New Page 2

Na podlagi 21., 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo; ZVO-UPB1, 70/08), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN), 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo; ZP-1-UPB4), 3. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 10/09, 34/10), določb Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06, 41/08) ter 17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/03, 88/05, 79/06, 69/10) je Občinski svet Občine Rogašovci na 7. redni seji dne 2. 9. 2011 sprejel

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Rogašovci

1. člen

Spremeni se prvi odstavek 4. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 53/09) tako, da se po novem glasi: »Občina zagotavlja izvajanje storitev javne službe oskrbe s pitno vodo preko javnega podjetja v obliki in na način, določen s predpisom, ki ureja gospodarske javne službe (v nadaljnjem besedilu: upravljavec)«.

2. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od ustanovitve javnega podjetja dalje.

Št. 007-2/2009-16

Rogašovci, dne 2. septembra 2011

Župan

Občine Rogašovci

Edvard Mihalič l.r.