New Page 2

Številka: 18-VB-2022

Datum: 9.3.2022

 

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA

RAČUNOVODKINJI

PREDSEDNIKU NADZORNEGA ODBORA

VODJEM POLITIČNIH STRANK IN LIST ZASTOPANIH V SVETU

PREDSTAVNIKOM MEDIJEV

OŠ KOBILJE

 

V A B I L O

na 18. redno sejo Občinskega sveta Občine Kobilje,

ki bo v četrtek, dne 17.3.2022 s pričetkom ob 17.00 uri

v sejni sobi župana Občine Kobilje z naslednjim

 

Predlogom dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 17. redne (zapisnik) in 7. izredne seje (zapisnik)

2. Realizacija/uresničevanje sklepov (gradivo)

3. Predlog proračuna Občine Kobilje za leto 2022 – druga obravnava (gradivo)

Poročevalka: Milena Antolin, računovodkinja

4. Obravnava vloge za izdajo soglasja k Programu dela in finančnemu načrtu Pomurskih lekarn za leto 2022 (gradivo 1, 2, 3)

5. Obravnava letnega poročila OŠ Kobilje za leto 2021 (gradivo)

Poročevalka: Marjana Kočar po pooblastilu ravnateljice OŠ

6. Obravnava programa dela, kadrovskega načrta in finančnega načrta OŠ Kobilje za leto 2022 (gradivo 1, 2, 3)

Poročevalka: Marjana Kočar po pooblastilu ravnateljice OŠ

7. Obravnava Prošnje OŠ Kobilje za sredstva za dodatne ure v oddelku s trojno kombinacijo (gradivo)

Poročevalka: Marjana Kočar po pooblastilu ravnateljice OŠ

8. Obravnava in sprejem Pravilnika o plačah, plačilih in drugih prejemkih za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov ter o povračilih stroškov v Občini Kobilje (gradivo)

Poročevalka: Sabina Forstnerič, dir. obč. uprave

9. Predlogi in pobude

10. Razno

 
Priloga: demografska analiza (gradivo)

 

Vljudno vabljeni!

 

Občina Kobilje

Darko Horvat, l.r., župan