Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 53.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO, 61/17 – ZUreP-2) in 16. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 7/2016) je Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na svoji 21. redni seji, dne 8.5.2018 sprejel 

 

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM – SPREMEMBE ŠT. 9 (SD OPN - ŠT. 9)

 

1. člen

V Odloku o Občinskem prostorskem načrtu Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17, 48/17) se v 117. členu v prvem stavku prvega odstavka, 1.2. točke, poglavja: »1. Opis prostorske ureditve« za besedilom, ki se glasi: »poslovno skladiščnih oziroma servisnih dejavnosti« doda vejica in beseda: »prometnih«.

V točki (1.5) prvega odstavka, podtočke 2.3.1., točke 2.3., poglavja: »2. Umestitev načrtovane ureditve v prostor« se za besedilom, ki se glasi: »Na posamezni parceli namenjeni, gradnji« doda besedilo, ki se glasi: »oziroma skladno določilom 2.7. in 2.8. točke 63. člena«.

Drugi stavek petega odstavka, točke 3.2., poglavja: »3. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro« se spremeni tako, da se glasi: »Vsak objekt ima na svojem funkcionalnem zemljišču oziroma skladno določilom 2.7. in 2.8. točke 63. člena predvidena parkirna mesta za vozila.«. V istem poglavju se v četrtem odstavku, točke 3.4., pred besedo: »prometne« doda beseda: »pripadajoče«.

V prvem stavku prvega odstavka, 6.1. točke, poglavja: »6. Etapnost izvedbe prostorske ureditve« se pred besedilom, ki se glasi: »izvaja v več etapah« doda beseda: »lahko«. V drugem stavku istega odstavka se pred besedilom, ki se glasi: »predstavlja svojo etapo« doda beseda: »lahko«.

Drugi stavek petega odstavka, poglavja: »7. Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev« se dopolni tako, da se glasi: »Odstopanja od lokacij, kapacitet ter koridorjev infrastrukturnih vodov in objektov na območju EUP so dovoljena, vendar ne smejo bistveno vplivati na osnovno zasnovo delov stavb, prometnih površin in zunanjo ureditev oziroma so skladna določilu tretjega odstavka te točke.«

 

KONČNE DOLOČBE

 

2. člen

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Cerklje na Gorenjskem - spremembe št. 9 je na vpogled zainteresirani javnosti pri pristojni službi Občine Cerklje na Gorenjskem in na spletni strani Občine Cerklje na Gorenjskem. Arhivski izvod (v digitalni in analogni obliki) se hrani tudi na pristojni upravni enoti in na ministrstvu, pristojnemu za prostor.

 

3. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 350-06/2017-12

Datum: 9.5.2018

 

 

Občina Cerklje na Gorenjskem

 

Franc Čebulj, l.r., župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor