New Page 2

Številka:

007-0009/2022-1 (610)

Občina:

Mestna občina Murska Sobota

Organ sprejema:

Mestni svet Mestne občine Murska Sobota

Predlagatelj:

Župan Mestne občine Murska Sobota

Zakonska podlaga:

29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 — uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 — ZUJF, 14/15 — ZUUJFO, 11/18 — ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 — ZIUZEOP-A in 80/20 — ZIUOOPE), 1. in 20. člen Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 — ZPDZC in 127/06 — ZJZP), Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 — uradno prečiščeno besedilo, 23/07 — popr., 41/07 — popr., 61/10 — ZSVarPre, 62/10 — ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 — ZPPreb-1, 15/17 — DZ, 29/17, 54/17, 21/18 — ZNOrg, 31/18 — ZOA-A, 28/19, 189/20 — ZFRO in 196/21 — ZDOsk), 12. člen Odloka o preoblikovanju zavoda RIS, Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan v javni zavod Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan (Uradni list Republike Slovenije, št. 107/11, 75/12, 22/15, 63/17) in 17. člen Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 — uradno prečiščeno besedilo 49/10, 39/15 in 69/17)

Pripravljavec:

Občinska uprava Mestne občine Murska Sobota

Datum:

25.3.2022

Priloge:

/

Vabilo na sejo:

25. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota

Besedilo:

gradivo