Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1
 

Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo), in 8. in 16. člena Statuta Občine Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2007) je občinski svet Občine Videm na svoji 8. redni seji, dne 18. septembra 2007 sprejel

 

PRAVILNIK

 

O DODELJEVANJU DRŽAVNIH IN DRUGIH POMOČI, TER UKREPOV ZA PROGRAME RAZVOJA PODEŽELJA V OBČINI VIDEM

 

I.          SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

 

Ta pravilnik določa področje uporabe, pogoje ter vrste pomoči  za majhna in srednje velika podjetja kot je opredeljeno v Prilogi 1 Uredbe Komisije (ES) št. 70/2001 z dne 12. januarja 2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe Evropske skupnosti pri pomoči za majhna in srednje velika podjetja (UL L št. 10 z dne 13. 1. 2001, str. 33, z vsemi spremembami), v nadaljevanju: priloga 1 Uredbe (ES) št. 70/2001 v skladu z  Uredbo Komisije (ES) št. 1857/2006  z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s  proizvodnjo in kmetijskih proizvodov in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 (UL L št. 358 z dne 16. 12. 2006, str. 3 )(v nadaljevanju Uredba  za skupinske izjeme) in z Uredbo Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe  pri pomoči de minimis  (UL L št. 379 z dne 28. 12. 2006, str. 5) za naložbe v  dopolnilne  in nekmetijske dejavnosti na kmetijah ter z Uredbo Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 277, z dne 21. 10. 2005, str. 1-40).

 

2. člen

 

Sredstva za pomoči po tem pravilniku se zagotavljajo v proračunu Občine Videm v višini, ki je določena z odlokom o proračunu občine za posamezno leto. Sredstva se lahko pridobivajo tudi iz drugih virov.

 

3. člen

 

Za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja podeželja se sredstva po tem pravilniku razdeljujejo za:

 
 • pomoči, usklajene s pravili za dodeljevanje državnih pomoči (skupinske izjeme, de minimis),
 
 • ukrepe, ki ne sodijo na področje državnih pomoči.
 

4. člen

 

Državne pomoči usklajene s pravili za dodeljevanje državnih pomoči obsegajo:

 

1.       pomoči na podlagi Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov, in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001, ki se dodeljujejo za naslednje namene:

 

·         naložbe v kmetijska gospodarstva;

 

·         varstvo tradicionalne krajine in stavb;

 

·         pomoč za plačilo zavarovalnih premij;

 

·         pomoč za arondacijo;

 

·         pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov;

 

·         zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu.

 

2.       pomoči na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. december 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis, ki se dodeljujejo za namene:

 

·         naložbe v dopolnilne dejavnosti, predelavo in trženje;

 

·         trženje proizvodov in storitev kmetijskih gospodarstev;

 

·         naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih;

 

·         zagotavljanje tehnične podpore na področju dopolnilnih dejavnosti predelave in trženja kmetijskih proizvodov.

 

Drugi ukrepi, ki ne sodijo na področje državnih pomoči, so namenjeni za različne projekte in programe razvoja podeželja.

 

5. člen

 

Državne pomoči in drugi ukrepi po tem pravilniku se lahko dodelijo pod pogojem podane izjave upravičencev, da za isti namen niso prejeli sredstev iz javnih virov (državnih, občinskih in mednarodnih virov) oziroma, koliko teh sredstev so iz teh virov že pridobili.

 

Zgornja višina prejetih pomoči ne sme preseči višine določene v tem pravilniku, in sicer ne glede nato, iz katerih javnih virov so sredstva dodeljena.

 

 

 

6. člen

 

Izrazi uporabljeni v tem pravilniku imajo naslednji pomen:

 

»pomoč« pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje merila iz  člena 87 (1) Pogodbe;

 

»kmetijski proizvodi « pomenijo proizvode iz seznama v Prilogi I pogodbe ES, razen ribiških  proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, zajetih v Uredbi Sveta (ES) št.104/2000; proizvode, ki se uvrščajo v oznake KN 4502, 4503 in 4504 (plutasti izdelki); proizvode, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode, kakor je navedeno v členu 3(2) Uredbe EGS št.1898/87;

 

»predelava kmetijskih proizvodov« pomeni  vsak postopek na kmetijskem proizvodu po katerem proizvod ostane kmetijski proizvod, razen dejavnosti na kmetijah za pripravo živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo;

 

»trženje kmetijskih proizvodov« pomeni imeti na zalogi ali razstavljati z namenom prodaje, ponudbe za prodajo, dobave ali katerega koli drugega načina dajanja v promet razen prve prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu posredniku ali predelovalcu in vsake dejavnosti priprave proizvoda za tako prvo prodajo; prodaja, ki jo opravi primarni proizvajalec končnemu potrošniku, se šteje za trženje, če se opravlja v ločenih, za to namenjenih prostorih;

 

»bruto intenzivnost pomoči« pomeni znesek pomoči, izražen kot odstotek stroškov, za katere je projekt upravičen do pomoči. Vsi uporabljeni zneski so zneski pred odbitkom neposrednih davkov;

 

»območja z omejenimi možnostmi« pomeni območja, kakor so jih države članice opredelile na podlagi člena 17 Uredbe (ES) št. 1257/1999;

 

»kakovosten proizvod« pomeni proizvod, ki izpolnjuje merila, določena v skladu s členom 32 Uredbe (ES) št. 1698/2005;

 

»mikropodjetje« pomeni podjetje, ki ima manj kot 10 zaposlenih in manj kot 2 milijona EUR letnega prometa ali bilančne vsote;

 

»slabe vremenske razmere«, ki jih lahko izenačimo z naravnimi nesrečami“ pomeni vremenske pojave, kot so zmrzal, toča, led, dež ali suša, ki uničijo v posameznem pojavu več kot 30 % običajne letne proizvodnje določenega kmeta, dosežene v predhodnem triletnem obdobju, ali triletnega povprečja, osnovanega na predhodnem petletnem.

 

II.        DRŽAVNE POMOČI – skupinske izjeme

 

7. člen

 

Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo

 

(4. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)

 

1. Z naložbo je treba doseči enega ali več naštetih ciljev:

 
 • zmanjšanje proizvodnih stroškov,
 
 • izboljšanje in preusmeritev proizvodnje,
 
 • izboljšanje kakovosti in/ali
 
 • ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali.
 

2. Pomoč se ne sme dodeliti za že izvedene aktivnosti.

 

3. Bruto intenzivnost  pomoči:

 
 • do 50% upravičenih naložb na območjih z omejenimi možnostmi,
 
 • do 40% upravičenih naložb na drugih območjih,
 
 • do 50% upravičenih naložb na drugih območjih, če naložbe izvajajo mladi kmetje v petih letih od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva,
 
 • do 100% stroškov obresti kreditov za naložbe na kmetijskem gospodarstvu, za vrednost kredita do 40% vrednosti celotne naložbe oz. do 50% vrednosti naložbe na območjih z omejenimi možnostmi,
 
 • najvišji skupni znesek pomoči iz 7. člena sme znašati do 5.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto.
 

4. Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu mikropodjetju (kmetijskemu gospodarstvu) ne sme preseči 400.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let ali 500.000 EUR, če je podjetje (kmetijsko gospodarstvo) na območju z omejenimi možnostmi.

 

5. Upravičenci do pomoči:

 
 • pravne, fizične osebe, majhna in srednje velika podjetja, opredelena v Prilogi I Uredbe (ES) št., 70/2001, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oz. v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine,
 
 • društva, ki imajo sedež na območju občine, se ukvarjajo z dejavnostjo s področja kmetijstva ter izvajajo aktivnosti na območju občine, oziroma društva, ki izvajajo aktivnosti za kmetovalce občine,
 
 • institucije, ki izvajajo dejavnosti za potrebe kmetijstva in razvoja podeželja na območju občine,
 

6. Pomoč se lahko dodeli le kmetijskim gospodarstvom, ki niso podjetja v težavah.

 

7. Pomoči za naložbe v kmetijska gospodarstva so:

 

7.1.       Posodabljanje kmetij

 

7.2.       Urejanje pašnikov

 

7.3.       Urejanje kmetijskih zemljišč

 

7.1. Posodabljanje kmetij

 

Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.

 

Upravičeni stroški:

 
 • stroški za pripravo načrta/dokumentacije za novogradnjo in adaptacijo hlevov in gospodarskih poslopij na kmetiji,
 
 • stroški za nakup materiala za gradnjo/adaptacijo hlevov in gospodarskih poslopij na kmetiji ter ureditev izpustov,
 
 • stroški za nakup nove in rabljene kmetijske mehanizacije,
 
 • stroški za nakup opreme hlevov, vključno z računalniškimi programi,
 
 • stroški za nakup materiala za gradnjo ali adaptacijo pomožnih živinorejskih objektov (seniki, silaže, itd),
 
 • stroški nakupa rastlinjaka in montaže ter opreme,
 
 • stroški nakupa in postavitve mrež proti toči, stroški postavitve, stroški priprave načrta za postavitev mreže s stroški svetovanja in nadzora,
 
 • stroški ureditve trajnega nasada: stroški priprave izvedbenega načrta  za zasaditev novega trajnega sadnega nasada, stroški  priprave zemljišča, nakup opore, nakup mreže za ograjo in nakup večletnega sadilnega  materiala, razen jagod,
 
 • stroški obresti za kredite.
 

Pogoji za pridobitev:

 
 • ustrezno dovoljenje/dokumentacija za izvedbo investicije,
 
 • predračun, račun oz. dokazila o plačilu stroškov za katere uveljavljajo pomoč,
 
 • kreditna pogodba, izračun obresti, potrdilo o plačilu obresti, poslovni načrt in
 
 • drugi splošni pogoje povezane z opravljanjem kmetijske dejavnosti.
 

7.2. Urejanje pašnikov

 

Upravičeni stroški:

 
 • stroški izdelave načrta/dokumentacije za ureditev pašnika,
 
 • stroški za nakup opreme za ograditev pašnika z električno ograjo in pregraditev pašnikov z ograjo na pašne čredinke,
 
 • stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
 

Pogoji za pridobitev:

 
 • predračun, račun oz. dokazila o plačilu stroškov za katere uveljavljajo pomoč,
 
 • načrt postavitve pašnika s popisom del,
 
 • minimalne površine 3 ha,
 
 • drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti.
 

7.3. Urejanje kmetijskih zemljišč

 

Upravičeni stroški:

 
 • stroški agromelioracijskih del
 

Pogoji za pridobitev:

 
 • predračun  oz. dokazila o plačilu stroškov za katere uveljavljajo pomoč,
 
 • ustrezna dokumentacija za izvedbo investicije in
 
 • drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti,
 
 • račun za izdelavo dokumentacije.
 

 

 

8. člen

 

Varstvo tradicionalnih krajin in stavb

 

(5. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)

 

Pomoči se lahko dodelijo za naložbe namenjene ohranjanju značilnosti neproizvodne dediščine in se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih (npr. arheološke ali zgodovinske znamenitosti), za varstvo kulturne dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah in kmetijskih poslopij, če naložba ne povzroči povečanja proizvodnje zmogljivosti kmetije.

 

Upravičeni stroški:

 
 • splošni stroški, povezani s pripravo in izvebo investicije (stroški za pripravo dokumentacije za rekonstrukcijo (ponovno postavitev) ali obnovo oziroma sancijo objekta, posnetek stanja, arhitekturni ali statični načrt, projekt gradnje ali obnove, popis del…,
 
 • stroški za nabavo materiala,
 
 • stroški za izvajanje del.
 

Bruto intenzivnost pomoči:

 
 • za naložbe v proizvodna sredstva na kmetijah do 60% dejanskih stroškov oz. 75% na območjih z omejenimi možnostmi, pod pogojem, da naložba ne povzroči povečanja proizvodne zmogljivosti kmetije,
 
 • do 100% upravičenih stroškov za naložbe namenjene za ohranjanje neproizvodne dediščine in se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih (arheološke ali zgodovinske znamenitosti),
 
 • do 100% dodatne pomoči za pokritje dodatnih stroškov, ki nastanejo zaradi uporabe tradicionalnih vrst materiala, ki je potreben za ohranitev značilnosti kulturne dediščine na stavbah.
 

Upravičenci do pomoči:

 
 • kmetijska gospodarstva, lastniki objektov, ki so vpisani v register kulturne dediščine in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oz. v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine,
 
 • ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
 

Pogoji za pridobitev potem, ko je vloga že odobrena:

 
 • ustrezna dokumentacija za izvedbo obnove oz. investicije,
 
 • predračun  oz. dokazila o plačilu stroškov za katere uveljavljajo pomoč,
 
 • objekt (tradicionalna stavba) mora biti vpisana v register kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo pristojno za področje kulture in
 
 • drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti.
 

 

 

9. člen

 

Pomoč za plačilo zavarovalnih premij

 

(12. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)

 

Upravičeni stroški:

 
 • sofinanciranje zavarovalnih premij za kritje izgub, ki jih povzročajo neugodne vremenske razmere,
 
 • sofinanciranje zavarovalnih premij za kritje izgub, ki jih povzročijo bolezni živali,
 
 • sofinanciranje zavarovalnih premij za kritje izgub, ki jih povzročijo bolezni rastlin ali napad škodljivcev.
 

Bruto intenzivnost pomoči:

 
 • podpora občine za sofinanciranje je razlime med višino sofinanciranja zavarovalne premije iz nacionalnega proračuna do 50% opravičljivih stroškov zavarovalne premije za zavarovanje posevkov in plodov ter živali zaradi bolezni.
 

Upravičenci do pomoči:

 
 • pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev. V primeru zavarovanja rastlinske proizvodnje je pogoj tudi last oz. zakup kmetijskega zemljišča, ki leži na območju občine,
 
 • zavarovalnice,
 
 • ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
 

Pogoji za pridobitev:

 
 • zavarovalna polica,
 
 • drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti,
 
 • Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto.
 

 

 

10. člen

 

Pomoč za arondacijo

 

(13. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)

 

Upravičeni stroški:

 
 • stroški pravnih in upravnih postopkov, vključno s stroški pregleda, pri medsebojni menjavi kmetijskih zemljišč.
 

Bruto intenzivnost pomoči:

 
 • do 100% upravičenih stroškov pravnih in upravnih postopkov, vključno s stroški pregleda.
 

Upravičenci do pomoči:

 
 • pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine,
 
 • ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
 

Pogoji za pridobitev potem, ko je vloga že odobrena:

 
 • dokazila o izvedbi arondacije,
 
 • dokazila o plačilu stroškov.
 

 

 

11. člen

 

Pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov

 

(14. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)

 

Upravičeni stroški:

 
 • za tržne raziskave, zasnovo in oblikovanje proizvoda, vključno s pomočjo za pripravo vlog za priznanje geografskih označb in označb porekla ali potrdil o posebni naravi proizvoda skladno z ustreznimi uredbami Skupnosti,
 
 • za uvedbo sistemov zagotavljanja kakovosti, sistemov sledljivosti, sistemov za zagotavljanje upoštevanja pristnosti in tržnih normativov ali programov presoje vplivov na okolje,
 
 • za usposabljanje osebja za uporabo programov in sistemov iz prejšne točke,
 
 • stroški, ki jih zaračunavajo priznani certifikacijski organi za prvo potrditev sistemov zagotavljanja kakovosti in podobnih sistemov.
 

Bruto intenzivnost pomoči:

 
 • pomoč se dodeli do 100 % stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
 

Upravičenci:

 

Splošni pogoji upravičenosti:

 

Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju, in to na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če storitve  zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine ali organizacije se omeji na sorazmerne stroške za zagotavljanje storitve.

 
 • izvajalci pomoči za spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov po tem pravilniku so organizacije, ki so registrirane za to dejavnost.
 
 • občina z izvajalci sklene pogodbo v kateri opredeli posamezne naloge, časovne roke za izvedbo le-teh ter način izvedbe plačil.
 

Pogoji za pridobitev potem, ko je vloga že odobrena:

 

·         dokazila o izvedbi storitve,

 

·         dokazila o plačilu stroškov,

 

·         dokazila o vključenosti pravnih oz. fizičnih oseb, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oz. v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine.

 

 

 

12. člen

 

Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju

 

(15. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)

 

V okviru zagotavljanja tehnične podpore v kmetijskem sektorju se izvajajo državne pomoči:

 

12.1      Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu,

 

12.2      Na področju storitev nadomeščanja,

 

12.3      Na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje osebe,

 

12.4      Na področju organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih,

 

12.5      Za publikacije, kataloge, spletišča. Sofinancira se publikacije, kot so katalogi ali spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dan regije ali proizvajalcih danega proizvoda, če so informacije in predstavitev nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da so predstavljeni v publikaciji.

 

 

 

Upravičeni stroški:

 

12.1      na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu:

 
 • stroški organiziranja programov za usposabljanje,
 

12.2      na področju storitev nadomeščanja:

 
 • dejanski stroški nadomeščanja kmeta, kmetovega partnerja ali delavca na kmetijskem gospodarstvu med boleznijo in dopustom,
 

12.3      na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje osebe:

 
 • honorarji za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja,
 

12.4      na področju organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih:

 
 • za stroške udeležbe, potnih stroškov, stroškov publikacij, najemnin razstavnih prostorov, simboličnih nagrad, podeljenih na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca,
 

12.5      publikacije, katalogi in spletišča:

 
 • stroški priprave in izdelave.
 

Bruto intenzivnost pomoči :

 
 • pomoč se dodeli do 100 % stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
 

Upravičenci do pomoči:

 
 • fizične in pravne osebe, ki izvajajo dejavnosti tehnične podpore, ter zagotavljajo, da je pomoč dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju na podlagi objektivno opredeljenih pogojev,
 
 • ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
 

Pogoji za pridobitev potem, ko je vloga že odobrena:

 
 • dokazila/dokumentacija izvedbe tehnične podpore,
 
 • dokazila o plačilu stroškov,
 
 • dokazila o vključenosti pravnih oz. fizičnih oseb, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oz. v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine.
 

13. člen

 

Kumulacija

 

(19. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)

 

Najvišji znesek pomoči, določeni v členih 7 do12 tega pravilnika, se uporabljajo ne glede na to ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz državnih ali lokalnih sredstev ali pa se delno financira iz smernic Skupnosti.

 

V zvezi z istimi stroški se pomoč izvzeta z Uredbo ES št. 1857/2006, ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo po členu 87(1) Pogodbe ali s finančnimi prispevki držav članic, vključno s tistimi iz drugega pododstavka člena 88(1) Uredbe (ES) št. 1698/2005, ali s finančnimi sredstvi Skupnosti zvezi z nekaterimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči določena z Uredbo ES št. 1857/2006.

 

Pomoč izvzeta z Uredbo (ES) št. 1857/2006 se ne sme kumulirati s podporo de minimis v smislu Uredbe (ES) številka 1860/2004 glede na iste upravičene stroške ali naložbeni projekt, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči, določena v Uredbi ES št. 1857/2006.

 

III.       DRŽAVNE POMOČI – de minimis

 

14. člen

 

Upravičenci do dodelitve državnih pomoči po pravilu de minimis so nosilci kmetijskih gospodarstev in njihovi družinski člani, ki se ukvarjajo z dopolnilnimi dejavnostmi, predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov ter z nekmetijskimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima sedež in kmetijske površine na območju občine.

 

Skupna pomoč de minimis dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 200.000 EUR bruto v  katerem koli obdobju treh proračunskih let.

 

Zgornja meja pomoči se izrazi v denarni dotaciji. Dodeljena pomoč predstavlja bruto znesek pomoči, t.j. pred odbitkom davka ali drugih dajatev.

 

15. člen

 

Pomoči se dodeljujejo za namen predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter za dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

 

Upravičeni stroški:

 
 • izdelava projektne dokumentacije za naložbo v dopolnilne delavnosti,  predelavo in trženje kmetijskih proizvodov,
 
 • nakup opreme in naprav za dopolnilne dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov,
 
 • gradnje ali obnove objekta za dopolnilne dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov,
 
 • obresti kreditov za naložbe v dopolnilne dejavnosti, predelavo in trženje na kmetijskih gospodarstvih.
 

Bruto intenzivnost pomoči:

 
 • do 100 % upravičenih stroškov.
 

Upravičenci do pomoči:

 
 • pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z dopolnilno dejavnostjo, predelavo ali trženjem na kmetiji, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oz. v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine,
 
 • društva, ki imajo sedež na območju občine, se ukvarjajo z dopolnilnimi  dejavnostmi, predelavo in trženjem ter izvajajo aktivnosti na območju občine,
 
 • ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
 

Pogoji za pridobitev sredstev:

 
 • v kolikor je dopolnilna dejavnost že registrirana na kmetijskem gospodarstvu – potrdilo o registraciji,
 
 • v kolikor kandidira upravičenec za namen, da bi v prihodnje registriral  dopolnilno dejavnost, izjavo, da bo v roku 2 let dejavnost registriral,
 
 • dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj naslednji 2 leti po zaključeni investiciji,
 
 • projektna dokumentacija naložbe,
 
 • predračun, račun oz. dokazila o plačilu stroškov za katere uveljavljajo pomoč,
 
 • kreditna pogodba, izračun obresti, potrdilo o plačilu obresti, poslovni načrt.
 

 

 

16. člen

 

Pomoči se dodeljujejo za namen promocije in trženja kmetijskih in nekmetijskih proizvodov s kmetijskih gospodarstev.

 

Upravičeni stroški:

 
 • stroški promocije in trženja (sejmi, katalogi, zloženke, razstave, raziskave, svetovalne storitve…).
 

Bruto intenzivnost pomoči:

 
 • do 100 % upravičenih stroškov.
 

Upravičenci do pomoči:

 
 • pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko, nekmetijsko dejavnostjo ali predelavo, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev ter/ali imajo v lasti oz. v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine,
 
 • društva in institucije, ki izvedejo aktivnost za namen promocije in trženja kmetijskih in nekmetijskih proizvodov s kmetij,
 
 • ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
 

Pogoji za pridobitev sredstev:

 
 • predračun, račun oz. dokazila o plačilu stroškov za katere uveljavljajo pomoč
 

 

 

 

 

17. člen

 

Pomoči se dodeljujejo za nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih:

 
 • turizem na kmetiji
 
 • dejavnosti povezanimi s tradicionalnimi znanji na kmetiji (storitve oziroma izdelki)
 
 • pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na kmetiji
 
 • kompostiranje organskih snovi
 
 • urejanje kmečkih dvorišč (ureditev fasad na kmetijskem gospodarstvu).
 

Upravičeni stroški:

 
 • nakup strojev, opreme ali tehnologij,
 
 • izdelava projektne dokumentacije,
 
 • nakup materiala za izgradnjo ali obnovo prostorov za izvajanje dejavnosti,
 
 • obresti kreditov za naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.
 

Bruto intenzivnost pomoči:

 
 • do 100 % upravičenih stroškov.
 

Upravičenci do pomoči:

 
 • pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko ali nekmetijsko dejavnostjo, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oz. v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine,
 
 • društva in institucije, ki izvedejo aktivnosti nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih,
 
 • ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
 

Pogoji za pridobitev sredstev:

 
 • dejavnost se izvaja oz. je registrirana na kmetijskem gospodarstvu,
 
 • predračun, račun oz. dokazila o plačilu stroškov za katere uveljavljajo pomoč,
 
 • kreditna pogodba, izračun obresti, potrdilo o plačilu obresti, poslovni načrt.
 

 

 

18. člen

 

Zagotavljanje tehnične podpore na področju dopolnilnih dejavnosti, predelave in trženja ter nekmetijskih dejavnosti

 

Pomoč se dodeljuje za spodbujanje dodatnega izobraževanja kmetov, kmečkih žena in mladine ter kmetijskih društev s prebivališčem v občini za kritje stroškov izobraževanja in usposabljanja, svetovanja, organiziranja in sodelovanja na tekmovanjih in sejmih, s področja dopolnilnih dejavnosti, predelave in trženja ter nekmetijskih dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu.

 

Upravičeni stroški:

 

a)      individualno izobraževanje:

 

·         plačilo kotizacije in šolnine za tečaje, seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije,

 

·         za plačilo strokovnih gradiv, pomembnih za kmetijsko proizvodnjo oziroma dopolnilne dejavnosti, predelavo in trženje na kmetiji ter nekmetijskih dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu,

 

·         za udeležbo na sejmu, povezanem s kmetijstvom (za stroške najema razstavnega prostora in prevoza živali na sejem).

 

Pogoji za pridobitev sredstev:

 

·          račun oz. dokazila o plačilu stroškov za katere uveljavljajo pomoč.

 

b)      organizacija predavanj, tečajev, seminarjev:

 

·         za organizacijo brezplačnih predavanj, tečajev in seminarjev, ki se jih udeležijo nosilci ali člani kmetijskega gospodarstva. Med upravičene stroške sodijo honorarji predavateljev in najemnina prostorov za izobraževanje.

 

Pogoj za pridobitev sredstev:

 

·   račun oz. dokazila o plačilu stroškov za katere uveljavljajo pomoč,

 

·   dodatna dokazila organizacije predavanj, tečajev in seminarjev določena v javnem razpisu.

 

c)       strokovne ekskurzije

 

·         za stroške prevoza in stroške vstopnin za strokovne oglede prireditev, opreme in objektov povezanih s kmetijstvom.

 

Pogoj za pridobitev sredstev

 
 • račun oz. dokazila o plačilu stroškov za katere uveljavljajo pomoč,
 
 • dodatna dokazila določena v javnem razpisu.
 

d)      strokovna tekmovanja

 

·         za stroške najema prostora, uporabe zemljišč in opreme povezane s tekmovanjem in prevoza na tekmovanje.

 

Pogoj za pridobitev sredstev

 
 • račun oz. dokazila o plačilu stroškov za katere uveljavljajo pomoč,
 
 • dodatna dokazila organizacije strokovnega tekmovanja določena v javnem razpisu.
 

Upravičenci do pomoči:

 
 • pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z dopolnilno dejavnostjo, predelavo ali trženjem ter nekmetijskimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oz. v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine,
 
 • institucije, ki izvedejo tehnično podporo, ki ni namenjena primarni proizvodnji temveč drugemu izobraževanju, potrebnemu za opravljanje dopolnilnih dejavnosti, predelave ali trženja ter nekmetijskih dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu,
 
 • ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
 

IV.       DRUGE POMOČI

 

19. člen

 

Občina lahko sofinancira programe na področju kmetijstva, ki ne predstavljajo državnih pomoči. Sredstva se zagotavljajo v proračunu občine, višina za posamezne namene se določijo v proračunu Občine Videm za tekoče leto.

 

Upravičeni stroški:

 
 • sofinancirajo se programi dela društev s področja kmetijstva, ki so neprofitna in se ne ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo,
 
 • materialni stroški delovanja,
 
 • vlaganja v opremo potrebno za delovanje društva,
 
 • prireditve (org. razstave, materinskega dne), ki jih izvaja društvo,
 
 • izdajanje društvenega glasila, ter druge dejavnosti društva.
 

Opravičenci do pomoči:

 
 • pravne osebe – društva, ki izvajajo izključno nepridobitno dejavnost na področju kmetijstva in se dodelijo upravičencem le za ukrepe, ki se izvajajo na območju Občine Videm. Proračunska sredstva se upravičencem dodeljujejo v obliki dotacije.
 

Pogoji za pridobitev sredstev:

 
 • vloga,
 
 • dejavnost društva mora potekati na območju Občine Videm,
 
 • finančno ovrednoten letni program dela,
 
 • seznam članov društev.
 

V.         DRUGI UKREPI

 

20. člen

 

Projekti in programi za razvoj podeželja

 

Občina lahko za potrebe razvoja podeželja izvaja aktivnosti:

 
 • sodelovanja v občinskih, regijskih, nacionalnih ali mednarodnih projektih kot nosilec ali partner v projektu ;
 
 • naročil strateških in drugih projektov ter programov razvoja podeželja,
 
 • podpore informiranja javnost o pomenu kmetijstva.
 

VI.       NAČIN DODELJEVANJA

 

21. člen

 

Državne in druge pomoči se dodeljujejo kot nepovratna sredstva v določeni višini za posamezne namene v obliki dotacij. Drugi ukrepi se izvajajo kot materialne oz. nematerialne oblike sodelovanja občine.

 

22. člen

 

Za vse pomoči, ki se izvajajo v obliki neposrednih finančnih spodbud, morajo biti izvedeni javni razpisi skladno s pogoji in po postopku, določenem v veljavnih predpisih, za vse ostale ukrepe pa v primeru, če tako določa poseben predpis.

 

23. člen

 

Postopek za dodelitev državnih in drugih pomoči vodi petčlanska strokovna komisija, ki jo imenuje župan.

 

Vse strokovne in administrativno tehnične naloge za komisijo opravlja pristojni občinski upravni organ.

 

24. člen

 

Merila in kriteriji za dodeljevanje državnih in drugih pomoči po tem pravilniku se podrobneje določijo v javnem razpisu.

 

25. člen

 

Medsebojne obveznosti med upravičencem pomoči in občino se uredijo s pogodbo.

 

Kontrolo nad izvajanjem pogodb opravlja pristojni občinski upravni organ.

 

 

 

26. člen

 

V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov ali je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je občina na predlog pristojnega občinskega upravnega organa upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.

 

VII.      KONČNE DOLOČBE

 

27. člen

 

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Videm.

 

28. člen

 

Ta pravilnik začne veljati štirinajsti dan po objavi v Uradnih objavah slovenskih občin.

 

 

 

Številka: 007-2695-03/2007

 

Videm pri Ptuju: 20.09.2007

 

 

 

 

Občina Videm

 

Župan Friderik BRAČIČ, l.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor