New Page 2

Številka: 032-0001/2014-19

Datum: 09.12.2015

 

 

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/06, 19/06-popr., 34/07, 15/10, 12/2013 (I), 12/2013 (II)) in 22. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/06, 1/08, 5/11, 12/13)

 

 

S K L I C U J E M

 

11. redno sejo Občinskega sveta Občine Prevalje

v četrtek, 17. decembra 2015, ob 17.00 uri,

v sejni sobi Občine Prevalje

 

 

z naslednjim predlogom

 

DNEVNEGA REDA:

1. Ugotovitev sklepčnosti.

2. Potrditev dnevnega reda 11. redne seje.

3. Pregled in potrditev zapisnika 10. redne seje.

4. Predlog Proračuna Občine Prevalje za leto 2016 – v skladu z 2. odstavkom  89. člena Poslovnika Občinskega sveta.

5. Predlog Statuta Občine Prevalje – druga obravnava (gradivo).

6. Predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Prevalje – druga obravnava (gradivo).

7. Predlog Programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje zaselka »Pri postaji« (gradivo 1, 2) ter predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje zaselka »Pri postaji« - skrajšan postopek (gradivo).

8. Predlog Programa komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Prevalje (gradivo 1, 2, 3) ter predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka v Občini Prevalje – prva obravnava (gradivo).

9. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Prevalje – prva obravnava (gradivo).

10. Sklep o določitvi cen programov v Osnovni šoli Franja Goloba Prevalje, Enoti Vrtec Prevalje (gradivo).

11. Predlog odpusta dolgov za vrtec in osnovno šolo (gradivo 1, 2, 3).

12. Soglasje k ceni storitve pomoč družini na domu (gradivo 1, 2).

13. Računovodsko poročilo Kocerod d.o.o. za leto 2014 (gradivo 1, 2).

14. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (gradivo):

- ugotovitev o odstopu člana sveta zavoda Koroški pokrajinski muzej,

- imenovanje novega člana sveta zavoda Koroški pokrajinski muzej,

- Imenovanje člana sveta območne enote JSKD Ravne na Koroškem,

- imenovanje članov sveta JVIZ OŠ Franja Goloba Prevalje.

15. Premoženjsko pravne zadeve:

a. Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun občinskih taks za leto 2016 (gradivo).

b. Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o povprečni gradbeni ceni in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Prevalje (gradivo).

c. Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o načinu pridobivanja stvarnih pravic za potrebe izgradnje oz. rekonstrukcije javnih cest, javnih poti in druge javne komunalne infrastrukture v Občini Prevalje (gradivo).

d. Predlog Sklepa  o določitvi najemnin (gradivo).

e. Dopolnitev Programa pridobivanja nepremičnega premoženja v letu 2015 (gradivo).

16. Pobude in vprašanja (gradivo).

17. Razno.

 

                                                                                                    Občina Prevalje

dr. Matic Tasič, l.r., župan