Na podlagi 10. in 19. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. L. RS št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98) ter 5. in 15. člena Statuta Občine Miklavž na Dravskem polju je Občinski svet Občine Miklavž na Dravskem polju, na 14. seji, dne 23.4.2000 in 16. seji, dne 1. junija 2000 sprejel
 
ODLOK
 
 
o grbu in zastavi Občine Miklavž na Dravskem polju
 
 
I. SPLOŠNE DOLOČBE
 
 
1. člen
 
Ta odlok ureja grb in zastavo Občine Miklavž na Dravskem polju (v nadaljevanju: simboli), katera predstavljata simbola Občine Miklavž na Dravskem polju in označujeta pripadnost lokalni skupnosti.
 
2. člen
 
Simbolov se ne sme avtorsko zavarovati po drugih osebah, prav tako se jih ne sme zavarovati in uporabljati kot znamko, model ali vzorec za označevanje blaga in storitev. Grb in zastava označujeta pripadnost lokalni skupnosti občine Miklavž na Dravskem polju. Grb in zastava se smeta uporabljati le v obliki, ki je določena s tem odlokom.
 
 
Geometrijska ter likovna pravila za oblikovanje grba in zastave so sestavni del tega odloka.
 
3. člen
 
Grba ni mogoče uporabljati, če je poškodovan ali po zunanjosti neprimeren za uporabo. Ni ga dovoljeno uporabljati v nasprotju z javnim redom in mirom, tako da se krni ugled Občine Miklavž na Dravskem polju.
 
 
Zastave ni dovoljeno uporabljati, če je poškodovana, obledelih barv, strgana, zmečkana ali umazana ter na način, ki je v nasprotju z javnim redom ali tako, da krni ugled Občine Miklavž na Dravskem polju.
 
II. GRB
 
 
4. člen
 
Opis grba Občine Miklavž na Dravskem polju:
 
 
Grb občine Miklavž na Dravskem polju ima obliko ščita. Grb je razdeljen po diagonali iz levega zgornjega kota v desni spodnji kot. Diagonala deli grb na dva dela; dva elementa - vodo in zemljo - reko Dravo in polje. V grbu se nahajajo simbolni znaki patrona Miklavža:
 
 
- škofovska palica - simbol vodenja,
 
 
- knjiga - simbol modrosti,
 
 
- tri zlate krogle - simbol blaginje in radodarnosti (skrb za revne).
 
 
Levi del grba je z valovi razdeljen na štiri polja, ki simbolizirajo štiri krajevne skupnosti združene v eno občino.
 
 
Povezava vseh likovnih elementov grba nam da ime občine Miklavž na Dravskem polju.
 
 
Barva grba:
 
 
Grb je sestavljen iz štirih barv: črne, bele, oker rumene in zeleno modre. Obris vseh elementov grba je črn. Levo polje grba je zeleno modro. Valovi so zeleno modri v 50 % rastru iste barve. Desno polje in knjiga sta bela. Palica in tri krogle so oker rumene.
 
5. člen
 
Grb občine se uporablja:
 
 
1. v pečatu in žigu ter v ostalih znakih občinskih organov Občine Miklavž na Dravskem polju;
 
 
2. v prostorih in na poslopju sedeža občine, na svečanih sejah občinskega sveta, na listinah, vabilih, čestitkah, vizitkah in podobnih uradnih izkazih, ki jih za službene namene uporabljajo funkcionarji in Občina Miklavž na Dravskem polju;
 
 
3. na plaketah in priznanjih občine;
 
 
4. ob mednarodnih, državnih in medobčinskih srečanjih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih ter drugih prireditvah in javnih shodih, na katerih se občina predstavlja oziroma katerih se udeležuje, v skladu s pravili in običaji takih shodov;
 
 
5. na neprometnih znakih, ki označujejo območje občine;
 
 
6. v drugih primerih pod pogoji tega odloka.
 
 
V primeru, da sta grb in zastava ob raznih priložnostih postavljena ali položena in izobešena skupaj s slovensko zastavo, z zastavami tujih držav, republik, morata biti postavljena na častno mesto, če ni v Zakonu o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi ( Ur.l. RS , št. 67/94, v nadaljevanju: zakon) drugače določeno.
 
6. člen
 
Če se grb uporablja poleg drugega grba, mora biti gledano od spredaj, vselej na levi strani. Izjemoma sme biti na desni strani grba druge slovenske občine ali tuje države ali občine, kadar se ta grb uporablja ob uradnem obisku predstavnika druge slovenske občine ali tuje države ali občine.
 
 
Če se grb uporablja skupaj z drugima grboma oziroma znakoma, mora biti na sredini.
 
 
Če se grb uporablja z več drugimi grbi oziroma znaki, je :
 
 
1. v sredini kroga - kadar so grbi ali znaki razvrščeni v krogu;
 
 
2. v sredini polkroga - kadar so grbi ali znaki razvrščeni v polkrogu;
 
 
3. na čelu vrste - kadar so grbi ali znaki razvrščeni v vrsti.
 
 
Če se uporablja skupaj z grbom Republike Slovenije, se uporablja po določilih zakona.
 
III. ZASTAVA
 
 
7. člen
 
Opis zastave:
 
 
Zastava Občine Miklavž na Dravskem polju je zelenomodre barve.
 
 
Zastava je pokončen pravokotnih z razmerjem stranic 2 : 1 (višina : širina). Zastava se obeša pokončno zaradi večje jasnosti prikaza grba.
 
 
Na zastavi se nahaja grb Občine Miklavž na Dravskem polju v sredini zastave. Grb je v štirih barvah. Barve so spisane v 4. členu odloka.
 

7.a člen

 
 

Na zastavi, ki se obeša navpično leži grb v sredini zastave obrnjen vzdolžno navzgor. Grb je enako oddaljen od levega in desnega roba zastave ter enako od zgornjega in spodnjega roba zastave. Širina grba znaša 40 % širine zastave in višina grba znaša 26 % višine zastave. Grb je obrobljen s tankim črnim robom, v velikosti 1 % višine zastave.

 
 

Na zastavi, ki se obeša poševno ali vodoravno leži grb v sredini zastave obrnjen navzgor, pravokotno na dolžino zastave. Grb je enako oddaljen od levega in desnega roba zastave ter enako od zgornjega in spodnjega roba zastave. V tem primeru znaša širina grba 20 % dolžine zastave in višina grba znaša 52 % višine zastave. Grb je obrobljen s tankim črnim robom v velikosti 1 % višine zastave.

 
8. člen
 
Zastava je stalno izobešena na poslopju sedeža občine.
 
 
Zastava se izobesi:
 
 
1. ob prazniku Občine Miklavž na Dravskem polju;
 
 
2. ob komemoracijah, pomembnejših kulturnih in športnih prireditvah občinskega pomena;
 
 
3. ob obisku uradnih delegacij mednarodnih in domačih organizacij lokalnih skupnosti;
 
 
4. ob drugih podobnih priložnostih.
 
 
župan občine lahko odredi, da se zastave občine izobesijo tudi na drugih zgradbah v skladu z določbami tega odloka.
 
 
Zastava se lahko izobesi tudi ob državnih praznikih skupaj z zastavo Republike Slovenije na način, ki ga določa zakon.
 
 
Občani lahko izobesijo občinsko zastavo tudi ob državnem prazniku, prazniku občine.
 
9. člen
 
Zastave se izobesijo v času praznikov in prireditev, navedenih v 8. členu tega odloka in se odstranijo najkasneje v štiriindvajsetih urah po tem, ko je prenehal razlog, zaradi katerega so bile izobešene.
 
10. člen
 
Če je zastava občine izobešena poleg kakšne druge zastave, mora biti, gledano od spredaj, vselej na levi strani, izjemoma sme biti, gledano od spredaj, na desni strani zastave druge slovenske občine, zastave tuje države ali občine, kadar je ta zastava izobešena ob uradnem obisku predstavnika druge občine oziroma države.
 
 
Če je zastava izobešena skupaj z dvema ali več zastavami na prekrižanih drogovih, mora biti, gledano od spredaj, drog z zastavo Občine Miklavž na Dravskem polju postavljen pred drogovi teh zastav.
 
 
Če je zastava izobešena skupaj z drugima dvema zastavama, mora biti zastava občine Miklavž na Dravskem polju v sredini.
 
 
Kadar je zastava izobešena z več drugimi zastavami, je zastava Občine Miklavž na Dravskem polju:
 
 
1. v sredini kroga, če so zastave razvrščene v krogu;
 
 
2. v sredini polkroga, če so zastave razvrščene v polkrogu;
 
 
3. na čelu vrste, če so zastave razvrščene v vrsti;
 
 
Določbe o izobešanju veljajo le za izobešanje zastav na območju Občine Miklavž na Dravskem polju.
 
 
Če se zastava izobeša skupaj z zastavo Republike Slovenije, veljajo za način izobešanja določbe zakona.
 
11. člen
 
Zastavo izobešamo na vertikalni drog oziroma na njegovo sidrno vrv. Drog je lahko tudi nagnjen, vendar kot med drogom (horizontalno) ne sme biti manjši od 45 kotnih stopinj.
 
 
Če je zastava napeta ali pripeta poševno, kot med njenim spodnjim robom ali ravnino (horizontalno) ne sme biti manjši od 45 kotnih stopinj.
 
IV. DOVOLJENJA ZA UPORABO IN HRAMBA
 
 
SIMBOLOV
 
 
12. člen
 
Za pravilno uporabo simbolov in pravilno izvajanje tega odloka je odgovorna občinska uprava, ki daje potrebna pojasnila, sprejema prošnje za uporabo simbolov, izdaja odločbe o uporabi simbolov, vodi evidenco izdanih odločb ter opravlja druga strokovno-administrativna opravila.
 
 
Izvirniki identitetnih simbolov se hranijo v arhivu Občine Miklavž na Dravskem polju.
 
13. člen
 
Prošnji za izdajo dovoljenja za uporabo simbolov mora biti priložena dokumentacija s tehničnimi podatki in namenom uporabe. Tehnična dokumentacija mora vsebovati ime in naslov uporabnika grba, opis tehnike (ofset tisk, sito tisk, reliefni tisk, perorisba, ali druge vrste tiska, suha tehnika, vezenje, rezbarjenje, fotografija ipd.) in naklado. Če gre za označbo prireditve, mora prosilec v prošnji opredeliti idejno in vsebinsko namembnost prireditve, za katero prosi, da se dovoli uporaba simbolov.
 
14. člen
 
V odločbi, s katero se dovoljuje uporaba simbolov, se določijo pogoji, s katerimi se dovoljuje uporaba, omejuje uporaba sama za določen namen ali določi rok, do katerega je uporaba dovoljena. Izdano dovoljenje lahko izdajatelj odločbe prekliče, če ugotovi, da uporabnik ne upošteva pogojev, navedenih v odločbi oziroma v dovoljenju, če ne skrbi za primeren videz simbolov ali če s svojim ravnanjem škodi ugledu Občine Miklavž na Dravskem polju.
 
 
Pritožbi zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena odloča župan Občine Miklavž na Dravskem polju.
 
15. člen
 
Gospodarske družbe, zavodi, društva, ustanove ali druge pravne osebe ter samostojni podjetniki posamezniki, ki imajo sedež v Občini Miklavž na Dravskem polju, predvsem pa tisti, ki imajo javno pooblastilo za izvajanje določenih nalog iz pristojnosti Občine Miklavž na Dravskem polju, lahko zaprosijo, da se jim dovoli uporaba simbolov v določenih primerih ali prostorih, zlasti za:
 
 
1. v njihovi firmi ali imenu;
 
 
2. v njihovem zaščitnem znaku;
 
 
3. v obliki našitkov ali značk na društvenih praporih, delovnih oblekah-uniformah;
 
 
4. v propagiranju proizvodov v sredstvih javnega obveščanja;
 
 
5. v priznanjih, ki jih podeljujejo;
 
 
6. v obliki spominkov ali značk.
 
 
Dovoljena je uporaba simbolov izključno v celoti.
 
V. NADZOR
 
 
16. člen
 
Izvajanje določb tega odloka nadzoruje komunalna inšpekcija.
 
VI. KAZENSKA DOLOČBA
 
 
17. člen
 
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba, z denarno kaznijo 30.000 SIT se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali posameznik, ki:
 
 
1. uporablja simbole v nasprotju s tem odlokom;
 
 
2. uporablja simbole brez dovoljenja;
 
 
3. uporablja simbole, ki so poškodovani ali po zunanjosti neprimerni za uporabo.
 
VII. KONČNA DOLOČBA
 
 
18. člen
 
Ta odlok se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in začne veljati 15. dan po objavi.
 
 
 
 
 
Župan
Občinski svet
Občine Miklavž
Leo Kremžar, univ. dipl. nov., s. r.
Številka: 001-04-1/2000
Miklavž, 1. junija 2000
 
     

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o grbu in zastavi Občine Miklavž na Dravskem polju (Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 27/2001) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

 
 
3. člen
 
 

Ta odlok se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in začne veljati 15. dan po objavi.

 

GRB
 
Grb je sestavljen iz štirih osnovnih barv: črne, bele, oker rumene in zeleno modre. Obris vseh elementov grba je črn. Levo polje grba je zeleno modro, valovi so zeleno modri v 50% rastru iste barve. Desno polje in knjiga sta bela. Palica in tri krogle so oker rumene.
 

Barve - CMYK:
 
 
• oker rumena 0, 20, 70, 20
 
 
• zeleno modra (vodna modra) 57, 0, 41, 16
 
 
• črna
 
  barva CMYK  
  oker rumena 0, 20, 70, 20  
  zeleno modra (vodna modra 57, 0, 41, 16,  
  črna  
  ali  
  barva PANTONE  
  oker rumena 117 C  
  zeleno modra 563 C  
  valovi 565 C  
  črna;  
ZASTAVA
 
Zastava je pokončen pravokotnik, z razmerjem stranic 2:1 (višina:širina)
 
 
Na sredini zastave je grb občine Miklavž na Dravskem polju
 

Barve - CMYK
 
 
- zelenomodra: 57, 0, 41, 16 v rastru
 
  2. zastavo  
  barva CMYK  
  zeleno modra 57, 0, 41, 16, v 50% rastru,  
  ali  
  barva PANTONE 565 C