New Page 2

Svetnice in svetniki

Mestni svet

 

 

 

Številka: 900-30/2019-3-(52/04)

Datum: 11. 12. 2019

 

 

Zadeva: Gradivo za 12. sejo Mestnega sveta Mestne občine Kranj

 

 

V prilogi vam pošiljamo dodatno gradivo za 12. sejo Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 18. 12. 2019 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 z naslednjim

 

DNEVNIM REDOM:

1. Potrditev zapisnika 11. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 27.11.2019 (zapisnik 1, 2) ter poročila o izvršitvi sklepov (gradivo)

2. Kadrovske zadeve (gradivo)

3. Premoženjske zadeve (gradivo 1, 2)

4. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2020 - predlog (gradivo)

5. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2021 - predlog (gradivo)

6. Odredba o določitvi območij parkiranja, taks in cen parkirnin (gradivo)

7. Odredba o določitvi območij parkirnih con in območij za pešce (gradivo)

8. Sklep o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora KR OV 1, na delih zemljišč parc. št. 1273/1, 1274, 1275, 1276, 1277/1 in 1278/1 vse k.o. Primskovo (gradivo)

9. Predlog obvezne razlage 8. člena Odloka o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Mestni občini Kranj (Ur. I. RS št. 72/18) (gradivo)

10. Vprašanja, predlogi in pobude članov mestnega sveta (gradivo)

 
Priloge:
- Sklepi komisij - 12. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Kranj (gradivo)
- Termini sej Mestnega sveta Mestne občine Kranj v letu 2020 (gradivo)
- Zapisnik 13. seje Statutarno-pravne komisije (gradivo)
 

 

Prosim predsednike komisij mestnega sveta, da obravnavajo priložena gradiva za posamezne točke dnevnega reda v skladu s svojimi pristojnostmi, ki jim jih dajeta Statut Mestne občine Kranj in Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Kranj ter do seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj oblikujejo stališča v zvezi z navedenimi gradivi. Prosim za zanesljivo udeležbo na seji, morebitno zadržanost pa predhodno sporočite na tel. 04-2373-119 ali 04-2373-112.

 

 

 

Mestna občina Kranj

 

Matjaž Rakovec, župan