Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 62. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. List RS, št. 94/2007-UPB, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012-ZUJF, 14/2015-ZUUJFO IN 76/16 –  odl.US) in 15. člena Statuta Občine Gorje (Uradno glasilo slovenskih občin, 13/2017), je občinski svet Občine Gorje, na svoji 20. redni seji, dne 13.12.2017 sprejel

 

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH

ODLOKA O NAČINU OPRAVLJANJA LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE V OBČINI GORJE

 

1. člen

V Odloku o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Gorje (UGSO, št. 18/2012), se za 22. členom dodasta nov 22. a člen nov 23. a člen, ki se glasita:

» Nov 22.a člen »

(komunalne odpadne vode)

(1) Na območjih izven meja aglomeracije morajo lastniki stavb zagotoviti odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v mali komunalni čistilni napravi z zmogljivostjo manjšo od 50 PE, ali tipski mali komunalni čistilni napravi tako, da parametri onesnaženosti ne presegajo vrednosti iz predpisa, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode. Upravljavec male komunalne čistilne naprave mora zagotoviti prevzem blata z uporabo storitev javne službe.

(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena se lahko komunalna odpadna voda iz objekta z območja izven meja aglomeracije odvaja v malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, ki je sestavljena iz enote za mehansko čiščenje (pretočna greznica), iz katere se odpadna voda odvaja prek enote za nadaljnje čiščenje in je dimenzionirana v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode.

(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena, se lahko komunalna odpadna voda izjemoma odvaja v nepretočno greznico, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

·        skupna obremenitev zaradi odvajanja odpadne vode iz stavb mora biti manjša od 50 PE,

·        nepretočna greznica mora biti na območju, kjer čiščenje komunalne odpadne vode v mali komunalni čistilni napravi tehnično ni izvedljivo zaradi prepovedi odvajanja odpadne vode v vode ali posebnih geografskih razmer, ki lahko negativno vplivajo na delovanje male komunalne čistilne naprave (posebne geografske razmere, nestalno naseljene stavbe),

·        nepretočna greznica mora biti zgrajena v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode,

·        upravljavec nepretočne greznice mora zagotoviti prevzem celotne količine komunalne odpadne vode z uporabo storitev javne službe.

(4) Na območjih izven meja aglomeracije, se lahko komunalna odpadna voda iz nestanovanjskih stavb odvaja v malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo enako ali večjo od 50 PE, ki je v lasti in upravljanju lastnika ali lastnikov nestanovanjskih stavb. Upravljavec male komunalne čistilne naprave mora zagotoviti prevzem blata z uporabo storitev javne službe.

 

2. člen

»Nov 22. b člen«

(vzdrževanje greznic)

(1) Na območjih, kjer odvajanje in čiščenje odpadne vode z javno infrastrukturo ni predvideno, je obvezno čiščenje in zbiranje komunalne odpadne vode skladno z prejšnjim členom odloka.

(2) Za gradnjo čistilne naprave ali nepretočne greznice, na območjih, kjer gradnja javne kanalizacije ni predvidena, si je povzročitelj obremenitve oziroma investitor dolžan zagotoviti ustrezno upravno dovoljenje.

(3) Obstoječe greznice, katere služijo obstoječim objektom, za katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov pred 14. decembrom 2002, so dolžni lastniki urediti v skladu z 22.a členom odloka ob prvi rekonstrukciji objekta od uveljavitve tega odloka oziroma najpozneje do 31. decembra 2021.

(4) Odpadno komunalno vodo iz greznic, malih komunalnih čistilnih naprav in drugih kanalizacijskih sistemov, je prepovedano odvažati ali neposredno odvajati;

·        na javne površine

·        na kmetijske površine

·        v javni kanalizacijski sistem,

·        na druge površine, če onesnažuje okolje ali če z videzom ali vonjem moti okolico

 

3. člen

Besedilo 41. člena se spremeni, tako da se nov 41.člen, glasi:

»Nov 41. člen«

(prekrški)

(1) Z globo 1.000 € se kaznujeta za prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, če:

·        se ne priključi na javno kanalizacijo (četrti odstavek 34. člena),

·        uporabnik zgradi priključek brez predhodnega soglasja izvajalca javne službe (peti odstavek 16. člena),

·        pred gradnjo kanalizacijskega priključka ne prijavi gradnje izvajalcu javne službe (prvi odstavek 17. člena),

·        priključi spojni kanal na javno kanalizacijo kadar to ni dovoljeno (drugi odstavek 18. člena),

·        ne odklopi priključka v skladu z določili tega odloka (19. člen),

·        prekine odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode drugemu uporabniku (drugi odstavek 29. člena),

·        v javno kanalizacijo odvaja komunalno odpadno vodo v nasprotju z določili 30. člena tega odloka,

·        ne pridobi predhodnega soglasja izvajalca javne službe pred izvedbo del s katerimi posegajo v in na območje kanalizacijskega omrežja oziroma drugih naprav in objektov, ki so potrebni za odvodnjavanje in čiščenje odpadnih komunalnih in padavinskih voda (prvi odstavek 31. člena).

·        ravna v nasprotju z določili 22b. člena tega odloka.

(2) Z globo 400 € se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.

(3) Z globo 400 € se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje fizična oseba.

 

4. člen

Te spremembe in dopolnitve Odloka se objavijo v Uradnem glasilu slovenskih občin in pričnejo veljati naslednji dan po objavi.

 

Številka: 9000-5/2017-15

Datum: 13.12.2017

 

 

Občina Gorje

 

Peter Torkar, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor