New Page 2

Številka: 9000-1/2019-1

Datum: 18. 2. 2019

 

VABILO

 

Na podlagi 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Oplotnica

 

sklicujem

2. redno sejo Občinskega sveta Občine Oplotnica, ki bo v četrtek,

28. februarja 2019, ob 17. uri

v sejni sobi Občine Oplotnica, Goriška cesta 4, Oplotnica.

 

 

PREDLAGANI DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev sklepčnosti

2. Potrditev zapisnika 1. konstitutivne seje (zapisnik)

3. Določitev dnevnega reda 2. redne seje

4. Odgovori na vprašanja in pobude

5. Imenovanje predstavnika v svet javnega zavoda Zdravstveni dom Slov. Bistrica (gradivo)

6. Imenovanje komisij Občinskega sveta Občine Oplotnica (gradivo)

7. Imenovanje vaških odborov Občine Oplotnica (gradivo)

8. Sprejem sklepa o potrditvi DIIP-a za rekonstrukcijo in prizidavo Mrliške vežice Čadram (gradivo)

9. Predlog Odloka o proračunu Občine Oplotnica za leto 2019 — splošna razprava (gradivo)

10. Določitev letne stopnje neprofitnih najemnin za leto 2019 (gradivo)

11. Letni program športa za leto 2019 (gradivo)

12. Vprašanja in pobude

13. Informacije (gradivo)

- Sklep o začasnem financiranju Občine Oplotnica v obdobju januar — marec 2019

- Poročilo o delovanju VŠD Milenij za obdobje 1-6/2018

- Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Oplotnica v prvem polletju 2018 (gradivo 1, 2, 3)

- Trendi varnostnih pojavov v Občini Oplotnica za prvo polletje 2018

 

 

Občina Oplotnica

 

Matjaž Orter, župan