Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Številka:

014-27/2019

Občina:

Občina Škofja Loka

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Škofja Loka

Predlagatelj:

Župan Občine Škofja Loka

Zakonska podlaga:

3. člen Zakona o zavodih /ZZ/ (Uradni list RS, št. 12/I/1991, 45/I/1994 – odl. US, 8/1996, 18/1998 – odl. US, 36/2000 – ZPDZC in 127/2006 – ZJZP), prvi odstavek 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja / ZOFVI / (Uradni list RS, št. 16/2007 – uradno prečiščeno besedilo, 36/2008, 58/2009, 64/2009 – popr., 65/2009 – popr., 20/2011, 40/2012 – ZUJF, 57/2012 – ZPCP-2D, 47/2015, 46/2016, 49/2016 – popr. in 25/2017 – ZVaj), Zakon o vrtcih /ZVrt/ (Uradni list RS, št. 100/2005 – uradno prečiščeno besedilo, 25/2008, 98/2009 – ZIUZGK, 36/2010, 62/2010 – ZUPJS, 94/2010 – ZIU, 40/2012 – ZUJF, 14/2015 – ZUUJFO in 55/2017), Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/1998, 27/1999, 134/2003, 37/2016 in 4/2018), Pravilnik o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol, javnih osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javnih glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/1998, 82/2003, 61/2005) in 16. člen Statuta Občine Škofja Loka (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/2016 – uradno prečiščeno besedilo, 35/2016 in 26/2017)

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine Škofja Loka

Datum:

21.8.2019

Priloge:

/

Vabilo na sejo:

6. redna seja Občinskega sveta Občine Škofja Loka

Besedilo:

gradivo

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor