New Page 2

 

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,124/00 in 79/01) ter 16. člena statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01) je Občinski svet občine Moravske Toplice na seji dne 11. 12. 2001 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2002

 

 

1. člen

 

 

S tem odlokom se ureja sestava, priprava in izvrševanje proračuna Občine Moravske Toplice, upravljanje s premoženjem občine, poroštva občine, upravljanje dolgov občine, računovodstvo in proračunski nadzor.

 

 

Določbe tega odloka veljajo tudi za druge neposredne uporabnike sredstev občinskega proračuna in ožje dele občine – to so krajevne skupnosti.

 

 

Ta odlok ureja tudi zadolževanje ter dajanje poroštev javnih gospodarskih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanovitelj je občina.

 

 

2. člen

 

 

Proračunska sredstva se uporabljajo za financiranje vseh izvirnih in prenesenih funkcij občine in delovanje njihovih organov pri izvajanju teh nalog, ki so opredeljene v ustavi in z zakoni oziroma občinskimi odloki.

 

 

Pri trošenju oziroma porabi proračunskih sredstev so se vsi porabniki dolžni obnašati racionalno in gospodarno.

 

 

V proračunu občine so izkazani vsi prejemki, ki pripadajo občini, vključno s prejemki KS in vsi izdatki občine vključno z izdatki KS.

 

 

Pregled prihodkov proračuna občine in njihova razporeditev po namenih sta sestavni del tega odloka.

 

 

Sestavni del proračuna občine je račun financiranja.

 

 

Proračun občine sloni na proračunskih izhodiščih, ki so obvezni sestavni del proračuna občine. Sestavni del občinskega proračuna je tudi splošni del proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe.

 

 

3. člen

 

 

Višina proračuna

 

 

Z odlokom o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2002 so predvideni:

 

 

-----------------------------------------------------------------------------
.   Prihodki                                               1.136,207.000 SIT
    – prihodki za pokrivanje primerne porabe
v višini                                                     570,049.000 SIT
    – prihodki na podlagi javnih razpisov
in kreditov                                                  295,000.000 SIT
    – namenski in drugi prihodki v višini                    219,178.000 SIT
    – prihodki KS iz naslova samoprispevka
in drugi viri KS v višini                                      51,980.000 SIT
    Izdatki                                                 1.136,207.000 SIT
    – za izvajanje temeljnih nalog občine v višini            438,272.000 SIT
    – za izvajanje razvojnih in investicijskih
nalog v višini                                                435,462.000 SIT
    – za subvencije v strateških razvojnih
panogah občine v višini                                        32,193.000 SIT
    – poraba namenskih virov v višini                         108,600.000 SIT
    – poraba sredstev KS za izvajanje lastnih
programov v višini                                             51,980.000 SIT
    – odplačila kreditov                                       69,700.000 SIT
    Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa 
v naslednjih zneskih:
    A) Bilanca prihodkov in odhodkov
    Prihodki                                                1.037,207.000 SIT
    – Prihodki in drugi prejemki proračuna                    985,227.000 SIT
    – Prihodki in drugi prejemki
krajevnih Skupnosti                                            51,980.000 SIT
    Odhodki                                                 1.075,307.000 SIT
    – Odhodki in drugi izdatki proračuna                    1.023,327.000 SIT
    – Odhodki in drugi izdatki
krajevnih Skupnosti                                            51,980.000 SIT
    Saldo bilance prihodkov in odhodkov                       –38,100.000 SIT
    B) Račun financiranja
    Zadolževanje                                               90,000.000 SIT
    Odplačila kreditov                                         58,900.000 SIT
    Saldo računa financiranja                                 +31,100.000 SIT
    C) Račun finančnih terjatev in naložb
    Vračila danih posojil                                       9,000.000 SIT
    Dana posojila                                               2,000.000 SIT
    Saldo računa finančnih terjatev in naložb                  +7,000.000 SIT
------------------------------------------------------------------------------

 

 

Globalna višina prihodkov in odhodkov opredeljenih v tem členu se spreminja z rebalansom letnega plana.

 

 

V okviru proračunskih izdatkov se oblikuje obvezna rezerva občine v višini 2,813.000 SIT. Ta sredstva se uporabljajo in razporejajo v skladu z 49. členom zakona o javnih financah in statutom občine.

 

  Z odlokom o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2002 so predvideni:  
 
Prihodki                                       1.056,662.000 SIT
– prihodki za pokrivanje primerne
porabe v višini                                  570,049.000 SIT
– prihodki na podlagi javnih razpisov
in kreditov                                      228,009.000 SIT
– namenski in drugi prihodki
v višini                                         173,315.000 SIT
– prihodki KS iz naslova
samoprispevka in drugi viri KS v višini           51,930.000 SIT
– sredstva iz preteklih let                       33,359.000 SIT
 
Izdatki                                        1.056,662.000 SIT
– za izvajanje temeljnih nalog
občine v višini                                  431,466.000 SIT
– za izvajanje razvojnih
in investicijskih nalog v višini                 456,603.000 SIT
– za subvencije v strateških
razvojnih panogah občine v višini                 25,171.000 SIT
– poraba namenskih virov v višini                 57,992.000 SIT
– poraba sredstev KS za izvajanje
lastnih programov v višini                        51,930.000 SIT
– odplačila kreditov                              33,500.000 
 
  Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:  
 
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
Prihodki                                         969,124.000 SIT
– Prihodki in drugi prejemki
proračuna                                        917,194.000 SIT
– Prihodki in drugi prejemki krajevnih
skupnosti                                         51,930.000 SIT
 
Odhodki                                        1.028,843.000 SIT
– Odhodki in drugi izdatki
proračuna                                        976,913.000 SIT
– Odhodki in drugi izdatki
Krajevnih Skupnosti                               51,930.000 SIT
 
Saldo bilance prihodkov
in odhodkov                                      –59,719.000 SIT
 
B) Račun financiranja
Zadolževanje                                      45,179.000 SIT
Odplačila kreditov                                22,400.000 SIT
Saldo računa financiranja                        +22,779.000 SIT
 
C) Račun finančnih terjatev in naložb
Vračila danih posojil                              9,000.000 SIT
Dana posojila-povečanje kapitalskih
deležev                                            5,419.000 SIT
Saldo računa finančnih terjatev
in naložb                                         +3.581.000 SIT

 

 
  Negativna razlika sredstev na računih v višini 33,359.000 SIT se pokriva iz ugotovljenega presežka na računih z zaključnim računom proračuna občine Moravske Toplice za leto 2001 in je razporejena za namene, opredeljene v zaključnem računu proračuna.  
  V okviru proračunskih izdatkov se oblikuje obvezna rezerva proračuna občine v višini 1,000.000 SIT. Ta sredstva se uporabljajo in razporejajo v skladu z 49. členom zakona o javnih financah in statutom občine.  

 

4. člen

 

 

Uporabniki proračuna lahko izvršujejo svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim bila zagotovljena v občinskem proračunu za posamezno proračunsko leto in ne smejo prevzemati obveznosti, ki bi presegale odobrena sredstva v proračunu.

 

 

Sredstva proračuna se praviloma delijo enakomerno čez vso leto.

 

 

Med izvajanjem proračuna lahko župan, zaradi nižjih prilivov od načrtovanih, zniža mesečno porabo do višine, ki jo omogočajo dejanski prihodki. V tem primeru so prioritetni tisti uporabniki proračuna, ki imajo znotraj porabe tudi zagotavljanje sredstev za plače zaposlenih.

 

 

5. člen

 

 

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine.

 

 

Župan je pooblaščen:

 

 

– da odloča o uporabi tekoče proračunske rezerve,

 

 

– da odloča o prerazporeditvi porabe sredstev znotraj proračunskih postavk, če gre za porabo do višine 1 mio SIT v okviru temeljne porabe proračuna, oziroma 5 mio SIT v okviru investicijske porabe proračuna in odloča o razporejanju sredstev za že začete investicije, ki bodo zapadle v plačilo v naslednjih proračunskih letih v okviru sprejetega srednjeročnega programa investicij,

 

 

– da odloča o porabi nerazporejenih sredstev na postavkah znotraj posameznih segmentov za namene, ki so povezani z isto vsebino in jih prej ni bilo možno predvideti,

 

 

– da odloča o vlogah za sponzoriranje in donacije različnih prireditev do višine 200.000 SIT znotraj možnosti, ki jih dovoljuje proračunski namen oziroma tekoča proračunska rezerva,

 

 

– da odloča o pridobitvi oziroma odtujitvi premoženja občine v skladu s statutom občine,

 

 

– da daje soglasje k sklenitvi pravnega posla KS, ki presega 250.000 SIT,

 

 

– da odloča o izdaji soglasij in poroštev za najem posojila javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanovitelj je občina,

 

 

– sklepa pravne posle zamenjave kmetijskih in stavbnih zemljišč v lasti občine pod pogojem, da se vrednost občinskega premoženja ne znižuje,

 

 

– sklepa poroštvene pogodbe v skladu z aktom, ki ga sprejema občinski svet.

 

 

6. člen

 

 

Finančna služba občine je zadolžena za:

 

 

– sprotno spremljanje poslovanja in tekoče evidentiranje vseh poslovnih dogodkov,

 

 

– pripravo analiz in polletnih ter končnih realizacij proračuna,

 

 

– za pripravo odloka o zaključnem računu proračuna za preteklo leto ter premoženjsko bilanco občine do konca februarja naslednjega leta,

 

 

– za pomoč KS, zavodom, zvezam in drugim uporabnikom proračuna pri pripravi finančnih načrtov, sprotno evidentiranje poslovnih dogodkov in pravočasno pripravo zaključnih poročil,

 

 

– za izvajanje nadzora nad porabo sredstev vseh proračunskih porabnikov v skladu s sprejetim planom in opredeljenimi nameni,

 

 

– za izvrševanje nakazil in izplačil iz proračuna v skladu z veljavno zakonodajo.

 

 

7. člen

 

 

Tajnik občine je zadolžen za upravljanje z občinskim premoženjem v duhu dobrega gospodarja, ter spremlja in nadzira upravljanje s premoženjem KS.

 

 

Občinska služba za nadzor nad investicijami, katerih investitor je občina oziroma KS je dolžna spoštovati določila zakona o javnih naročilih in le-te izvajati v skladu s tem.

 

 

8. člen

 

 

Da bi župan, občinski svet, nadzorni svet in finančna služba občine lahko vključili potrebe posameznih porabnikov proračuna v tekoče financiranje in opravljali ustrezni nadzor, so le-ti dolžni v roku do konca oktobra tekočega leta za naslednje leto poslati ustrezne finančne načrte z obrazloženimi postavkami.

 

 

Kolikor posamezni uporabnik teh načrtov ne predloži pravočasno, se mu zagotovijo za naslednje leto le sredstva v višini porabe preteklega leta, brez sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje.

 

 

9. člen

 

 

Uporabniki proračuna morajo pri oddaji izvajalskih del in nabavi blaga spoštovati zakon o javnih naročilih s podzakonskimi predpisi in zakon o izvrševanju proračuna.

 

 

Amortizacijska sredstva se pri proračunskih porabnikih formirajo in trošijo v skladu s proračunskimi izhodišči Občine Moravske Toplice za posamezno proračunsko leto.

 

 

Za začetek izvajanja vseh investicij v občini in v KS morajo predhodno biti zagotovljena finančna sredstva oziroma zaprta finančna konstrukcija, ki je potrjena s strani župana občine. Za pogodbe in druga naročila proračunskih uporabnikov, ki nimajo tega soglasja, občina ne prevzema nobenih obveznosti.

 

 

Krajevne skupnosti se ne smejo zadolževati. Krajevne skupnosti naročajo blago in storitve le ob sopodpisu naročila s strani računovodje občinske uprave, računovodstvo pa vodi evidenco naročil KS. Za izvrševanje finančnega načrta KS so odgovorni predsedniki svetov KS.

 

 

Knjigovodska opravila za KS in administrativno tehnična opravila za organe KS opravlja občinska uprava, v okviru katere se izvaja tudi knjigovodstvo za zavode in javne gospodarske družbe katerih ustanovitelj je občina.

 

 

10. člen

 

 

Če se po sprejemu proračuna občine za tekoče leto sprejme odlok ali sklep občinskega sveta, na podlagi katerega nastopijo nove obveznosti za proračun, vključi župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prihodkov ali zadolžitev oziroma z istočasnim zmanjšanjem drugih postavk proračuna.

 

 

V proračunu tekočega leta se najprej zagotovijo sredstva za pokrivanje že nastalih obveznosti iz prejšnjih let in odplačilo najetih kreditov v skladu z njihovim načrtom odplačevanja.

 

 

11. člen

 

 

Pogodbe, ki zahtevajo prenos plačilnih obveznosti v prihodnje proračunsko leto se lahko sklepajo le za namene, ki imajo že planirana določena sredstva v proračunu tekočega leta, ali je za njihovo vključitev sprejet ustrezen sklep ali stališče občinskega sveta.

 

 

12. člen

 

 

Občinsko premoženje je po tem odloku finančno in stvarno premoženje v lasti občine. Finančno premoženje so denarna sredstva, kapitalske naložbe, ovrednoteno premoženje v lasti občine, ki ga upravljajo javni zavodi in terjatve. Kapitalske naložbe so deleži v gospodarskih družbah in javnih podjetjih. Stvarno premoženje so nepremičnine in premičnine.

 

 

Premoženje javnih zavodov v lasti občine, se v njihovi bilanci vodi kot obveznost do občine oziroma kot sredstva prejeta v upravljanje.

 

 

Krajevna skupnost odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem. Občina odgovarja za obveznosti KS subsidiarno, vendar ima pri tem prednostno pravico pobota s premoženjem KS.

 

 

Občina ne odgovarja za obveznosti društev in zvez na področju občine.

 

 

13. člen

 

 

Vsak proračunski porabnik je dolžan opravljati notranji nadzor nad porabo in namenskostjo sredstev.

 

 

Nadzor nad izvajanjem proračuna občine, finančnih načrtov krajevnih skupnosti, zavodov in zvez, ki so ustanovljena na občinski ravni, izvaja nadzorni odbor občine. Ta je dolžan opraviti vsakoletni nadzor nad proračunsko porabo in vsaj vsako drugo leto nad porabo in trošenjem sredstev ostalih proračunskih porabnikov.

 

 

14. člen

 

 

Do sprejetja akta o ustanovitvi sklada stavbnih zemljišč Občine Moravske Toplice opravlja dela povezana s stavbnimi zemljišči župan in o tem sproti obvešča občinski svet.

 

 

15. člen

 

 

Sestavni del bilanc prihodkov in odhodkov proračuna so tudi prihodki in odhodki ustvarjeni v času začasnega financiranja v tekočem letu 2002.

 

 

16. člen

 

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS in se uporablja od 1. 1. 2002.

 

 

Št. 403-02/01-5/1

 

 

Moravske Toplice, dne 11. decembra 2001.

 

 

Župan

Občine Moravske Toplice

Franc Cipot, univ. dipl. org., ek. l. r.