New Page 2

Številka:

/

Občina:

Občina Videm

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Videm

Predlagatelj:

Župan Občine Videm

Zakonska podlaga:

230. člen Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1 in 30/18) in 16. člen Statuta Občine Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/2016, 45/2017)

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine Videm

Datum:

7.12.2020

Priloge:

/

Vabilo na sejo:

14. redna seja Občinskega sveta Občine Videm

Besedilo:

gradivo