New Page 2

Na podlagi 74. in 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A in 109/12), 4., 8. in 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 7. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 15. člena Statuta Občine Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 7/14) je Občinski svet Občine Vodice na svoji 39. redni seji, dne 2.9.2014 sprejel

O D L O K

o komunalnem prispevku v Občini

Vodice

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina odloka)

(1) S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč in merila za odmero komunalnega prispevka v Občini Vodice. Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Vodice (v nadaljnjem besedilu: Program opremljanja) je izdelalo podjetje Ljubljanski urbanistični zavod, d.d., Verovškova 64, Ljubljana, pod številko projekta 7677 v juliju 2014.

(2) Ta odlok določa:

– komunalno opremo,

– obračunska območja,

– skupne in obračunske stroške,

– preračun obračunskih stroškov na enoto mere,

– merila za odmero komunalnega prispevka,

– podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka,

– izračun komunalnega prispevka,

– odmero in način plačila komunalnega prispevka,

– oprostitve plačila komunalnega prispevka,

– pogodbo o opremljanju in

– podrobnejši program opremljanja.

2. člen

(območje Programa opremljanja)

Program opremljanja velja na celotnem območju Občine Vodice.

3. člen

(sestavni deli Programa opremljanja)

Program opremljanja vsebuje besedilo odloka, tekstualni in grafični del.

Grafični del Programa opremljanja vsebuje:

– grafični izris komunalne opreme in

– grafični izris obračunskih območij.

4. člen

(pomen izrazov)

Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:

1. Komunalna oprema so:

– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih

lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja,

– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna,

– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine.

2. Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme, oziroma območje njene uporabe.

3. Skupni stroški obsegajo vse stroške, ki so povezani s projektiranjem in gradnjo posamezne vrste komunalne opreme na obračunskem območju.

4. Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov, ki se financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bodo bremenili določljive zavezance.

5. Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec za plačilo komunalnega prispevka plača Občini Vodice.

6. Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na

komunalno opremo ali povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.

7. Objekt je stavba ali gradbeni inženirski objekt v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov.

8. Za parcelo se šteje zemljiška parcela ali njen del, na kateri je možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen.

9. Neto tlorisna površina je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.

II. KOMUNALNA OPREMA

5. člen

(komunalna oprema)

(1) Program opremljanja obravnava naslednjo komunalno opremo:

– ceste s pripadajočimi objekti,

– vodovodno omrežje,

– kanalizacijsko omrežje za komunalno odpadno vodo,

– kanalizacijsko omrežje za padavinsko odpadno vodo,

– druge javne površine.

(2) Ceste s pripadajočimi objekti po tem Programu opremljanja so:

– javne ceste vključno z odvodnjavanjem in

– javna razsvetljava.

(3) Druge javne površine po tem Programu opremljanja so:

– javne površine za rekreacijo in druženje,

– parkirišča,

– avtobusna postajališča,

– ekološki otoki in

– začasni zbirni center za odpadke.

(4) Grafični izris komunalne opreme je v grafičnem delu Programa opremljanja.

III. OBRAČUNSKA OBMOČJA

6. člen

(obračunska območja)

(1) Obračunska območja so:

– obračunsko območje za ceste s pripadajočimi objekti z oznako CE,

– obračunsko območje za vodovodno omrežje z oznako VO,

– obračunsko območje za kanalizacijsko omrežje za komunalno odpadno vodo z oznako KA_OD,

– obračunsko območje za kanalizacijsko omrežje za padavinsko odpadno vodo z oznako KA_PA in

– obračunsko območje za druge javne površine z oznako JP.

(2) Grafični izris obračunskih območij komunalne opreme je v grafičnem delu Programa opremljanja.

IV. SKUPNI IN OBRAČUNSKI STROŠKI

7. člen

(skupni in obračunski stroški)

(1) Skupni in obračunski stroški po posameznih vrstah komunalne opreme in obračunskih območjih so:

Komunalna oprema

Obračunsko območje

Skupni stroški (EUR)

Obračunski stroški (EUR)

Ceste s pripadajočimi objekti

CE

22.193.461

22.193.461

Vodovodno omrežje

VO

10.080.272

7.737.442

Kanalizacijsko omrežje za komunalno odpadno vodo

KA_OD

8.439.153

3.4

5.140

Kanalizacijsko omrežje za padavinsko odpadno vodo

KA_PA

2.388.494

2.388.494

Druge javne površine

JP

1.238.865

1.238.865

Skupaj

 

44.340.245

36.983.402

 

(2) Skupni in obračunski stroški za ceste s pripadajočimi objekti in druge javne površine vključujejo DDV. Skupni in obračunski stroški za vodovodno omrežje, kanalizacijsko omrežje za komunalno odpadno vodo in kanalizacijsko omrežje za padavinsko odpadno vodo ne vključujejo DDV.

V. PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV NA

ENOTO MERE

8. člen

(preračun na enoto mere)

Obračunski stroški, preračunani na m2 parcele (v nadaljevanju:

Cp) in m2 neto tlorisne površine objekta (v nadaljevanju: Ct), po posameznih vrstah komunalne opreme in obračunskih območjih so:

Komunalna oprema

Obračunsko območje

Cp (EUR/m2

Ct (EUR/m2)

Ceste s pripadajočimi objekti

CE

10,18

35,87

Vodovodno omrežje

VO

3,55

12,51

Kanalizacijsko omrežje za komunalno odpadno vodo

KA_OD

4,03

14,00

Kanalizacijsko omrežje za padavinsko odpadno vodo

KA_PA

3,04

10,49

Druge javne površine          

JP

0,57

2,00

SKUPAJ

21,37

74,87

       

VI. MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA

PRISPEVKA

9. člen

(parcela)

(1) Če se komunalni prispevek odmeri za objekt, ki je v fazi izdaje gradbenega dovoljenja, se za površino parcele pri odmeri komunalnega prispevka upošteva površino parcele iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(2) Če se komunalni prispevek odmeri za obstoječi objekt, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, se za površino parcele upošteva površino parcele iz projektne dokumentacije za ta objekt ali površino najmanjše velikosti zemljišča namenjenega za gradnjo stavb iz veljavnega prostorskega akta.

10. člen

(neto tlorisna površina)

(1) Za neto tlorisno površino objekta se upošteva:

– neto tlorisno površino iz projektne dokumentacije za ta objekt ali – neto tlorisno površino po podatkih iz uradnih evidenc.

(2) Za objekte, za katere ni možno izračunati oziroma določiti neto tlorisne površine objekta, se komunalni prispevek odmeri le od površine parcele. Tako dobljeno vrednost komunalnega prispevka se pomnoži s faktorjem 2.

11. člen

(namembnost)

Za določitev faktorja dejavnosti pri odmeri komunalnega prispevka se objekte razvrsti po namembnosti glede na pretežni namen uporabe v skladu s predpisi o klasifikaciji vrst objektov.

12. člen

(opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno

opremo)

(1) Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo se upošteva tako, da se ugotovi, na katero vrsto komunalne opreme bo zavezanec priključil svoj objekt oziroma mu bo omogočena uporaba določene vrste komunalne opreme.

(2) Komunalno opremo, na katero bo zavezanec priključil svoj objekt, se ugotovi iz:

– projektne dokumentacije za ta objekt ali na podlagi podatkov lastnika ali upravljavca te vrste komunalne opreme.

(3) Za vse objekte se upošteva, da uporabljajo ceste s pripadajočimi objekti in druge javne površine.

VII. PODROBNEJŠA MERILA ZA ODMERO

KOMUNALNEGA PRISPEVKA

13. člen

(podrobnejša merila za odmero komunalnega

prispevka)

(1) Razmerje med deležem parcele (Dp) in deležem neto

tlorisne površine (Dt) na vseh obračunskih območjih in

za vse vrste komunalne opreme je 0,5:0,5.

(2) Faktor dejavnosti (Kdejavnost) je 1, razen za naslednje vrste objektov:

Šifra (CC-SI)

Vrsta objekta

Faktor dejavnosti

(Kdejavnost)

121

Gostinske stavbe

1,3

122

Poslovne in upravne stavbe

1,1

123

Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti

1,3

124

Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij

1,2

126

Stavbe splošnega družbenega pomena

0,9

1271

Nestanovanjske kmetijske stavbe

0,7

23

Indust

ijski gradbeni objekti

1,3

 

(3) Zavezanci, katerim se odmerja komunalni prispevek po uradni dolžnosti, lahko znesek odmerjenega komunalnega prispevka poravnajo v več obrokih v roku najkasneje dveh let od pravnomočnosti odločbe. Pogoj za priznanje pravice do obročnega odplačevanja je predhodna sklenitev ustrezne pogodbe med zavezancem in Občino Vodice, v kateri se opredelijo natančnejša določila glede odplačila obveznosti.

VIII. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA

14. člen

(izračun komunalnega prispevka)

(1) Komunalni prispevek se izračuna kot vsota komunalnih prispevkov za vsako posamezno vrsto komunalne opreme, na katero zavezanec priključuje svoj objekt ali mu je omogočena uporaba določene vrste komunalne opreme.

(2) Komunalni prispevek za vsako posamezno komunalno opremo se izračuna kot vsota komunalnih prispevkov po posameznih obračunskih območjih te vrste komunalne opreme, v katerih se nahaja objekt.

(3) Komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme na določenem obračunskem območju se izračuna na naslednji način:

KPij = (A(parcela) * Cpij * Dp) + (K(dejavnost) * A(tlorisna) * Ctij * Dt)

Zgornje oznake pomenijo:

KPij znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada določeni vrsti komunalne opreme na določenem obračunskem območju,

A(parcela) površina parcele,

Cpij obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno komunalno opremo v določenem obračunskem območju,

Dp delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka,

K(dejavnost) faktor dejavnosti,

A(tlorisna) neto tlorisna površina objekta,

Ctij obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo v določenem obračunskem območju,

Dt delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka,

i določena vrsta komunalne opreme,

j določeno obračunsko območje.

15. člen

(izračun komunalnega prispevka v primeru povečanja

neto tlorisne površine ali spremembe

namembnosti objekta)

(1) Zavezancu, ki spreminja neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost, se komunalni prispevek odmeri tako, da se izračunata višina komunalnega prispevka po spremembi neto tlorisne površine oziroma namembnosti objekta in višina komunalnega prispevka pred spremembo neto tlorisne površine oziroma namembnosti objekta. Komunalni prispevek, ki se odmeri zavezancu, predstavlja pozitivno razliko med komunalnim prispevkom po spremembi in komunalnim prispevkom pred spremembo neto tlorisne površine oziroma namembnosti objekta. Če je razlika negativna, se komunalni prispevek ne plača.

(2) Za vse obstoječe nestanovanjske kmetijske stavbe (CC-SI:

1271), ki se jim spreminja neto tlorisna površina objekta ali njihova namembnost, se pri odmeri komunalnega prispevka v vseh primerih upošteva in odšteje olajšava iz drugega odstavka 19. člena tega odloka.

IX. ODMERA IN NAČIN PLAČILA

KOMUNALNEGA PRISPEVKA

16. člen

(odmera in način plačila komunalnega prispevka)

(1) Komunalni prispevek odmeri organ občinske uprave, pristojen za odmero komunalnega prispevka, z odločbo na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti. Zahtevo za odmero komunalnega prispevka po vložitvi vloge za izdajo gradbenega dovoljenja pri pristojnem upravnem organu vloži zavezanec sam ali jo v njegovem imenu vloži upravni organ za gradbene zadeve. Zoper odločbo je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan.

(2) V primeru prejete vloge na zahtevo zavezanca, se odmerna odločba izda na podlagi priložene projektne dokumentacije, iz katere je razviden način priključevanja na komunalno opremo. Rok za izdajo odločbe na zahtevo zavezanca je 15 dni, o izdani odločbi pa občina obvesti tudi upravno enoto. Odmerjeni komunalni prispevek zavezanec plača v enkratnem znesku. Zavezanec je dolžan plačati komunalni prispevek pred izdajo gradbenega dovoljenja. Odmera komunalnega prispevka po izdani odločbi je veljavna 12 mesecev po njeni pravnomočnosti. V primeru, da komunalni prispevek ni plačan v navedenem roku ali se spremenijo podlage za odmero, občina izda novo odločbo o odmeri komunalnega prispevka.

(3) Odločbo o komunalnem prispevku zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo izda pristojni organ občinske uprave po uradni dolžnosti.

Pristojni upravni organ občinske uprave izda odločbo v roku praviloma 6 mesecev po pridobitvi uporabnega dovoljenja za zgrajeno novo komunalno opremo. Odmerjeni komunalni prispevek zavezanec plača v skladu z določili tretjega odstavka 13. člena in osmega odstavka 16. člena tega odloka. Če komunalni prispevek ni plačan v roku, je zavezanec dolžan plačati zakonske zamudne obresti in stroške izterjave.

(4) Potrdilo o plačanem komunalnem prispevku izda pristojni organ občinske uprave po plačilu celotnega odmerjenega komunalnega prispevka, vključno z morebitnimi zakonskimi zamudnimi obrestmi in stroški in po pravnomočnosti odločbe.

(5) Če je investitor plačal komunalni prispevek, pa pri pristojnem organu za gradbene zadeve ne vloži zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja ali mu gradbeno dovoljenje ni izdano oziroma je prenehalo veljati, je upravičen do vračila plačanega komunalnega prispevka. Vračilo plačanega komunalnega prispevka se izvede na podlagi odločbe, ki jo pristojni organ občinske uprave izda na podlagi vloge zavezanca, vložene v roku najkasneje 12 mesecev od nastanka dejstva.

(6) Komunalni prispevek, odmerjen za kanalizacijsko omrežje za komunalno odpadno vodo in kanalizacijsko omrežje za padavinsko odpadno vodo vključuje tudi izgradnjo priključnega spoja objekta na kanalizacijsko omrežje za komunalno odpadno vodo oziroma kanalizacijsko omrežje za padavinsko odpadno vodo, kot je določen v veljavnem predpisu Občine Vodice, ki ureja odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda.

(7) Komunalni prispevek, odmerjen za vodovodno omrežje, ne vključuje izgradnje vodovodnega priključka, kot je določen v veljavnem predpisu Občine Vodice, ki ureja oskrbo s pitno vodo.

(8) Zavezancu, kateremu je bil odmerjen komunalni prispevek za kanalizacijsko omrežje za komunalno odpadno vodo po uradni dolžnosti, in plača odmerjeni komunalni prispevek v enkratnem znesku v roku 30 dni od pravnomočnosti odločbe, se prizna 30 % popust.

17. člen

(upoštevanje že plačanih sredstev za opremljanje

stavbnih zemljišč)

(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka lahko pri odmeri komunalnega prispevka uveljavlja v preteklosti plačani komunalni prispevek za objekte, ki se odstranijo in se nahajajo znotraj stavbnega zemljišča, na katerem se gradi objekt, za katerega se odmerja komunalni prispevek.

(2) Obveznost plačila v skladu s tem odlokom odmerjenega komunalnega prispevka se zmanjša za vrednost vlaganj, bodisi v obliki finančnih ali drugih sredstev, v izgradnjo javne komunalne opreme na območju Občine Vodice. Vrednost vlaganj zavezanca se upošteva v valorizirani vrednosti, ki se ugotovi z indeksacijo po metodi in indeksu iz 18. člena tega odloka. Predmetna vlaganja se upoštevajo, v kolikor zavezanec zanje še ni prejel plačila s strani Občine Vodice oz. niso bila upoštevana pri katerikoli že izdani odločbi o odmeri komunalnega prispevka. Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka uveljavlja pravico do znižanja iz naslova preteklih vlaganj v javno komunalno opremo s predložitvijo ustrezne dokumentacije, kot so pogodbe oz. računi - k slednjim morajo biti priložena dokazila o dejanskem plačilu.

(3) Če dokumentacije in dokazil, navedenih v prejšnjem odstavku, ni možno pridobiti, lahko zavezanec to pravico izjemoma uveljavlja s pričami v skladu z določili Zakona o splošnem upravnem postopku. V teh primerih o upoštevanju preteklih vlaganj na predlog občinske uprave odloči Občinski svet Občine Vodice. Obveznost plačila v skladu s tem odlokom odmerjenega komunalnega prispevka se zmanjša tudi za znesek plačane takse na podlagi Odloka o uvedbi takse za vzpostavitev kanalizacijskega sistema in čistilne naprave v Občini Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 2/00, 4/00, 6/02) pri tistih zavezancih za plačilo te takse, ki jim taksa še ni bila vrnjena oziroma poračunana pri plačilu povračila za priklop na javno kanalizacijsko omrežje na podlagi Pravilnika o povračilih za priklop na vodovodno in kanalizacijsko omrežje (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 10/07). Zneski plačane in še ne vrnjene takse se indeksirajo na način, kot je določen v 18. členu tega odloka, in sicer od 1.1.2009 dalje.

(4) Tistim zavezancem za plačilo takse iz prejšnjega odstavka, ki v skladu z občinskim Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda do leta 2020 ne bodo priključeni na javno kanalizacijsko omrežje in jim zato s tem v zvezi tudi ne bo odmerjen komunalni prispevek, mora občina na podlagi njihovih zahtevkov ali po uradni dolžnosti najkasneje do konca leta 2021 vrniti skupni znesek te plačane takse, pri čemer se le-ta indeksira na način, kot je določen v 18. členu tega odloka, in sicer od 1.1.2009 dalje. Vračilo plačane takse je vezano na odjemno mesto, za katerega se je taksa plačevala. Znesek plačane takse se vrne le enkrat, vračilo pa lahko uveljavlja le lastnik nepremičnine, kjer se nahaja odjemno mesto, za katerega se je plačevala taksa.

18. člen

(indeksiranje stroškov)

(1) Obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra parcele oziroma njenega dela v določenem obračunskem območju z določeno komunalno opremo (Cpij) in stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta v določenem obračunskem območju z določeno komunalno opremo (Ctij) se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo enkrat letno ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela - ostala nizka gradnja«.

(2) Kot izhodiščni datum za indeksiranje se uporablja datum uveljavitve Programa opremljanja, indeksacija pa se opravi zadnji dan v koledarskem letu.

X. OPROSTITVE PLAČILA KOMUNALNEGA

PRISPEVKA

19. člen

(oprostitve plačila komunalnega prispevka)

(1) Komunalni prispevek se ne plača za:

– Gradnjo objektov gospodarske javne infrastrukture.

– Gradnjo objektov, katerih 100 % lastnik in investitor je Občina Vodice. Če je Občina Vodice lastnik in investitor samo dela objekta, se oprostitev plačila komunalnega prispevka upošteva le za ta del objekta.

– Gradnjo objektov društev, ki služijo osnovni dejavnosti društva in se financirajo iz proračuna Občine Vodice.

Če je društvo lastnik in investitor samo dela objekta, se oprostitev plačila komunalnega prispevka upošteva le za ta del objekta. Oprostitve plačila komunalnega prispevka ne veljajo za objekte ali dele objektov za opravljanje pridobitne dejavnosti društev.

– Gradnjo gasilskih domov.

(2) Zavezancem, ki gradijo ali imajo zgrajeno nestanovanjsko kmetijsko stavbo (CC-SI: 1271), katero uporabljajo za lastne potrebe in za pridobivanje prihodkov iz naslova kmetijske dejavnosti ter so vpisani v register kmetijskih gospodarstev (RKG) po zakonu, ki ureja kmetijstvo, se prizna oprostitev plačila komunalnega prispevka v višini 80 % izračunanega komunalnega prispevka.

(3) Oproščena sredstva iz druge, tretje in četrte alineje prvega odstavka tega člena in drugega odstavka tega člena Občina Vodice v enaki višini nadomesti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.

XI. POGODBA O OPREMLJANJU

20. člen

(pogodba o opremljanju)

(1) Če je za priključevanje objekta na komunalno opremo potrebna gradnja nove komunalne opreme, lahko zavezanec za plačilo komunalnega prispevka za gradnjo te komunalne opreme sklene z Občino Vodice pogodbo o opremljanju.

(2) S pogodbo o opremljanju se zavezanec za plačilo komunalnega prispevka in Občina Vodice dogovorita, da bo zavezanec za plačilo komunalnega prispevka sam zgradil del ali celotno novo komunalno opremo za opremljanje parcele, na kateri namerava graditi objekt, oziroma za izboljšanje opremljenosti parcele, na kateri ima obstoječi objekt. V tem primeru se v pogodbi o opremljanju natančno opredelijo pogodbene obveznosti obeh strank.

XII. PODROBNEJŠI PROGRAM

OPREMLJANJA

21. člen

(podrobnejši program opremljanja)

(1) Za objekte, za katerih priključitev je potrebno zgraditi novo komunalno opremo, se lahko izdela podrobnejši program opremljanja.

(2) V podrobnejšem programu opremljanja se za objekte, ki se neposredno ali prek nove komunalne opreme priključujejo na komunalno opremo iz tega Programa opremljanja, določi zmanjšane obračunske stroške na enoto mere iz tega odloka.

22. člen

(zmanjšani obračunski stroški na enoto mere na

območjih podrobnejših programov opremljanja)

(1) Pri izračunu komunalnega prispevka objektom na območju podrobnejšega programa opremljanja se zaradi potrebnih investicij v gradnjo načrtovane komunalne opreme na območju podrobnejšega programa opremljanja ne glede na določila 8. člena tega odloka upoštevajo zmanjšani obračunski stroški na enoto mere.

(2) Zmanjšani obračunski stroški na enoto mere po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih so:

Komunalna oprema

 

Obračunsko območje

Cp (EUR/m2)

Ct (EUR/m2)

Ceste s pripadajočimi objekti

CE

3,56

12,55

Vodovodno omrežje

VO

1,06

3,75

Kanalizacijsko omrežje za komunalno odpadno vodo

KA_OD

1,61

5,60

Kanalizacijsko omrežje za padavinsko odpadno vodo

KA_PA

1,06

3,67

Druge javne površine  

JP

0,20

0,70

SKUPAJ

7,49

26,27

 

(3) Če je za priključitev objektov na območju podrobnejšega programa opremljanja na določeno vrsto komunalne opreme, obravnavane v tem Programu opremljanja, potrebna gradnja nove komunalne opreme, ki poleg območju podrobnejšega programa opremljanja služi tudi ostalim območjem v občini, so zmanjšani obračunski stroški na enoto mere ne glede na določila drugega odstavka tega člena za to vrsto komunalne opreme enaki 0,00 EUR/m2.

(4) Če je vsota zmanjšanih obračunskih stroškov na enoto mere iz tega člena in obračunskih stroškov načrtovane komunalne opreme na enoto mere iz podrobnejšega programa opremljanja za posamezno vrsto komunalne opreme manjša od obračunskih stroškov na enoto mere iz 8. člena tega odloka, so zmanjšani obračunski stroški na enoto mere za to vrsto komunalne opreme ne glede na določila drugega in tretjega odstavka tega člena enaki razliki obračunskih stroškov na enoto mere iz 8. člena in obračunskih stroškov načrtovane komunalne opreme iz podrobnejšega programa opremljanja.

(5) Zmanjšane obračunske stroške na enoto mere se ob upoštevanju določil drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena določi v podrobnejšem programu opremljanja.

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

23. člen

(dokončanje postopkov za odmero komunalnega

prispevka)

Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo po določbah programov opremljanja, veljavnih v času vložitve vloge za odmero komunalnega prispevka.

24. člen

(uporaba odloka na območjih že sprejetih programov

opremljanja)

Določila tega odloka se na območjih programov opremljanja, ki so bili sprejeti pred uveljavitvijo tega odloka in ostanejo v veljavi tudi po sprejemu tega odloka, v času njihove veljavnosti ne uporabljajo.

25. člen

(vpogled v Program opremljanja)

Program opremljanja je na vpogled na sedežu Občine Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice, dostopen pa je tudi na spletnih straneh Občine Vodice.

26. člen

(prenehanje veljavnosti programov opremljanja)

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o komunalnem prispevku v občini Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 8/11) in Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje urejanja ŠS 14/6-1 Torovo (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 5/08).

27. člen

(veljavnost odloka)

Ta odlok se objavi v Uradnem glasilu Občine Vodice in začne veljati petnajsti dan po objavi.

 

Vodice, 3.9.2014

Številka: 011-08/2010-198

 

Župan Občine Vodice

Aco Franc Šuštar, l.r.