Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi-ZLS (Ur.l. RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10), Zakona o sistemu plač v javnem sektorju -ZSPJS (Uradni list RS, št. 108/2009-UPB13, 8/2010 Odl.US: U-I-244/08-14, 13/2010, 16/2010 Odl.US: U-I-256/08-27, 50/2010 Odl.US: U-I-266/08-12, 59/2010, 85/2010, 107/2010)  16. člena Statuta Občine Videm (Uradno glasilo Slovenskih občin, št. 16/2010-UPB1)  je Občinski svet Občine Videm na 7. redni seji dne 13.09.2011 sprejel

 

 

PRAVILNIK O DOPOLNITVAH PRAVILNIKA

 

 

O VIŠINI IN NAČINU DOLOČANJA PLAČ OZIROMA PLAČIL ZA OPRAVLJANE FUNKCIJE FUNKCIONARJEM, SEJNIN ČLANOM DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA IN DRUGIH ORGANOV OBČINE VIDEM TER O POVRAČILIH STROŠKOV

 

 

1. člen

 

 

v 13. členu Pravilnika o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjem, sejnin članom delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Videm ter o povrečilih stroškov (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2011) se doda nov tretji odstavek, ki glasi:

 

 

(3) Člani Uredniškega odbora dobijo plačilo za avtorsko delo na podlagi sklenjene avtorske pogodbe in v skladu z veljavnim cenikom Občine Videm, ki ga sprejme Občinski svet.

 

 

Dosedanji tretji odstavek, ki je bil napačno označen s številko (1) postane četrti (4) in se označi s št. (4).

 

 

2. člen

 

 

Dopolonitve se objavijo v Uradnem glasilu slovenskih občin in začnejo veljati neslednji dan po objavi.

 

 

Številka: 007-2459/2011

 

 

Videm pri Ptuju, dne 13.09.2011

 

 

Župan Občine Videm

 

 

Friderik Bračič

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor