I. Lokalni predpisi občine Rače-Fram (1999)
Št.
Predpis
Objava*
Št. objave
Datum objave
1.
Spremembe statuta občine Rače-Fram
MUV
2/1999
10.02.1999
2.
Sklep o določitvi elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin v občini Rače-Fram za leto 1999
MUV
2/1999
10.02.1999
3.
Volitve in imenovanja v občini Rače-Fram
MUV
2/1999
10.02.1999
4.
Odlok o občinskih taksah v občini Rače-Fram
MUV
4/1999
05.03.1999
5.
Volitve in imenovanja v občini Rače-Fram
MUV
4/1999
05.03.1999
6.
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditev območja naselja Rače
MUV
4/1999
05.03.1999
7.
Popravek odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditev območja naselja Rače
MUV
10/2001
12.04.2001
8.
Popravek odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditev območja naselja Rače
MUV
18/2001
20.07.2001
9.
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditev območja naselja Fram
MUV
4/1999
05.03.1999
10.
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Maribor za območje občine Rače-Fram
MUV
7/1999
06.04.1999
11.
Sklep o izvzemu iz javnega dobra v občini Rače-Fram
MUV
7/1999
06.04.1999
12.
Statut občine Rače-Fram
MUV
12/1999
17.04.1999
13.
Poslovnik občinskega sveta občine Rače-Fram
MUV
12/1999
17.04.1999
14.
Odlok o zaključnem računu proračuna občine Rače-Fram za leto 1998
MUV
12/1999
17.04.1999
15.
Sklep o imenovanju nadzornega odbora občine Rače-Fram
MUV
12/1999
17.04.1999
16.
Sklep o imenovanju uredniškega odbora glasila “Novice” občine Rače-Fram
MUV
12/1999
17.04.1999
17.
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Rače-Fram
MUV
12/1999
17.04.1999
18.
Sklep o izvzemu javnega dobra v občini Rače-Fram
MUV
12/1999
17.04.1999
19.
Odlok o proračunu občine Rače-Fram za leto 1999
MUV
20/1999
20.05.1999
20.
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih taksah v občini Rače-Fram
MUV
20/1999
20.05.1999
21.
Odlok o ustanovitvi režijskega obrata v občini Rače-Fram
MUV
20/1999
20.05.1999
22.
Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v občini Rače-Fram
MUV
20/1999
20.05.1999
23.
Pravilnik o ravnanju z zapuščenimi vozili v občini Rače-Fram
MUV
20/1999
20.05.1999
24.
Sklep o določitvi športnih objektov občinskega pomena v občini Rače-Fram
MUV
21/1999
25.05.1999
25.
Sklep o določitvi cen vzgojnovarstvenih programov enot vrtcev v občini Rače-Fram
MUV
26/1999
24.06.1999
26.
Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi v občini Rače-Fram
MUV
26/1999
24.06.1999
27.
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Rače-Fram
MUV
26/1999
24.06.1999
28.
Sklep o enotni višini prispevka za izgradnjo kanalizacijskega omrežja na območju občine Rače-Fram
MUV
28/1999
15.07.1999
29.
Odlok o prazniku občine Rače – Fram
MUV
33/1999
06.10.1999
30.
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Maribor za obdobje 1986 – 2000 in družbenega plana občine Maribor za obdobje 1986 – 1990, za območje občine Rače – Fram v letu 1998
MUV
33/1999
06.10.1999
31.
Program priprave lokacijskega načrta za obvoznico Pragersko v občini Rače – Fram
MUV
33/1999
06.10.1999
32.
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Rače-Fram za leto 1999
MUV
36/1999
12.11.1999
33.
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v občini Rače-Fram
MUV
36/1999
12.11.1999
34.
Sklep o javni razgrnitvi lokacijskega načrta za obvoznico Pragersko v občini Rače-Fram
MUV
38/1999
10.12.1999
35.
Odlok o začasnem financiranju proračunskih potreb v občini Rače-Fram v letu 2000
MUV
39/1999
24.12.1999
36.
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Rače-Fram
MUV
39/1999
24.12.1999
37.
Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v občini Rače-Fram
MUV
39/1999
24.12.1999

Opomba:
* MUV – Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije