New Page 2

Številka:

/

Občina:

Mestna občina Murska Sobota

Organ sprejema:

Mestni svet Mestne občine Murska Sobota

Predlagatelj:

Župan Mestne občine Murska Sobota

Zakonska podlaga:

11. in 61. člen Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A in 109/12, 35/13 Skl. US: U-I-43/13-8, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZureP-2) in 17. člen Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo, 49/10, 39/15 in 69/17)

Pripravljavec:

Občinska uprava Mestne občine Murska Sobota

Datum:

9.4.2018

Priloge:

1, 2

Vabilo na sejo:

28. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota

Besedilo:

gradivo