Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

 

Na podlagi 85. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03-popravek ZZK-1-58/03), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) ter 16. člena Statuta Občine Videm  (Uradni list RS, št. 18/99, 117/00, 109/01, 93/02, 13/03 in 52/05) je svet Občine Videm  na svoji seji, dne 27.3.2006 sprejel

 

 

 

 

 

O d l o k

 

 

o predkupni pravici Občine Videm

 

 

 

 

 

1.       člen

 

 

S tem odlokom se določa predkupna pravica Občine Videm kot predkupnega upravičenca na nepremičninah na celotnem območju poselitve in na območju obstoječih oziroma predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih območij ali na delu teh območij.

 

 

 

 

 

2.       člen

 

 

Prostorske sestavine Družbenega plana občine Ptuj za obdobje 1986 - 1990 (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 25/86, 28/86, 12/87, 28/90, 32/90, 25/91, 12/93, 16/94), odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana občine Ptuj za obdobje 1986-1990 za območje Občine Videm, dopolnjenega v letu 1996 (Uradni list RS, št. 57/97), odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Videm (Uradni list RS, št. 87/03) ter Uredba o državnem lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Slivnica – Draženci (Uradni list RS, št. 73/05).

 

 

 

 

 

3.       člen

 

 

Območje predkupne pravice je določeno tako natančno, da je mogoče mejo območja prikazati v zemljiškem katastru in jo določiti v naravi. Za poselitveno območje je meja določena v natančnosti preglednega katastrskega načrta v merilu 1 : 5000. Za obstoječe in predvidene infrastrukturne vode je za določitev trase potreben parcelni načrt kot sestavni del strokovnih podlag.

 

 

 

 

 

4.       člen

 

 

Občina Videm uveljavlja predkupno pravico na nepremičninah iz 1. člena tega odloka zlasti za naslednje namene:

 

 

-        gradnjo objektov in naprav za potrebe javnih služb s komunalnega področja;

 

 

-        gradnjo objektov za potrebe izvajanja javnih služb na področju zdravstva, vzgoje in varstva, izobraževanja, športa, kulture, znanosti in raziskovanja ter socialnega varstva;

 

 

-        gradnjo socialnih in neprofitnih stanovanj;

 

 

-        rekonstrukcije in rušitve po predpisih o graditvi objektov na objektih iz prvih dveh točk tega člena.

 

 

 

 

 

5.       člen

 

 

Kartografsko gradivo za območja predkupne pravice je na vpogled pri pristojnem organu Občine Videm,  lokacijske dokumentacije in gradbena dovoljenja pa na Upravni enoti Ptuj.

 

 

 

 

 

6.       člen

 

 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin

 

 

 

 

 

Številka: 033-1368-04/2006

 

 

Datum: 28.03.2006

 

 

 

 

 

 

Friderik BRAČIČ

 

Župan Občine Videm

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor