Štrucl Dovgan, županja

 

Priloga:

·       Merila za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v Občini Divača

 

Merila za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v Občini Divača

 

I.          Sofinaciranje programov ljubiteljskih društev, ki v občini divača delujejo na področju kulture

MERILO

ŠT. TOČK

DOKAZILO

 1. Nastopi v tekočem letu

Št. točk

Eno izmed:

 • vabilo na nastop
 • fotografija z nastopa
 • članek o nastopu
 • objava o dogodku na spletni strani društva

1.1.  Nastopi na  območju občine Divača

15 točk/nastop

 

1.2.   Nastopi izven občine Divača - na območju  Republike Slovenije

20 točk/nastop

 

1.3.   Nastopi izven meja Republike Slovenije

50 točk/nastop

 

 1. Sodelovanje na prireditvi, ki jo v tekočem letu organizira oz. soorganizira občina Divača ali ožji deli občine Divača (Krajevne skupnosti)

Opomba: Prizna se 30 dodatnih točk na nastop, ki se  prizna tudi pod točko 1.

30 točk/nastop

Vabilo na nastop

 1. Društvo, ki je organizator več kot ene kulturne prireditve v občini Divača v tekočem letu

50 točk/prireditev

Vabilo na prireditev, zapis o prireditvi na spletni strani ali objava o prireditvi v medijih

 1. Prejete nagrade na srečanjih, ki so tekmovalnega značaja (za preteklo leto)

Za vsako tekmovanje se upoštevajo nagrade, ki jih prejme upravičena oseba ne glede na to ali jih prejme društvo kot celota ali posameznik, če jih prejme kot član društva.

 

Dokazilo o prejeti nagradi, iz katerega mora biti razvidno doseženo mesto, nagrajenec, nivo prejete nagrade in podatki o tekmovanju

4.1.  Dosežena nagrada na medobčinskem, območnem, regijskem nivoju – za doseženo 1., 2., ali 3. mesto oz. zlato, srebrno ali bronasto priznanje oz. ustrezno primerljivo nagrado.

40 točk

 

4.2.  Dosežena nagrada na državnem nivoju – za doseženo 1., 2., ali 3. mesto oz. zlato, srebrno ali bronasto priznanje oz. ustrezno primerljivo nagrado.

60 točk

 

4.3.  Dosežena nagrada na mednarodnem nivoju -  za doseženo 1., 2., ali 3. mesto oz. zlato, srebrno ali bronasto priznanje oz. ustrezno primerljivo nagrado.

80 točk

 

 1. PROMOCIJA (za tekoče leto)

Sprotno objavljanje aktivnosti društva na svoji spletni strani, fb-profilu.

50 točk

Navedba spletne strani ali               fb-profila

 1. ŠTEVILO AKTIVNIH ČLANOV DRUŠTVA

Upošteva se število aktivnih članov društva na dan prijave na javni razpis.

 

30 točk/člana

Seznam aktivnih članov društva na dan prijave na javni razpis, kateri mora vsebovati: Ime, Priimek, datum rojstva ter stalno prebivališče

 1. DELO Z MLADIMI

Upošteva se število mladih aktivnih članov društva na dan prijave na javni razpis.

 

 

7.1.  Člani do dopolnjenega 10 leta starosti

15 točk/člana

Seznam aktivnih članov, ki so na dan prijave na javni razpis mlajši od 10 let

7.2.  Člani od dopolnjenega 10 do 18 leta starosti

10 točk/člana

Seznam aktivnih članov, ki so na dan prijave na javni razpis stari od 10 do 18 let

 1. DELO S STAREJŠO POPULACIJO

 

 

8.1.  Člani od dopolnjenega 65 leta dalje

15 točk/člana

Seznam aktivnih članov, ki so na dan prijave na javni razpis starejši od 65 let

 1. DELOVANJE DRUŠTVA V JAVNEM INTERESU

2000 točk

Odločba pristojnega ministrstva – dokument o priznanju statusa delovanja v javnem interesu

 1. JUBILEJI DRUŠTEV

Upoštevajo se 10 letnice delovanja društev, dopolnjene v letu prijave na javni razpis.

50 točk /za vsakih dopolnjenih 10 let delovanja društva

Izpis o registraciji iz AJPES-a oz. ustrezni dokazni pisni material

 1.  IZOBRAŽEVANJE MENTORJEV OZ. UMETNIŠKIH VODIJ

Upošteva se izobraževanje mentorjev oz. umetniških vodij društev v tekočem letu.

Prijavitelju se priznajo največ dve izobraževanji izvedeni v tekočem letu.

50 točk/

izobraževanje

Potrdilo o udeležbi na izobraževanju

 1. IZVAJANJE KULTURNIH PROJEKTOV V TUJINI v tekočem letu

Upošteva se vsaj dvodnevno gostovanje izven meja Republike Slovenije.

Posamezni prijavitelj lahko v tekočem letu prijavi le en projekt.

Priznajo se prevozni stroški ali stroški nastanitve.

350 točk/  gostovanje

Račun

 1. Potrošni material nabavljen v tekočem letu za izvajanje programa društva

Plesna dejavnost: blago za plesne obleke, baletni copati oz. copati za ples, baletni dresi, nogavice, plesni dresi (majčke, hlače), okraski za  na obleke

Pevska dejavnost: metuljčki, kravate, šali, rute, okraski za na obleke, note, mape za note

Gledališka dejavnost: blago za kostume, drobna oprema za sceno: barve, laki, stoli, mize, letve

Instrumentalno glasbena dejavnost: ustniki, palčke za bobne, jezički, olje, mast, krpice za brisanje instrumentov, opne za bobne in timpane (pavke), note

400 točk

(Proporcionalno glede na višino sredstev, ki jih bodo prijavili prijavitelji)

Račun

 

II.        Sofinanciranje organizacije in izvedbe kulturnih prireditev v Občini Divača

 

Upošteva se  prireditev v organizaciji oz. soorganizaciji prijavitelja, izvedena v tekočem letu na območju občine Divača oz. izven občine, v primeru, da prijavitelj prireditve ne more izvesti na območju občine in to ustrezno pisno utemelji – npr. neustrezni prostori na območju občine Divača,…. Upravičenec lahko v tekočem letu prijavi na javni razpis največ eno prireditev.

 

 

 

Če društvo nastopi na prireditvi, ki jo prijavi v javnem razpisu, se nastop prizna tudi pri prijavi programa.

Oblike kulturnih prireditev:

·       Enovita kulturna prireditev je enovit kulturni dogodek v trajanju enega dne.

·       Sestavljena kulturna prireditev je kulturna prireditev, ki traja več dni zaporedoma v roku enega tedna, oz. so posamezni dogodki organizirani v časovnih intervalih, vendar trajajo največ do enega meseca.

 

 

MERILO

ŠTEVILO TOČK

DOKAZILO

 1. Prireditev v samostojni organizaciji društva

250 točk

Vabilo na prireditev

 1. Prireditev v soorganizaciji društva

100 točk

Vabilo na prireditev

 1. Prireditev na območju občine Divača

150 točk

Vabilo na prireditev

 1. Prireditev organizirana izven občine Divača

100 točk

Vabilo na prireditev

 1. Na prireditvi  nastopajo člani društva

100 točk

Vabilo na prireditev

 1. Na prireditvi nastopajo gostujoče  skupine oz. posamezniki

25 točk/gostujočo skupino/ posameznika

Vabilo na prireditev iz katerega je razviden program prireditve - nastopajoči

 1. Organizator prireditve je društvo s statusom delovanja v javnem interesu - prireditev je tradicionalna, namenjena širši publiki in vsebuje bogat raznovrsten kulturni program.

 

1800 točk

Odločba pristojnega ministrstva – dokument o priznanju statusa delovanja v javnem interesu

 1. Prireditev je organizirana ob 10 letnicah delovanja  društva

V primeru, da prijavitelj zaradi objektivnih razlogov ne more izvesti prireditve v letu v katerem dopolni jubilej in prireditev organizira v naslednjem letu, se prizna v naslednjem letu.

 

 

100 točk

Vabilo, iz katerega je razvidno, da je prireditev organizirana ob 10 letnicah delovanja društva ter izpis o registraciji iz AJPESA oz. ustrezni dokazni pisni material

 1. MATERIALNI STROŠKI PRIREDITVE

 

 

9.1.        Tehnična oprema prireditve (osvetlitev, ozvočenje, oder…)

 

Račun

9.1.1.     Enovita prireditev

60 točk

 

9.1.2.     Sestavljena prireditev

80 točk

 

9.2.        Stroški pogostitve

Upošteva se gostinska pogostitev,  pozornost nastopajočim.

 

Račun

9.2.1.     Enovita prireditev

100 točk

 

9.2.2.     Sestavljena prireditev

200 točk

 

9.3.        Promocija prireditve (stroški vabil, plakatov, objav v medijih)

100 točk

Račun

9.4.        Zapis izvedene prireditve-upošteva se CD/DVD ali 3 objave o prireditvi v medijih

50 točk

CD/DVD, fotokopije člankov, navedbe spletnih strani

9.5.        Stroški SAZAS-u, IPF

80 točk

Račun

9.6.        Stroški najema dvorane v občini Divača

50 točk

Račun

9.7.        Stroški najema dvorane izven občine Divača

200 točk

Račun

 1. Profesionalna redarska ekipa

200 točk

Račun

 1. Profesionalna medicinska ekipa

200 točk

Račun

 1. Lastno delo

 

Natančen opis prostovoljnega dela za izvedbo prireditve

12.1.       Enovita prireditev

100 točk

 

12.2.       Sestavljena prireditev

150 točk

 

 

III.      Sofinanciranje nakupa opreme za potrebe delovanja ljubiteljskih društev, ki v občini divača delujejo na področju kulture

 

Sofinancira se nakup opreme in drobnega inventarja, nabavljenih v tekočem letu, ki ga prijavitelj v skladu z računovodskimi predpisi vodi v registru osnovnih sredstev ali drobnega inventarja. Sredstva se med prijavitelje razdelijo proporcionalno glede na višino odobrenih sredstev v proračunu tekočega leta. V primeru, da prijavitelj ob prijavi na razpis še ni nabavil osnovnega sredstva oz. drobnega inventarja se upoštevajo predvideni stroški nabav glede na predračune, ob podaji končnega poročila društvo dostavi ustrezna dokazila – račune ter izpis iz registra osnovnih sredstev oz. drobnega inventarja društva.

V primeru, da se po pregledu končnega poročila upravičencev ugotovi, da posamezni upravičenec ni realiziral nakupa opreme v prijavljenem obsegu, se nerealizirana sredstva prerazporedi med ostale prijavitelje glede na obseg prijave po pregledu končnega poročila vseh prijaviteljev. Z morebitnimi prejemniki sredstev se sklene aneks k pogodbi.

 

IV.       Sofinanciranje neprogramskih stroškov

 

Sofinancirajo se neprogramski stroški v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju kulturnih dejavnosti. Sredstva se med prijavitelje razdelijo proporcionalno glede na višino odobrenih sredstev v proračunu tekočega leta. Pri povračilu neprogramskih stroškov se upošteva maksimalno do 80% vrednosti izdanega računa skupaj z DDV-jem. Upoštevajo se računi za obdobje tekočega leta, na katerega se nanaša javni razpis. Za obdobje meseca novembra in decembra tekočega leta se v postopku vrednotenja upošteva ocena stroškov prijavitelja za mesec november in december. Strokovna komisija presodi o upravičenosti priznavanja višine ocene stroškov. Procentualno višino subvencioniranja stroškov določi komisija glede na razpoložljiva proračunska sredstva in višino prejetih priznanih računov vlagateljev. Postopek uveljavljanja neprogramskih stroškov se določi v razpisni dokumentaciji.

Upravičeni stroški se dokazujejo na naslednji način:

·       Z ustreznimi listinami (pogodbe,…) morajo dokazati uporabo prostorov oz. površin na območju občine Divača

·       Z ustreznimi računi za upravičene neprogramske stroške dokazujejo upravičenost dejanskih stroškov.

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor