New Page 2

Številka: 032-24/2017

Datum: 11.10.2017

 

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, štev. 58/2010)

 

sklicujem

 

24. SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ČRENŠOVCI,

ki bo v četrtek, 19. oktobra 2017 ob 18. uri

v sejni sobi Kleklovega doma v Črenšovcih.

 

 

Predlagam naslednji DNEVNI RED:

1. Ugotovitev prisotnosti članov Občinskega sveta Občine Črenšovci,

2. Določitev dnevnega reda 24. seje Občinskega sveta Občine Črenšovci,

3. Pregled zapisnika 23. seje Občinskega sveta Občine Črenšovci (zapisnik),

4. Izvolitev elektorja za volitve člana Državnega sveta RS in določitev kandidata za člana državnega sveta RS,

5. Soglasje k imenovanju ravnatelja Osnovne šole Franceta Prešerna Črenšovci (gradivo 1, 2, 3),

6. Soglasje k imenovanju direktorja javnega zavoda Knjižnica – Kulturni center Lendava (gradivo),

7. Dopolnitev Pravilnika o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Črenšovci (gradivo)

8. Tekoče zadeve in

9. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta.

 

 

Občina Črenšovci

 

Anton Törnar, župan