Na podlagi 18. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, št. U-I-13/94-95, 45/94 – odločba US RS, št. U-I-144/94-18 in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95, 74/98) ter 18. člena statuta Občine Vodice (Uradni list RS, št. 94/95 in št.31. 98) je Občinski svet občine Vodice na 45. redni seji dne 19.11. 1998 sprejel
 
 O D L O K
 
 
o vaških skupnostih Občine Vodice
 
 
I. SPLOŠNE DOLOČBE
 
 
 1. člen
 
S tem odlokom se v Občini Vodice ustanavljajo vaške skupnosti ter določa njihov status, organiziranost, pristojnosti, način financiranja in druge zadeve v zvezi z delovanjem vaških skupnosti.
 
 1. člen
 
Vaška skupnost varuje koristi svojih prebivalcev in pomaga pri uresničevanju zadovoljevanja skupnih potreb občanov na območju vaške skupnosti.
 
 1. člen
 
Vaška skupnost ne more nastopati v pravnem prometu kot pravna oseba ampak po pooblastilu le v imenu občine.
 
 1. člen
 
Vaška skupnost ima pravila. Pravila vaške skupnosti začnejo veljati, ko z njim soglaša občinski svet.
 
 1. člen
 
Vaška skupnost ima pečat okrogle oblike premera 35 mm z napisom ob zgornjem robu “Občina Vodice”, pod njim je napisano ime vaške skupnosti.
 
II. OBMOČJA VAŠKIH SKUPNOSTI
 
 
 1. člen
 
Območje posamezne vaške skupnosti obsega območje naselja katastrske občine.
 
 1. člen
 

V Občini Vodice se ustanovijo naslednje vaške skupnosti: Zapoge, na območju k.o. Zapoge, Repnje, na območju k.o. Repnje, Skaručna, na območju k.o. Skaručna, Polje, na območju k.o.Polje, Selo-Vesca, na območju k.o. Vesca, Vodice, na območju k.o. Vodice.
III. NALOGE VAŠKE SKUPNOSTI
 
 
 1. člen
 
Občani v vaški skupnosti uresničujejo svoje skupne interese in potrebe tako, da preko organov vaške skupnosti, ter v sodelovanju z občinskimi organi in službami:
 
 
 • spremljajo problematiko, ki se nanaša na oskrbo naselij s pitno vodo, javno kanalizacijo, javno razsvetljavo, lokalne in komunalne ceste in druge javne površine, urejanje pokopališč, urejanje naselij, ter v zvezi s tem predlagajo ukrepe;
 
 
 • spremljajo socialno problematiko na svojem območju, sodelujejo s socialno službo in predlagajo ukrepe za reševanje te problematike ter organizirajo ali pa pomagajo pri organizaciji socialnovarstvenih storitev;
 
 
 • spremljajo problematiko, ki se nanaša na probleme otroškega varstva, šolstva, kulture, športa in drugih področij interesnih dejavnosti;
 
 
 • organizirajo prostovoljno delo in zbirajo finančna sredstva za urejanje lokalnih potreb na svojem območju;
 
 
 • izvajajo naloge skupnega pomena za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
 
 
 • sodelujejo pri izvrševanju občinske politike in nalog na območju vaške skupnosti;
 
 
 • opravljajo druge zadeve, za katere je pristojna občina in jih je prenesla na vaško skupnost.
 
IV. ORGANI VAŠKE SKUPNOSTI
 
 
 1. člen
 

Organ vaške skupnosti je odbor vaške skupnosti. Člane odbora vaške skupnosti imenujejo in razrešujejo na svojih zborih prebivalci ožjega dela. Odbor vaške skupnosti se imenuje za štiri leta.
 
 
 1. člen
 

Delo odbora vaške skupnosti je javno.
 
 
Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti, z navzočnostjo predstavnikov javnosti na sejah, ter z obveščanjem občinskega sveta in župana o sprejetih odločitvah.
 
 1. člen
 

Odbori vaških skupnosti imajo naslednje število članov:
 • Zapoge 5
 
 
 • Repnje 5
 
 
 • Skaručna 5
 
 
 • Polje 5
 
 
 • Selo-Vesca 5
 

 • Vodice 7
 
 1. člen
 

Zbore občanov skliče župan ali od njega pooblaščena oseba. Kandidate za člane odbora vaške skupnosti predlagajo skupine občanov z zbiranjem izjav o podpori kandidatov ali politične stranke.
 

 1. člen
 
 
Odbor vaške skupnosti ima predsednika, ki ga izvoli izmed svojih članov. Funkcija predsednika odbora vaške skupnosti ni združljiva s funkcijo župana, podžupana, člana nadzornega odbora in občinskega sveta.
Na predlog predsednika odbora vaške skupnosti imenuje odbor vaške skupnosti tajnika. Tajnik pomaga predsedniku odbora vaške skupnosti pri njegovem delu, vodi zapisnike in opravlja druge naloge, ki mu jih poveri odbor in predsednik vaške skupnosti.
 
Odbor se sestaja po potrebi, oziroma najmanj dvakrat letno.
 
Odbor sprejema vse odločitve z večino vseh članov sveta.

 1. člen
 
 
Odbor vaške skupnosti je najvišji organ odločanja v vaški skupnosti.
 
Odbor vaške skupnosti:

 

 • sklicuje seje odbora vaške skupnosti,
 
 
 • sprejem letni program dela vaške skupnosti,
 
 
 • sprejema odločitve, ki so v pristojnosti vaške skupnosti,
 
 
 • daje predlog za razvoj gospodarske, komunalne in drugih dejavnosti v vaški skupnosti,
 
 
 • spremlja problematiko svojega območja s področja šolstva, otroškega varstva, zdravstva, kulture, športa in socialnega varstva ter predlaga ukrepe za njihovo razreševanje,
 
 
 • sodeluje z občinskimi organi pri izvrševanju nalog na območju vaške skupnosti,
 

 • opravlja druge naloge, ki jih določajo pravila vaške skupnosti.
 

Odbor vaške skupnosti odloča tudi o vseh zadevah v okviru nalog, ki mu jih poveri občinski svet ali župan.

Odbor vaške skupnosti je dolžan poročati o svojem delu občinskemu svetu, županu in zboru občanov.
 
 1. člen
 

Predsednik odbora vaške skupnosti opravlja naslednje naloge:
 
 
 • predstavlja in zastopa vaško skupnost,
 
 
 • predlaga letni program dela vaške skupnosti,
 

 • skrbi in odgovarja za izvajanje odločitev odbora vaške skupnosti,
 
 
 • izvršuje sklepe organov vaške skupnosti,
 
 
 • poroča zboru občanov o svojem delu in
 
 
 • opravlja druge naloge, ki mu jih nalaga odlok o ustanovitvi vaških skupnosti ali poverijo organi Občine Vodice.
 
V. FINANCIRANJE VAŠKIH SKUPNOSTI
 
 
 1. člen
 
Delovanje vaških skupnosti se financira s sredstvi proračuna Občine Vodice.
 
 
Za izvajanje posameznih nalog letnega programa dejavnosti vaška skupnost pridobiva sredstva:
 
 
 • iz proračuna občine za opravljanje nalog, ki jih občinski svet in župan določita v letnem načrtu občine,
 
 
 • s samoprispevkom občanov,
 
 
 • z delovnimi prispevki in drugimi oblikami zbiranja sredstev,
 
 
 • s prostovoljnimi prispevki občanov, podjetij in organizacij,
 
 
 • na drug način, v skladu z zakonom.
 

O porabi sredstev, zbranih v vaški skupnosti, odloča odbor vaške skupnosti v soglasju z županom.
 
 
 
 
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
 
 
 1. člen
 

Imenovanje prvih organov vaških skupnosti se izvede najkasneje v roku 90 dni od uveljavitve tega odloka.
 
 
 1. člen
 

Vsa tehnična opravila v zvezi z zbiranjem kandidatur za odbore vaških skupnosti do ugotovitve veljavnosti kandidatur opravlja komisija za volitve, mandatna vprašanja in imenovanja.
 
 
 1. člen
 

Občinski svet lahko razpusti odbor vaške skupnosti v primeru:
 

 • če se odbor vaške skupnosti ne sestane na sklepčni seji eno leto,
 
 
 • če ne spoštuje določil Statuta občine in tega odloka,
 
 
 • če tako predlaga zbor občanov vaške skupnosti.
 
 1. člen
 
Vaške skupnosti morajo občinskemu svetu do 31. januarja predložiti poročilo o realizaciji svojega programa dela za preteklo leto in program dela za tekoče leto.
 
 1. člen
 
Ta odlok sprejme občinski svet z večinsko večino glasov vseh članov občinskega sveta.
 
 1. člen
 
Ta odlok začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem glasilu Občine Vodice.
 
 
 
 
 
Št.: 032-01-001/98-064/ČR
Datum: 25.11. 1998
Predsednik Občinskega sveta
Občine Vodice
Alojzij Kosec