New Page 2
 

Na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 36/99, 59/99, 70/00, 94/00, 100/00, 28/01, 87/01, 16/02, 51/02 in 108/03) in 27a. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 37/99, 51/01 in 44/03) je Občinski svet občine Škocjan na 13. seji dne 18. 5. 2004 sprejel

 

O D L O K

 

o krajevnih in vaških skupnostih Občine Škocjan

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

 

S tem odlokom se v Občini Škocjan ustanavljajo krajevne in vaške skupnosti ter določi njihov status, organiziranost, pristojnosti, način financiranja in druge zadeve v zvezi z delovanjem krajevnih in vaških skupnosti (v nadaljevanju: skupnosti).

 

2. člen

 

Skupnost se ustanovi zaradi zadovoljevanja določenih skupnih potreb in interesov ter varovanja koristi krajanov na določenem območju.

 

3. člen

 

Skupnost ni pravna oseba.

 

V pravnem prometu lahko nastopa skupnost le v imenu in za račun občine v skladu s pooblastili in soglasjem občine.

 

4. člen

 

Skupnost ima statut.

 

Statut skupnosti začne veljati, ko z njim soglaša občinski svet.

 

5. člen

 

Skupnost ima pečat okrogle oblike premera 35 mm z napisom ob zgornjem robu »Občina Škocjan«, pod njim je napisano ime skupnosti, v sredini pod središčem kroga je napis sedeža skupnosti, v sredini nad napisom sedeža skupnosti je grb Občine Škocjan.

 

Skupnost lahko za svoje območje določi krajevni praznik.

 

II. OBMOČJA KRAJEVNIH IN VAŠKIH SKUPNOSTI

 

6. člen

 

Območje posamezne skupnosti obsega območje naselja, več naselij ali delov naselij, ki so povezana s skupnimi potrebami in interesi prebivalcev.

 

7. člen

 

V Občini Škocjan se lahko v skladu s sklepi zborov občanov in v skladu s Statutom Občine Škocjan ustanovijo naslednje krajevne in vaške skupnosti:

 

1. Krajevna skupnost Bučka, ki vključuje naslednja naselja: Bučka, Dolenje Radulje, Dule, Gorenje Radulje, Jarčji Vrh, Jerman Vrh, Močvirje, Štrit in Zaboršt;

2. Vaška skupnost Dobrava, ki vključuje naslednja naselja: Čučja Mlaka in Dobrava;

 

2. Vaška skupnost Dobrava pri Škocjanu in Tomažja vas, ki vključuje naslednja naselja: Čučja Mlaka, Dobrava pri Škocjanu, Ruhna vas, Stranje pri Škocjanu in Tomažja vas;

 

3. Vaška skupnost Dole, ki vključuje naslednja naselja: Dolenje Dole, Gorenje Dole, Jelendol in Mačkovec;

 

4. Vaška skupnost Grmovlje, ki vključuje naslednja naselja: Dobruška vas, Dolenja Stara vas, Grmovlje in Hudenje;

 

5. Krajevna skupnost Škocjan, ki vključuje naslednja naselja: Hrastulje, Osrečje, Segonje, Stara Bučka, Stopno, Škocjan, Zalog, Zavinek in Zloganje;

 

6. Vaška skupnost Zagrad, ki vključuje naslednja naselja: Gabernik, Goriška gora, Goriška vas, Gornja Stara vas, Klenovik, Male Poljane, Velike Poljane in Zagrad;

7. Vaška skupnost Tomažja vas, ki vključuje naslednja naselja: Ruhna vas, Stranje in Tomažja vas.

 

III. NALOGE SKUPNOSTI

 

8. člen

 

Občani v skupnosti uresničujejo svoje interese in potrebe tako, da preko organov skupnosti ter v sodelovanju z občinskimi organi in službami:

 

– dajejo predloge in pobude pri sprejemu predpisov občine,

 

– seznanjajo pristojne organe občine s potrebami in težavami krajanov,

 

– dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih programov občine na področju javne infrastrukture na svojem območju ter sodelujejo pri izvajanju komunalnih investicij in sodelujejo pri nadzoru nad opravljenimi deli,

 

– dajejo predloge in pobude ter sodelujejo pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo območje njihove skupnosti,

 

– dajejo mnenja glede spremembe namembnosti kmetijskega prostora v druge namene, predvidenih gradenj večjih proizvodnih in drugih objektov v prostoru ter ostalih večjih posegih v kmetijski prostor,

 

– sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo in zaščiti vodnih virov,

 

– sodelujejo pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih služb,

 

– dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji,

 

– dajejo predloge za ureditev kraja in pri tem aktivno sodelujejo,

 

– dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejevanje hitrosti…),

 

– predlagajo programe javnih del,

 

– seznanjajo pristojni organ občine s problemi in potrebami prebivalstva na področju urejanja prostora in varstva okolja,

 

– sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditvah,

 

– spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem obveščajo štab za zaščito in reševanje ter po potrebi prebivalstvo in sodelujejo pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja,

 

– dajejo predloge k odločitvam o razpolaganju in upravljanju s premoženjem občine, ki je skupnostim dano na uporabo za opravljanje njihovih nalog,

 

– organizirajo prostovoljno delo in zbirajo finančna sredstva za urejanje lokalnih potreb na svojem območju,

 

– sodelujejo pri izvrševanju občinske politike in nalog na območju skupnosti.

 

IV. ORGANI SKUPNOSTI

 

9. člen

 

Organ skupnosti je krajevni ali vaški odbor (v nadaljevanju: odbor), ki ga ustanovi občinski svet kot svoje posvetovalno telo.

 

10. člen

 

Delo odbora je javno.

 

Javnost se zagotavlja z obveščanjem javnosti, z navzočnostjo predstavnikov javnosti ter obveščanjem občinskega sveta in župana o sprejetih odločitvah.

 

11. člen

 

Člani odbora so:

 

– predstavniki naselij oziroma vasi, ki so združene v posamezno skupnost,

 

– predsedniki vseh društev, ki imajo sedež na področju skupnosti,

 

– občinski svetniki, ki imajo stalno prebivališče na območju skupnosti.

 

12. člen

 

Člane odbora – predstavnike vasi v odbor predlagajo občani skupnosti na zboru občanov, občinski svet ali župan.

 

Odbor pa potrdi občinski svet.

 

13. člen

 

Odbor izmed članov izbere predsednika, ki pa praviloma naj ne bi bil občinski svetnik.

 

V primeru, da odbor šteje več kot 10 članov, se lahko izmed članov izvoli predsedstvo odbora.

 

Število članov in naloge predsedstva se določijo s statutom skupnosti.

 

14. člen

 

Odbor skupnosti:

 

– sprejema statut skupnosti,

 

– sprejema letni program dela skupnosti,

 

– sprejema odločitve, ki so v pristojnosti skupnosti,

 

– koordinira in spodbuja sodelovanje društev na območju skupnosti,

 

– spremlja problematiko in daje pobude občinskemu svetu s področja razvoja gospodarstva, komunalnih in drugih dejavnosti na območju skupnosti,

 

– sodeluje z občinskimi organi pri izvrševanju nalog na območju skupnosti,

 

– opravlja druge naloge, ki jih določa statut skupnosti.

 

Odbor skupnosti odloča o vseh zadevah v okviru nalog, ki mu jih poveri občinski svet ali župan.

 

Odbor je dolžan poročati o svojem delu občinskemu svetu, županu in zboru občanov.

 

15. člen

 

Predsednik odbora opravlja naslednje naloge:

 

– predstavlja in zastopa skupnost,

 

– predlaga letni program dela skupnosti,

 

– sklicuje sestanke odbora,

 

– skrbi in odgovarja za izvajanje odločitev odbora skupnosti,

 

– poroča zboru občanov, občinskemu svetu in županu o delu odbora,

 

– opravlja druge naloge, ki mu jih nalaga statut skupnosti ali poverijo organi Občine Škocjan.

 

V. FINANCIRANJE SKUPNOSTI

 

16. člen

 

Delovanje skupnosti se financira s sredstvi proračuna Občine Škocjan.

 

Delo v odboru skupnosti je prostovoljno.

 

Za izvajanje posameznih nalog letnega programa dejavnosti skupnosti skupnost pridobiva sredstva:

 

– iz proračuna občine za opravljanje nalog, ki jih občinski svet in župan določita skupnosti v letnem načrtu občine,

 

– z delovnimi prispevki in drugimi oblikami zbiranja sredstev,

 

– s prostovoljnimi prispevki občanov, podjetij in organizacij,

 

– na drug način v skladu z zakonom.

 

O uporabi sredstev, zbranih v skupnosti za izvajane nalog skupnosti, odloča odbor skupnosti.

 

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

17. člen

 

Mandat odbora skupnosti traja štiri leta in sovpada z mandatom članov občinskega sveta.

 

18. člen

 

Občinski svet lahko razpusti odbor skupnosti v primeru:

 

– če se odbor skupnosti ne sestane na sklepčni seji vsaj enkrat v letu,

 

– če ne sprejme statuta skupnosti oziroma ga ne uskladi s statutom občine šest mesecev po imenovanju,

 

– če tako predlaga zbor občanov skupnosti.

 

19. člen

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Župan

 

Občine Škocjan

 

Anton Zupet l. r.

   

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o krajevnih in vaških skupnostih Občine Škocjan (Uradni list Republike Slovenije, št. 43/2006) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

 

2. člen

 

Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.