New Page 2

 

MESTNA OBČINA KRANJ

ŽUPAN

 

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

tel. 04/ 237 31 19, fax. 04/ 237 31 14

Številka:  900-39/2009-1-(41/04)

 

Datum:    13.5.2009

 

 

 

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

 

 

 

ZADEVA: VABILO

 

 

 

Na podlagi 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 33/2007) in 73. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 41/2007 in 47/2007-popr.) ter v skladu s 36. členom Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj

 

sklicujem 26. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 27. 5. 2009 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1

 

z naslednjim okvirnim DNEVNIM  REDOM :

1.        

Potrditev zapisnika 24. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 22.4.2009 in zapisnika 25. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 6.5.2009  ter poročila o izvršitvi sklepov

2.        

Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta

3.        

Kadrovske zadeve

4.        

Premoženjske zadeve

5.        

Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Kranj za leto 2008 (gradivo , priloga 1, 2, 3, 4, 5)

6.        

Odlok o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju Mestne občine Kranj – 2. obravnava (gradivo)

7.        

Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Mestni občini Kranj – 2. obravnava (gradivo)

8.        

Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina, njena višina in način plačevanja

9.        

Obravnava poslovnih rezultatov javnih zavodov

10.    

Poročilo o delu Sveta za preventivo in varnost cestnega prometa MOK za obdobje januar 2006-marec 2009

11.

Predstavitev javnega zavoda Kranjski vrtci

12.

Poročilo o opravljenem delu LAS za preprečevanje zlorabe drog v MOK za leti 2007 in 2008

 

Končni dnevni red bo posredovan sedem dni pred sejo sveta.

Prosim predsednike delovnih teles sveta, da obravnavajo priložena gradiva za posamezne točke dnevnega reda v skladu s svojimi pristojnostmi, ki jim jih dajeta Statut Mestne občine Kranj in Poslovnik Sveta Mestne občine Kranj ter do seje Sveta Mestne občine Kranj oblikujejo stališča v zvezi  z navedenimi gradivi.

Prosim za zanesljivo udeležbo na seji, morebitno zadržanost pa predhodno opravičite na tel. 2373-113 ali 2373-119.

 

 

 

                                                                                         Damijan Perne, dr.med.spec.psih.

 

                                                                                                       Ž U P A N

 

PRILOGE:

 

- Gradivo

 

MESTNA OBČINA KRANJ

ŽUPAN

 

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

tel. 04/ 237 31 19, fax. 04/ 237 31 14

Številka:  900-39/2009-2-(41/04)

 

Datum:    20.5.2009

 

 

 

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

 

 

 

ZADEVA: Dodatno gradivo za 26. sejo Sveta Mestne občine Kranj

 

 

 

sklicujem 26. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 27. 5. 2009 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1

 

Končni predlagani dnevni red je naslednji:

1.        

Potrditev zapisnika 24. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 22.4.2009 in zapisnika 25. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 6.5.2009  ter poročila o izvršitvi sklepov (zapisnik 24. seje, zapisnik 25. seje)

2.        

Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta (gradivo a, b, c, d, e, f, g, h, i, j , k )(dodatno gradivo a, b, c)

3.        

Kadrovske zadeve (gradivo) (dodatno gradivo b,c,d)

4.        

Premoženjske zadeve (gradivo a, b, c, d, e)(dodatno gradivo c, d )

5.        

Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Kranj za leto 2008

6.        

A. Dodatek k pogodbi z dne 22.5.2003, sklenjeni med Mestno občino Kranj in družbo Domplan, d.d.(gradivo)

B. Odlok o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju Mestne občine Kranj – 2. obravnava (dodatno gradivo a, b)

7.        

Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Mestni občini Kranj – 2. obravnava

8.        

Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina, njena višina in način plačevanja (gradivo)

9.        

Predlog povišanja cen komunalnih storitev ravnanja z odpadki (gradivo) (dodatno gradivo)

10.    

Obravnava poslovnih rezultatov javnih zavodov (gradivo a, b, c, d, e, f, g, h, i )

11.    

Poročilo o delu Sveta za preventivo in varnost cestnega prometa MOK za obdobje januar 2006-marec 2009(gradivo)

11.

Predstavitev javnega zavoda Kranjski vrtci (gradivo)

12.

Poročilo o opravljenem delu LAS za preprečevanje zlorabe drog v MOK za leti 2007 in 2008 (gradivo)

 

Lepo pozdravljeni.

 

                                                                                         Damijan Perne, dr.med.spec.psih.

 

                                                                                                       Ž U P A N

 

PRILOGE: (sklepi delovnih teles, zapisnik NO, spisek investicij do leta 2010)

 

- Gradivo (za točke 1.-13. ste ga prejeli z gradivom za 24. sejo z dne 15.4.2009)