New Page 2

Številka: 900-21/2016-2-(52/04)

Datum: 21.9.2016

 

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

 

Zadeva: Dodatno gradivo za 20. sejo Sveta Mestne občine Kranj

 

V prilogi vam pošiljamo dodatno gradivo za 20. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 28.9.2016 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 z naslednjim okvirnim

 

DNEVNIM REDOM :

1. Potrditev zapisnika 19. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 14.9.2016 (zapisnik) ter poročila o izvršitvi sklepov

2. Kadrovske zadeve (gradivo 1, 2)
3. Statut Mestne občine Kranj — prva obravnava (gradivo)
4. Obvezna razlaga četrte alineje 2.2.1 točke 2. člena Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj (gradivo)

5. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta (gradivo 1, 2, 3, 4)

 

Mestna občina Kranj

Boštjan Trilar, župan