Na podlagi 16. člena statuta Občine Hajdina (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/99 in Uradni list RS, št. 109/99, 12/01, 90/02, 16/03) je Občinski svet občine Hajdina na 12. redni seji dne 8. 4. 2004 sprejel
 
O D L O K
 
 
o denarni pomoči za novorojence v Občini Hajdina
 
 
1. člen
 
Ta odlok ureja dodeljevanje enkratne denarne pomoči za novorojence (v nadaljevanju: denarna pomoč) na območju Občine Hajdina; določa upravičence, višino denarne pomoči, pogoje, postopek in način dodelitve pomoči.
 
2. člen
 
Denarna pomoč je enkratna denarna pomoč novorojenemu otroku, ki se zagotavlja iz sredstev občinskega proračuna, s katero se staršem novorojenega otroka zagotovijo dodatna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.
 
3. člen
 
Pravico do denarne pomoči ima mati novorojenca pod pogojem:
 
 
– da je novorojenec državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v Občini Hajdina in
 
 
– da je mati novorojenca državljanka Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v Občini Hajdina v času rojstva otroka.
 
4. člen
 
Pravica do denarne pomoči se uveljavlja na podlagi pisne vloge na predpisanem obrazcu preko občinske uprave, in sicer najkasneje v roku trideset devetdeset dni od otrokovega rojstva. Po preteku tega roka se vloga zavrže kot prepozna.
 
 
Vlogo za dodelitev denarne pomoči lahko vloži eden od staršev, na podlagi njunega medsebojnega dogovora.
 
5. člen
 
K vlogi iz prejšnjega člena je potrebno priložiti:
 
 
– izpisek iz rojstne matične knjige za novorojenca,
 
 
– potrdilo o stalnem prebivališču novorojenca in matere novorojenca,
 
 
– potrdilo o državljanstvu matere novorojenca,
 
 
– številko vlagateljevega osebnega računa.
 
6. člen
 
O dodelitvi denarne pomoči se odloči z upravno odločbo.
 
 
Zoper izdano odločbo je dovoljena pritožba pri županu občine, ki mora biti vložena v pisni obliki v roku 15 dni.
 
 
Denarno pomoč se vlagatelju izplača v roku 30 dni po izpolnitvi 5. člena.
 
7. člen
 
Višina denarne pomoči v Občini Hajdina je 40.000 SIT na novorojenca.
 
8. člen
 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
 
 

Št. 152-02/04
Hajdina, dne 8. aprila 2004.
Župan
Občine Hajdina
Radoslav Simonič l. r.