Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 21. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 79/2009, 51/2010, 40/2012 – ZUJF, 14/2015 – ZUUJFO in 76/2016 – odl. US), 34. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/2016) in 17. člena Statuta Občine Črna na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 12/2017 in 59/2017 je Občinski svet Občine Črna na Koroškem, na svoji 23. redni seji, dne 5. 7. 2018 sprejel

 

SKLEP

O VIŠINI GROBNINE NA POKOPALIŠČIH ČRNA, KOPRIVNA IN JAVORJE V OBČINI ČRNA NA KOROŠKEM ZA LETO 2018

 

1   Splošne določbe

 

1. člen

(uporaba izrazov)

V sklepu uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

 

2. člen

(vsebina sklepa)

S tem sklepom Občina Črna na Koroškem  (v nadaljnjem besedilu: Občina) določi višino grobnine na pokopališčih Črna, Koprivna in Javorje (v nadaljnjem besedilu: pokopališča) v Občini.

 

2   Grobnina

 

3. člen

(višina grobnine)

Višina grobnine za naslednje zvrsti grobov in prostorov za pokope na pokopališčih znašajo:

 

GROBOVI

cena
brez DDV

DDV

cena z DDV

Družinski in žarni veliki

21,39

22%

26,10

Enojni in žarni mali

15,83

22%

19,31

Družinski+enojni

37,22

22%

45,41

2x družinski

42,78

22%

52,19

2x enojni

31,65

22%

38,61

Grobnica

64,17

22%

78,29

druž./2

10,70

22%

13,05

Raztros pepela

4,75

22%

5,79

Bio žare

7,92

22%

9,66

 

4. člen

(plačilo grobnine)

(1) Grobnina se lahko plača za obdobje daljše od enega leta, a največ za deset let. Način plačila grobnine se določi s pogodbo o najemu groba.

(2) Ob prvem najemu groba se grobnina plača v sorazmernem delu do konca letnega obdobja, razen za prostor, ki je namenjen raztrosu pepela, kjer se plača grobnina za dobo desetih let v enkratnem znesku ob pogrebu.

(3) Če želi najemnik groba odstopiti od najemne pogodbe pred potekom mirovalne dobe, mora plačati grobnino do konca poteka mirovalne dobe.

 

3   Prehodna in končna določba

 

5. člen

(objava in začetek veljavnosti)

Ta sklep začne veljati takoj po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 354-0013/2018

Datum: 6.7. 2018

 

 

Občina Črna na Koroškem

 

Romana Lesjak, županja

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor