Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 27. člena Odloka o ureditvi cestnega prometa (Uradni list RS, št. 40/09, 41/11 in 47/12), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 in 40/12) in 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 33/10) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 16. redni seji sprejel

P R A V I L N I K

o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o javnih parkirnih mestih danih v najem

1. člen

V 11. členu Pravilnika o javnih parkirnih mestih danih v najem (Uradni list RS, št. 55/11; Pravilnik) se drugi odstavek nadomesti z besedilom, ki glasi:

»Višina mesečne najemnine za parkiranje osebnih vozil znaša za:

– pokrito parkirno mesto: 24,00 €,

– odkrito parkirno mesto: 15,00 €.«

2. člen

Za drugim odstavkom 11. člena Pravilnika se doda nov tretji odstavek, ki glasi:

»Vsem obstoječim najemnikom, ki so sklenili najemno po­godbo na podlagi Pravilnika za najmanj polovico leta 2012, so upravičeni do 20 % popusta pri plačilu najemnine v letu 2013.«

Dozdajšnja tretji in četrti odstavek 11. člena Pravilnika postaneta četrti in peti odstavek.

3. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura­dnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2013 dalje.

Št. 371-007/2009

Škofja Loka, dne 6. septembra 2012

Župan

Občine Škofja Loka

mag. Miha Ješe l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor