Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 98. člena Statuta Občine Makole (Uradno glasilo slovenskih občin št. 2/2007, 45/2014 in 64/2018), je Župan Občine Makole, dne 20.12.2018, sprejel

 

SKLEP

O ZAČASNEM FINANCIRANJU OBČINE MAKOLE V OBDOBJU JANUAR - MAREC 2019

 

1. člen

S tem se določa in ureja začasno financiranje Občine Makole (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2019 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).

 

2. člen

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2018. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 110/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Makole za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 4/2018, 15/2018 in 18/2018); v nadaljevanju: odlok o proračunu).

 

3. člen

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:

 

 

Konto

 

O P I S

ZF januar-marec 2019 (v EUR)

 

A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

 

I.

S K U P A J   P R I H O D K I (70+71+72+73+74+78)

433.007

 

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

431.386

70

 

DAVČNI PRIHODKI

393.084

700

 

Davki na dohodek in dobiček

377.676

703

 

Davki na premoženje

5.141

704

 

Domači davki na blago in storitve

10.267

71

 

NEDAVČNI PRIHODKI

38.302

710

 

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

31.957

711

 

Takse in pristojbine

352

712

 

Globe in druge denarne kazni

690

714

 

Drugi nedavčni prihodki

5.302

74

 

TRANSFERNI PRIHODKI

1.621

740

 

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

1.621

 

II.

S K U P A J   O D H O D K I  (40+41+42+43+45)

383.454

40

 

TEKOČI ODHODKI

186.271

400

 

Plače in drugi izdatki zaposlenim

32.844

401

 

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

5.475

402

 

Izdatki za blago in storitve

140.597

403

 

Plačila domačih obresti

1.691

409

 

Rezerve

5.665

41

 

TEKOČI TRANSFERI

182.471

410

 

Subvencije

4.631

411

 

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

122.659

412

 

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

1.566

413

 

Drugi tekoči domači transferi

53.616

42

 

INVESTICIJSKI ODHODKI

14.711

420

 

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

14.711

 

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)  (I. - II.)

49.533

 

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

75

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

0

750

 

Prejeta vračila danih posojil

0

44

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)

0

440

 

Dana posojila

0

441

 

Povečanje kapitalskih deležev in naložb

0

 

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV (IV. - V.)

0

 

C.

R A Č U N  F I N A N C I R A N J A

 

50

VII.

ZADOLŽEVANJE (500+501)

0

500

 

Domače zadolževanje

0

55

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550+551)

23.812

550

 

Odplačila domačega dolga

23.812

 

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

25.741

 

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

-23.812

 

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

-49.553

 

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH KONEC PRETEKLEGA LETA

170.000

 

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

Za investicijske projekte se zagotovijo sredstva, če so bila za njihovo realizacijo že predvidena v proračunu leta 2018 in gre pri tem za plačevanje obveznosti po že sklenjenih pogodbah.

Začasno financiranje se izvaja v okviru tekočih prejemkov proračuna in s črpanjem sredstev na računih občine iz preteklega leta.

 

4. člen

Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.

 

5. člen

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.

 

6. člen

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta,določenega v posebnem delu proračuna.

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

 

7. člen

V obdobju začasnega financiranja se občina lahko likvidnostno zadolži.

 

8. člen

Ta sklep začne veljati naslednji  dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1. januarja 2019 dalje.

 

Številka.: 030-179/2018-1

Datum: 20.12.2018

 

 

Občina Makole

 

Franc Majcen, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor