New Page 2

Na podlagi 25., 28. in 75. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP in 38/10 – ZUKN), Zakona o gospodarskih družbah (uradno prečiščeno besedilo) /ZGD-1-UPB3/ (Uradni list RS, št. 65/09), četrtega in petega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) /ZLS-UPB2/ (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US in 51/10), Statuta Občine Apače (Prepih, št. 2/07) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Apače (Prepih, št. 16/08 in 20/09), Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 83/09) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Beltinci (Uradni list RS, št. 5/97 in 54/04), Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 32/07) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Cankova (Uradni list RS, št. 46/00 in 12/07), Statuta Občine Gornja Radgona /UPB-1/ (Prepih – Uradne objave Občine Gornja Radgona, št. 24/06 in 47/08) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Gornja Radgona (Prepih – Uradne objave Občine Gornja Radgona, št. 21/99), Statuta Občine Gornji Petrovci /UPB-1/ (Uradni list RS, št. 101/06) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 39/98), Statuta Občine Grad (Uradni list RS, št. 56/99, 12/00, 24/01 in 2/06) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Grad (Uradni list RS, št. 12/00), Statuta Občine Hodoš (Uradni list RS, št. 47/99 in 31/01) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Hodoš (Uradni list RS, št. 6/00), Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 94/07) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Križevci (Uradni list RS, št. 74/02 in 52/04), Statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 33/07) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kuzma (Uradni list RS, št. 50/96), Statuta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 11/2009) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ljutomer (Uradni glasilo Občine Ljutomer, št. 5/2008, 11/2009 in 2/2010), Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 69/02 in 28/03) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 29/96, 52/97 in 19/07), Statuta Mestne občine Murska Sobota /UPB/ (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 72/95, 85/99 in 93/07), Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB1 in 18/10) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Puconci (Uradni list RS, št. 18/10), Statuta Občine Radenci (Uradni glasilo slovenskih občin, št. 8/07) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 8/05, 9/05 – popr. in 26/07), Statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99, 2/01 in 38/04) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Razkrižje (Uradni list RS, št. 33/01 in 134/03 – odl. US), Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05 in 79/06) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 10/09), Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 29/00 in 77/02) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 10/10), Statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 38/06) in Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Šalovci (Uradni list RS, št. 9/07), Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 38/07) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Tišina in o izvajanju gospodarskih javnih služb (uradno prečiščeno besedilo) (OGJSOT – UPB1) (Uradni list RS, št. 100/07), Statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 22/08) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Veržej (Uradni list RS, št. 11/02, 41/04 in 44/04) so Občinski svet Občine Apače na 28. redni seji dne 23. 6. 2010, Občinski svet Občine Beltinci na 36. redni seji dne 22. 6. 2010, Občinski svet Občine Cankova na 30. redni seji dne 14. 7. 2010, Občinski svet Občine Gornja Radgona na 26. redni seji dne 28. 6. 2010, Občinski svet Občine Gornji Petrovci na 26. redni seji dne 28. 5. 2010, Občinski svet Občine Grad na 30. redni seji dne 21. 5. 2010, Občinski svet Občine Hodoš na 23. redni seji dne 15. 7. 2010, Občinski svet Občine Križevci na 6. izredni seji dne 28. 7. 2010, Občinski svet Občine Kuzma na 23. redni seji dne 22. 6. 2010, Občinski svet Občine Ljutomer na 26. redni seji dne 7. 6. 2010, Občinski svet Občine Moravske Toplice na 29. seji dne 19. 7. 2010, Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 30. seji dne 15. 7. 2010, Občinski svet Občine Puconci na 33. redni seji dne 10. 6. 2010, Občinski svet Občine Radenci na 27. redni seji dne 8. 6. 2010, Občinski svet Občine Razkrižje na 19. redni seji dne 21. 6. 2010, Občinski svet Občine Rogašovci na 30. redni seji dne 24. 6. 2010, Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 33. redni seji dne 15. 7. 2010, Občinski svet Občine Šalovci na 27. redni seji dne 30. 6. 2010, Občinski svet Občine Tišina na 24. redni seji dne 4. 8. 2010 in Občinski svet Občine Veržej na 28. redni seji dne 8. 7. 2010 sprejeli

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah Odloka

o ustanovitvi javnega podjetja Center

za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.

1. člen

V Odloku o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. (Uradni list RS, št. 34/08 in 54/09) se v 2. členu črta pika in se doda besedilo: »… in obdelave mešanih komunalnih odpadkov.«

2. člen

V 4. členu odloka se skrajšano ime podjetja spremeni tako, da se na novo glasi:

»Skrajšano ime (skrajšana firma) je: CERO Puconci d.o.o.«

3. člen

V 6. členu odloka se za besedo odpadkov doda besedilo: »… in obdelavo mešanih komunalnih odpadkov …«.

4. člen

Prvi odstavek 7. člena Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. (Uradni list RS, št. 34/08 in 54/09) se spremeni tako, da se na novo glasi:

»Javno podjetje se v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07) registrira za opravljanje naslednjih dejavnosti:

08.910 Pridobivanje mineralov za kemikalije in gnojila

08.920 Pridobivanje šote

16.240 Proizvodnja lesene embalaže

16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja

17.120 Proizvodnja papirja in kartona

17.210 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže

17.220 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja

17.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona

20.150 Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin

22.190 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume

22.210 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas

22.220 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas

22.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas

32.400 Proizvodnja igrač in rekvizitov za igre in zabavo

32.990 Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti

35.119 Druga proizvodnja elektrike

35.210 Proizvodnja plina

35.300 Oskrba s paro in vročo vodo

38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov

38.120 Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov

38.210 Ravnanje z nenevarnimi odpadki

38.220 Ravnanje z nevarnimi odpadki

38.310 Demontaža odpadnih naprav

38.320 Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov

39.000 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki

43.110 Rušenje objektov

43.120 Zemeljska pripravljalna dela

43.130 Testno vrtanje in sondiranje

45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil

46.770 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki

47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic

49.410 Cestni tovorni promet

52.100 Skladiščenje

52.240 Pretovarjanje

58.190 Drugo založništvo

68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin

68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi

70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje

71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje

72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije

72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije

72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike

81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme

81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje

81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice

85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene.

5. člen

V prvem odstavku prvega stavka 8. člena odloka se črta pika in se doda besedilo: »… in obdelave mešanih komunalnih odpadkov.«, v drugem stavku prvega odstavka istega člena se na koncu prve alinee črta vejica in se doda besedilo: »… in obdelavo mešanih komunalnih odpadkov,«, na koncu pete alinee pa se črta pika in se doda besedilo: »… in obdelave mešanih komunalnih odpadkov.«

Za tretjo alineo se doda nova četrta alinea z naslednjim besedilom:

»– izvajanje dejavnosti obdelave mešanih komunalnih odpadkov,«.

Dosedanji četrta in peta alinea pa postaneta peta in šesta alinea.

V tretjem odstavku 8. člena odloka se na koncu prve alinee črta vejica in se doda besedilo: »… in obdelave mešanih komunalnih odpadkov.«, vejica se črta tudi na koncu druge alinee in se doda besedilo: »… in obdelavo mešanih komunalnih odpadkov,«.

6. člen

V drugi alineii prvega odstavka 13. člena odloka se za besedo odpadkov doda besedilo: »… in obdelavo mešanih komunalnih odpadkov …«.

7. člen

V prvem odstavku 14. člena odloka se za besedo odpadkov doda besedilo: »… in obdelave mešanih komunalnih odpadkov …«.

V petem odstavku 14. člena odloka se besedilo »…okrogli pečat z vsebino »Svet ustanoviteljic JP CERO Puconci d.o.o.« spremeni tako, da se na novo glasi: »… uradni pečat podjetja z naslednjo vsebino: Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.«

8. člen

V drugem stavku tretjega odstavka 15. člena odloka se za besedo »organa« postavi pika, besedilo v nadaljevanju se črta.

9. člen

V 20. člena odloka se besedilo »… občinska uprava Občine Puconci.« spremeni tako, da na novo glasi: »… uprava javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.«

10. člen

V drugem odstavku 28. člena odloka se za deveto alineo doda nova deseta alinea z naslednjim besedilom:

»– sprejema poslovni načrt podjetja,«.

Alinee v nadaljevanju se ustrezno preštevilčijo.

11. člen

Ta odlok je sprejet, ko ga sprejmejo občinski sveti občin:

Apače, Beltinci, Cankova, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Križevci, Kuzma, Ljutomer, Moravske Toplice, Mestna občina Murska Sobota, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Šalovci, Tišina in Veržej.

12. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-0001/2008

Apače, dne 23. junija 2010

Župan

Občine Apače

dr. Darko Anželj l.r.

Št. 032-01/2010-36-493/IV

Beltinci, dne 22. junija 2010

Župan

Občine Beltinci

Milan Kerman l.r.

Št. 354-41/2010

Cankova, dne 15. julija 2010

Župan

Občine Cankova

Drago Vogrinčič l.r.

Št. 007-22/2007-U10

Gornja Radgona, dne 29. junija 2010

Župan

Občine Gornja Radgona

Anton Kampuš l.r.

Št. 354-0012/2010-12

Gornji Petrovci, dne 31. maja 2010

Župan

Občine Gornji Petrovci

Franc Šlihthuber l.r.

Št. 032-793/10-OS

Grad, dne 24. maja 2010

Župan

Občine Grad

Daniel Kalamar l.r.

Št. 252/2010-LS

Hodoš, dne 19. julija 2010

Župan

Občine Hodoš

Ludvik Orban l.r.

Št. 032-02-6-izr./2010-194

Križevci, dne 28. julija 2010

Podžupan

Občine Križevci

mag. Branko Belec l.r.

Št. 900-0004/2010-17

Kuzma, dne 18. junija 2010

Župan

Občine Kuzma

Jožef Škalič l.r.

Št. 10/2010-430-951

Ljutomer, dne 7. junija 2010

Župan

Občine Ljutomer

Franc Jurša l.r.

Št. 901-00004/2010-3

Moravske Toplice, dne 11. avgusta 2010

Župan

Občine Moravske Toplice

Franc Cipot l.r.

Št. 007-0025/2010-2

Murska Sobota, dne 16. julija 2010

Župan

Mestna občine Murska Sobota

Anton Štihec l.r.

Št. 007-0024/2010

Puconci, dne 10. junija 2010

Župan

Občine Puconci

Ludvik Novak l.r.

Št. 354-6/2010

Radenci, dne 9. junija 2010

Župan

Občine Radenci

Mihael Petek l.r.

Št. 032-0011/2010/4

Razkrižje, dne 21. junija 2010

Župan

Občine Razkrižje

Stanko Ivanušič l.r.

Št. 354-8/2009-19

Rogašovci, dne 28. junija 2010

Župan

Občine Rogašovci

Edvard Mihalič l.r.

Št. 007-00001/2007

Sveti Jurij, dne 16. julija 2010

Župan

Občine Sveti Jurij

Anton Slana l.r.

Št. 354-4/2010

Šalovci, dne 30. junija 2010

Župan

Občine Šalovci

Aleksander Abraham l.r.

Št. 007-0033/2010

Tišina, dne 5. avgusta 2010

Župan

Občine Tišina

Jožef Poredoš l.r.

Št. 0321-2/2010-32;

3541-3/2010-25

Veržej, dne 8. julija 2010

Župan

Občine Veržej

Slavko Petovar l.r.