Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 8. odstavka 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo) in 54. člena Statuta Občine Videm (Uradno glasilo slovenskih občin št. 8/2007 je Nadzorni odbor Občine Videm na 3. seji 22.2.2011 sprejel

POSLOVNIK

NADZORNEGA ODBORA OBČINE VIDEM

 

I.       SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem poslovnikom se ureja organizacija, naloge in način dela Nadzornega odbora Občine Videm (v nadaljevanju: nadzorni odbor) ter status članov odbora kot najvišjega organa nadzora javne porabe v občini Videm.

2. člen

Nadzorni odbor kot najvišji organ nadzora javne porabe občine deluje v okviru svojih pristojnosti samostojno in neodvisno. Svoje naloge opravlja strokovno, vestno, pošteno in nepristransko, v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi, Statutom Občine Videm in tem poslovnikom ter drugimi občinskimi akti na katerih temelji tudi razmerje do občinskega sveta in župana.

3. člen

Delo nadzornega odbora je javno. Po predhodni presoji lahko nadzorni odbor javnost izključi.

Nadzorni odbor je dolžan varovati uradne in poslovne skrivnosti, s katerimi se seznani pri svojem delu. Pri delu mora spoštovati dostojanstvo, dobro ime in osebno integriteto fizičnih in pravnih oseb.

4. člen

Sedež nadzornega odbora je v Vidmu, Videm pri Ptuju 54.

Nadzorni odbor ima svoj žig, ki ima v sredini grb občine Videm. V zgornjem polkrogu je napis “OBČINA Videm”, v spodnjem polkrogu pa napis “NADZORNI ODBOR”. Žig nadzornega odbora hrani občinska uprava.

5. člen

Nadzorni odbor zastopa in predstavlja predsednik nadzornega odbora, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik, ki ga izmed sebe izvolijo člani nadzornega odbora na svoji prvi seji.

II.     NASTANEK IN SESTAVA NADZORNEGA ODBORA

6. člen

Nadzorni odbor ima pet članov, ki jih imenuje občinski svet za dobo 4 let. Mandat prične z dnem imenovanja nadzornega odbora na seji občinskega sveta Občine Videm. Izmed sebe člani nadzornega odbora izvolijo predsednika in podpredsednika.

Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve oziroma z dnem poteka mandata članom občinskega sveta, ki je nadzorni odbor imenoval. Za predčasno razrešitev člana nadzornega odbora se primerno uporabljajo razlogi za predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta. Razrešitev opravi občinski svet na predlog nadzornega odbora.