Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

 

Na podlagi 24. člena Zakona o lokalni volilni kampanji (Uradni list RS št. 62/94 in 17/97) in 16. člena Statuta občine Videm (Uradni list RS, št. 18/99,117/00, 109/01, 93/02, 13/03 in 52/05) je občinski svet Občine Videm na svoji 32. redni seji dne 4. 7.2006 sprejel:

 

 

Sklep

 

 

o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Videm

 

 

1. člen

 

 

S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Videm.

 

 

2. člen

 

 

Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne smejo preseči 60 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini.

 

 

Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo preseči 40 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini. Če pride do ponovitve glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidira lahko povečajo še za 20 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini.

 

 

3. člen

 

 

Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člana občinskega sveta, katerih listam so pripadli mandati za člane v občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 60 tolarjev za dobljen glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.

 

 

4. člen

 

 

Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 10% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 40 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini.

 

 

Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata na ponovnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov v višini 60 tolarjev za dobljen glas le na osnovi dobljenih glasov na ponovnem glasovanju.

 

 

5. člen

 

 

Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve v občinski svet ali volitve župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna občine Videm v roku 30 dni po predložitvi poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.

 

 

6. člen

 

 

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na seji občinskega sveta in se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

 

Številka: 041-2473-03/2006

 

 

Videm pri Ptuju, dne 21.07.2006

 

 

Župan Občine Videm

 

 

Friderik BRAČIČ

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor