Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 40., 41. in 140. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) ter v skladu s 7. in 16. členom Statuta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Tednika, št. 1/99) je občinski svet občine Trnovska vas na 6. redni seji dne 03.07.2003 sprejel
 
O D L O K
o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Destrnik–Trnovska vas
1. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
S tem odlokom občina Destrnik in občina Trnovska vas (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj) ustanavljata na področju vzgoje in izobraževanja Javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Destrnik–Trnovska vas.
I. STATUSNE DOLOČBE
 
2. člen
1. Ime, sedež in pravni status zavoda.
 
Ime vzgojno-izobraževalnega zavoda je: Javni vzgojno–izobraževani zavod Osnovna šola Destrnik–Trnovska vas.
 
Skrajšano ime je: Osnovna šola Destrnik–Trnovska vas.
 
Sedež zavoda je: Janežovski Vrh 45, 2253 Destrnik.
 
V sestavo zavoda sodijo:
 
- Osnovna šola Destrnik z oddelki vrtca (krajše: OŠ Destrnik),
 
- Osnovna šola Trnovska vas z oddelki vrtca (krajše: POŠ Trnovska vas).
 
Osnovna šola Trnovska vas ima status podružnice, ki izvaja izobraževanje učencev v 1. in 2. triadi.
3. člen
Zavod je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, ki so v pravnem prometu.
 
Zavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem, s katerim razpolaga.
4. člen
Zavod bo vpisan v sodni register pri pristojnem sodišču.
 
5. člen
 
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju in v pravnem prometu, kot jih določata zakon in ta odlok.
 
2. Pečat zavoda
6. člen
Zavod ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike premera 35 mm, v sredini katerega je grb Republike Slovenije, na zunanjem obodu pa je izpisano: Osnovna šola Destrnik–Trnovska vas, občina Destrnik. Zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike premera 20 mm z enako vsebino kot pečar iz prvega odstavka tega člena.
 
Pečat iz prvega odstavka tega člena uporablja zavod v pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja in izdaja organom, organizacijam, občanom, učencem in varovancem oziroma njihovim staršem.
 
Pečat iz drugega odstavka tega člena uporablja zavod predvsem za žigosanje finančne in knjigovodske dokumentacije.
7. člen
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja določi ravnatelj.
 
3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje
8. člen
Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj. Ravnatelj zastopa in predstavlja zavod s polnim pooblastilom v skladu z 49. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS12/96, 23/96 - popr., 12/00-ZJS, 64/01, 108/02 in 34/03).
 
Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov pomočnik ali delavec zavoda, ki ga za nadomeščanje pooblasti ravnatelj. Pomočnik ravnatelja ali pooblaščeni delavec zavoda v času nadomeščanja ima pooblastila, ki mu jih da ravnatelj.
 
Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.
9. člen
Za zavod podpisuje ravnatelj in delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravljajo.
 
V odnosih z Banko Slovenije in UJP podpisujejo za zavod ravnatelj, računovodja in podpisnik, ki ga določi ravnatelj, z deponiranimi podpisi pri UJP - izpostava Slovenska Bistrica.
 
Ravnatelj z odločbo določi delavce zavoda, ki so pooblaščeni, da podpisujejo za zavod v odnosih, ki niso navedeni v tem odloku.
 
4. Območje zadovoljevanja vzgojno-izobraževalnih potreb
10. člen
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po vzgoji in izobraževanju otrok na območju občine Destrnik in občine Trnovska vas za naselja:
 
Biš, Bišečki Vrh, Črmlja, Desenci, Destrnik, Dolič, Drstelja, Gomila, Gomilci, Janežovci, Janežovski Vrh, Jiršovci, Levanjci, Ločič, Ločki Vrh, Placar, Sovjak, Strmec pri Destrniku, Svetinci, Vintarovci, Trnovska vas, Trnovski Vrh, Zasadi in Zgornji Velovlek.
II. DEJAVNOSTI ZAVODA
 
11. člen
Dejavnosti zavoda po standardu klasifikacije dejavnosti so:
 
- M/80.101 dejavnosti vrtcev in predšolsko izobraževanje,
 
- M/80.102 osnovnošolsko splošno izobraževanje,
 
- O/92.511 dejavnost knjižnic,
 
- O/92.61 obratovanje športnih objektov,
 
- O/70.20 oddajanje lastnih nepremičnin,
 
- H/55.51 storitev menz.
 
Dejavnost zavoda se šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
12. člen
Zavod opravlja javno veljavni izobraževalni program, ki je sprejet na način in po postopku, določenim z zakonom.
13. člen
Zavod izvaja program devetletne šole in opravlja vzgojno-izobraževalno dejavnost od 1. do 9. razreda osnovne šole.
 
Zavod izdaja spričevala o uspehu in izobrazbi, ki štejejo kot javne listine.
 
Oddelki vrtca pri OŠ Destrnik in POŠ Trnovska vas izvajata vzgojno-varstveno delo za predšolske otroke od 11. meseca starosti do vstopa v šolo in pripravo na šolo.
 
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti, glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.
 
Za nove dejavnosti se štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in boljša ponudba vzgojno-izobraževalnega dela ali s katerimi prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registrskih dejavnosti.
14. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge javne posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
III. ORGANI ZAVODA
 
15. člen
Organi zavoda so:
 
- svet zavoda,
 
- ravnatelj,
 
- strokovni organi,
 
- svet staršev.
 
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanje določi s pravili.
 
1. Svet zavoda
16. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanoviteljev, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.

Svet zavoda šteje enajst članov, in to:
 
- tri predstavnike ustanovitelja (dva predstavnika občine Destrnik, en predstavnik občine Trnovska vas),
 
- pet predstavnikov delavcev zavoda (trije predstavniki OŠ Destrnik, en predstavnik oddelkov vrtca OŠ Destrnik in en predstavnik POŠ Trnovska vas) in
 
- tri predstavnike staršev (dva predstavnika OŠ Destrnik in en predstavnik POŠ Trnovska vas).
  Svet zavoda sestavlja devet članov, in sicer:  
  – trije predstavniki ustanovitelja (dva predstavnika Občine Destrnik, en predstavnik Občine Trnovska vas),  
  – trije predstavniki delavcev zavoda (en predstavnik OŠ Destrnik, en predstavnik oddelkov vrtca OŠ Destrnik in en predstavnik PŠ Trnovska vas) ter  
  – trije predstavniki staršev (dva predstavnika OŠ Destrnik in en predstavnik PŠ Trnovska vas).  
 
Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci izmed strokovnih, upravno-administrativnih in tehničnih delavcev. Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah po postopku in načinu, ki ga določajo zakon in pravila zavoda.
 
Predstavnike ustanoviteljev imenuje občinski svet občine Destrnik – dva predstavnika in občinski svet občine Trnovska vas – enega predstavnika.
 
Predstavnike staršev izvolijo starši izmed članov sveta staršev.
 
Člani sveta izmed članov na konstitutivni seji izvolijo predsednika in namestnika predsednika. Svet na sejah veljavno odloča z večino glasov svojih članov.
 
Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma. Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok v zavodu.
17. člen
Svet zavoda:
 
- imenuje in razrešuje ravnatelja (s soglasjem ministra),
 
- sprejema programe razvoja zavoda,
 
- sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
 
- odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
 
- obravnava poročila o izobraževalni problematiki,

- odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca,
 

- sprejema poročilo o samoevalvaciji šole in vrtca,

 
 
- odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
 
- odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v šoli,
 
- sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določa ta odlok ali drug splošni akt zavoda,
 
- določa finančni načrt in sprejema zaključke in mnenja o posameznih vprašanjih,
 
- razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
 
- razpisuje delovno mesto ravnatelja zavoda,
 
- sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
 
- odloča o najemu kreditov,
 
- imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,
 
- odloča o povezovanju v skupnost zavoda za opravljanje skupnih administrativnih in računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del (o soglasju z ustanoviteljem),
 
- opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge.
 
1. a Volitve predstavnikov delavcev zavoda v svet zavoda
18. člen
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandata svetu zavoda.
 
S sklepom o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu.
 
S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva člana ter njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma njegov namestnik ne more biti kandidat za predstavnika delavcev v svetu in mora imeti aktivno volilno pravico. Volilna komisija se imenuje za dobo štirih let.
19. člen
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda imajo najmanj trije delavci zavoda z aktivno volilno pravico in reprezentativni sindikat. Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo volilni komisiji najkasneje 21. dan po dnevu razpisanih volitev, morajo biti pisni, s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov. Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda morajo imeti pasivno volilno pravico.

Oseba, ki opravlja funkcijo ravnatelja ali pomočnika ravnatelja v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu ali organizacijski enoti vzgojno-izobraževalnega zavoda, ne more voliti in biti izvoljena oziroma imenovana v svet zavoda.

 
20. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija. Volitve morajo biti organizirane, tako da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo na dan volitev odsotni, zagotovi možnost predčasnih volitev.
 
Voli se osebno z glasovnicami. Vsak delavec ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov, z navedbo koliko kandidatov se voli (izmed kandidatov strokovnih, upravno administrativnih in tehničnih delavcev). Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati. Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni . Neveljavna je tudi glasovnica če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je potrebno izvoliti. Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev zavoda z
 
aktivno volilno pravico.
21. člen
Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda kot je predstavnikov delavcev v svetu zavoda (izmed strokovnih, upravno administrativnih in tehničnih delavcev), ki so dobili največje število glasov.
 
Če sta dva kandidata dobila enako število glasov, je izvoljen tisti , ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.
 
O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, komisija pa izdela poročilo o rezultatu volitev, ki ga objavi v roku pet dni od dneva izvedbe glasovanja.
 
1. b Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda.
22. člen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda. Ta se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10 % delavcev zavoda z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral sindikat.
 
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti predloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic. Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic. Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formulo pravilnosti zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.
 
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu
 
predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja.
 
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina delavcev, ki imajo aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.
 
Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe tega odloka in zakona o volitvah predstavnikov delavcev v svetu zavoda.
23. člen
Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet zavoda se, dokler ne bo sprejet zakon, ki bo urejal sodelovanje delavcev pri upravljanju zavoda v zadevah, ki jih ureja ta odlok, uporabljajo določbe zakona, ki ureja sodelovanje delavcev v upravljanju podjetij.
 
2. Ravnatelj
24. člen
Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj. Ta organizira ter vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost zavoda.
 
Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
 
- organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
 
- pripravlja program razvoja zavoda,
 
- pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo.
 
- pripravlja za uresničevanje pravic in dolžnosti učencev ter varovancev in drugih programih
 
usposabljanja,
 
- vodi delo učiteljskega zbora,
 
- oblikuje predlog nadstandardnih programov,
 
- spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
 
- organizira mentorstvo za pripravnike,
 
- prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
 
- predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
 
- spremlja delo svetovalne in strokovne službe,
 
- skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
 
- obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic otrok in obveznosti učencev,
 
- odloča o vzgojnih ukrepih,
 
- določa sistemizacijo delovnih mest,
 
- odloča o sklepanju delovnih razmerjih in o disciplinski odgovornosti delavcev,
 
- imenuje in razrešuje svojega pomočnika in vodjo organizacijske enote,
 
- skrbi za sodelovanje zavoda s šolsko zdravstveno službo in

- zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov,  
  - zastopa in predstavlja vrtec oziroma šolo ter je odgovoren za zakonitost dela,  
  - je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo ter pripravo letnega poročila o samoevalvaciji šole oziroma vrtca,  
 
- opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
 
25. člen
 
Ravnatelj zavoda je dolžan poleg nalog, za katere je pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno, da zavod uskladi organizacijo dela ter oblikuje svet zavoda v skladu s tem odlokom.

26. člen

 

Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja ali svetovalnega delavca v zavodu, ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju ter ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj 5 let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.
 
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju z ministrom za šolstvo in šport.
 
Mandat ravnatelja traja 5 let.
 
Svet zavoda si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo ravnatelja pridobiti mnenje učiteljskega in vzgojiteljskega zbora in mnenje občine - ustanoviteljice. Učiteljski in vzgojiteljski zbor o mnenju za imenovanje ravnatelja glasuje tajno. Če učiteljski in vzgojiteljski zbor ali ustanoviteljica ne dajo mnenja v roku 20 dni od dneva, ko je bilo zanj zaprošeno, lahko svet zavoda imenuje ravnatelja brez tega mnenja.
  Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor ima najmanj visokošolsko izobrazbo in izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali svetovalnega delavca v zavodu, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor ter opravljen ravnateljski izpit.  
  Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda v skladu z zakonom.  
  Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti mnenje učiteljskega in vzgojiteljskega zbora, občine – ustanoviteljice ter mnenje sveta staršev.  
  Občina in svet staršev mnenje obrazložijo. Vzgojiteljski in učiteljski zbor o mnenju za imenovanje glasuje tajno.  
  Če občina in organi iz četrtega odstavka tega člena ne dajo mnenja v dvajsetih dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja.  
  Ko svet izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje ministru.  
  Če minister ne da mnenja v tridesetih dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.  
 

Po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka iz prejšnjega odstavka svet odloči o imenovanju ravnatelja s sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate. Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavode.  Mandat ravnatelja traja pet let.

 
27. člen
Ravnatelju zavoda preneha mandat z iztekom dobe, za katero je bil imenovan. Po izteku mandata se opravi razpis prostega delovnega mesta na način in po postopku, določenim z zakonom. Ne glede na določbe 1. odstavka 25. člena tega odloka je lahko za ravnatelja imenovana oseba, ki nima opravljenega ravnateljskega izpita, vendar ga mora opraviti najkasneje v enem letu po začetku mandata.
 
Ravnatelju, ki ne opravi ravnateljskega izpita v roku iz prejšnjega odstavka, preneha mandat po zakonu.
 
Ravnatelj, ki ima na dan uveljavitve Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja višješolsko izobrazbo, ki so si jo pridobili po programih, sprejetih pred uveljavitvijo zakona o visokem šolstvu, petindvajset let delovne dobe in so opravljali funkcijo ravnatelja najmanj dva mandata, so lahko ne glede na določbo drugega odstavka 53. člena zakona ponovno imenovani za ravnatelja, če izpolnjuje druge pogoje za ravnatelja po določbi tega člena.
 
Ravnatelji, ki ne izpolnjujejo pogojev iz prejšnjega odstavka in so bili do uveljavitve ZOFVI imenovani za ravnatelja v skladu s 144. členom ZOFVI, so lahko ponovno imenovani za ravnatelja do 1. septembru 2003.
 
Pod pogoji iz prejšnjega odstavka so lahko za ravnatelja imenovani tudi sedanji vršilci dolžnosti ravnatelja, ki so začeli opravljati funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja po 1. septembru 2000.
 
Kdor je imenovan za ravnatelja v skladu s četrtim in petim odstavkom tega člena, si mora pridobiti predpisano izobrazbo in naziv najkasneje do 1. septembra 2005 oziroma mora najkasneje v enem letu po začetku mandata opraviti ravnateljski izpit.
28. člen
Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če nihče od prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto. Če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelja svet zavoda ne imenuje niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti minister v naslednjih 8 dneh.

V primeru iz prejšnjega odstavka mora svet takoj začeti postopek za imenovanje ravnatelja.

 
 

Pod pogoji iz prejšnjih odstavkov tega člena lahko ista oseba v istem zavodu opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja največ dvakrat.

 
 
2. a Pomočnik ravnatelja
29. člen
Zavod lahko ima pomočnika ravnatelja.
 
Pomočnika ravnatelja imenuje ravnatelj izmed strokovnih delavcev zavoda in ga tudi razreši. Ravnatelj mora pomočnika ravnatelja, ki ga razreši, seznaniti z razlogi za razrešitev. Pred razrešitvijo mora ravnatelj z razlogi za razrešitev seznaniti vzgojiteljski, učiteljski oziroma predavateljski zbor.
 
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj, in ga nadomešča v njegovi odsotnosti.
 
3. Strokovni organi
30. člen

Strokovni organi v zavodu so učiteljski in vzgojiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razrednik in strokovni aktivi.
 

Strokovni organi v zavodu so učiteljski in vzgojiteljski zbor, programski učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razrednik ter strokovni aktivi.

 
31. člen
Učiteljski in vzgojiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci zavoda.
 
Vzgojiteljski in učiteljski zbor:
 
- obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom,
 
- daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
 
- predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti,
 
- odloča o posodobitvi programov vzgoje in izobraževanju in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,
 
- daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja in pomočnika ravnatelja,
 
- odloča o vzgojnih ukrepih,
 
- opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

31. a člen

 
 

Programski učiteljski zbor sestavljajo vsi učitelji, ki poučujejo v izobraževalnem programu, in drugi strokovni delavci, ki sodelujejo pri izvajanju tega izobraževalnega programa.

 
 

Programski učiteljski zbor vodi strokovni delavec, ki ga določi ravnatelj.

 
 

Programski učiteljski zbor opravlja naloge v zvezi z načrtom in izvedbo ocenjevanja znanja ter druge naloge, ki jih na podlagi podzakonskih aktov o ocenjevanju znanja določi šola.

 
32. člen
Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku.
 
Oddelčni učiteljski zbor:
 
- obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku,
 
- oblikuje program dela z nadarjenimi učenci in tistimi, ki teže napredujejo,
 
- odloča o vzgojnih ukrepih in
 
- opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
 
Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učence, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
33. člen
Strokovne aktivne šole sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma predmetnih področij. Strokovni aktivi obravnavajo problematiko predmeta oziroma predmetnega področja, usklajujejo merila za ocenjevanje, dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, obravnavajo pripombe staršev in učencev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom. Strokovne aktive v vrtcu sestavljajo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev. Obravnavajo vzgojno delo, dajejo vzgojiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojnega dela, obravnavajo pripombe staršev ter opravljajo druge strokovne naloge določene v letnem načrtu.
 
4. Svet staršev
34. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev zavoda. Ta je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.
 
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.
 
Svet staršev:
 
- predlaga soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,

- daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,  
 
- daje mnenje o predlogu programa razvoja zavoda in o letnem delovnem načrtu,
 
- razpravlja o poročilih ravnatelja, o vzgojno-izobraževalni problematiki,
 
- obravnava pritožbe staršev (v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom),
 
- voli predstavnike staršev v svet zavoda in
 
- opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
 
5. Svetovalna služba
35. člen
Zavod v skladu z normativi in standardi organizira svetovalno službo, ki svetuje učencem ter sodeluje z učitelji in vodstvom pri načrtovanju, spremljanju in evaluaciji razvoja zavoda ter pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela in poklicnem svetovanju. Pri opravljanju poklicnega svetovanja se svetovalna služba povezuje z republiškim zavodom za zaposlovanje.
 
6. Knjižnica
36. člen
Zavod ima knjižnico. Ta izbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega dela v zavodu.
 
Zavod ustanovi učbeniški sklad, čigar upravljanje določi minister. Za učence, ki zaradi socialnega položaja ne morejo plačati prispevkov za izposojo učbenikov in učbeniškega sklada, zagotovi sredstva država v skladu z merili, ki jih določi minister.
IV. ZAPOSLENI V ZAVODU
 
37. člen
Vzgojno-izobraževalno in drugo strokovno delo v zavodu opravljajo učitelji, svetovalni delavci, knjižničarji, vzgojitelji, pomočnice vzgojiteljic in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog, potrebnih za nemoteno delovanje zavoda (v nadaljevanju: strokovni delavci). Strokovni delavci izvajajo vzgojno-izobraževalno in drugo strokovno delo v skladu z zakonom in pravno veljavnimi programi tako, da zagotavljajo objektivnost, kritičnost in pluralnost ter so pri tem strokovno avtonomni.
 
Strokovni delavci morajo obvladati slovenski knjižni jezik, imeti ustrezno izobrazbo (določeno z zakonom in drugimi predpisi) ter opravljen strokovni izpit v skladu z zakonom.
 
Znanje slovenskega knjižnega jezika se preverja pri strokovnem izpitu. Pri učiteljih, ki niso diplomirali na slovenskih univerzah, se znanje slovenskega knjižnega jezika preverja ob prvi namestitvi.
 
Smer strokovne izobrazbe za strokovne delavce v primerih, ko to določa zakon pa tudi stopnjo izobrazbe, določi minister potem, ko si je pridobil mnenje pristojnega strokovnega sveta.
 
Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela opravljajo delavci, določeni s sistematizacijo delovnih mest.
 
Delavci iz prejšnjega odstavka morajo imeti izobrazbo, določeno s sistematizacijo delovnih mest, obvladati morajo slovenski jezik.
38. člen
Delovna razmerja, udeležbo delavcev pri upravljanju in uresničevanju sindikalnih pravic v zavodu zavod uredi v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo ter zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v svojem splošnem aktu.
 
Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v zavodu se objavijo na podlagi sistematizacije delovnih mest.
V. VIRI IN NAČINI PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
 
39. člen
Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo zavoda.
 
Ustanovitelj zavoda zagotavlja sredstva in premoženje, s katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka. Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v posest (upravljanje), ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremičnine (premoženja) ali le-te obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.
 
Za gospodarjenje z nepremičninami se lahko v občini ustanovi premoženjski sklad, ki posluje v skladu z zakonom.
40. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev, sredstev ustanoviteljev, prispevkov staršev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov ter iz donacij, prispevkov sponzorjev in drugih virov. Javni zavodi, ki izvajajo javnopravne programe, po katerih se pridobiva javnoveljavna izobrazba, se ne smejo financirati iz sredstev političnih strank.

Merila za delitev presežkov prihodkov nad odhodki v zavodu določi minister.
 
Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in standarde, ki veljajo za področja dejavnosti zavoda, krije ustanovitelj oziroma država.
41. člen
Za nadstandardne storitve lahko zavod pridobiva sredstva tudi z dotacijami, sponzorstvom, prispevki staršev in drugimi viri, določenimi z zakonom.
 
Zavod lahko ustanovi šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti, ki niso sestavine izobraževalnega ali drugih programov usposabljanja oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev za nakup nadstandardne opreme, za zvišanje standarda pouka in drugih vsebin dejavnosti zavoda.
 
Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in drugih virov.
 
Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki zavoda.
 
Upravni odbor imenuje svet staršev.
 
Predstavnike zavoda predlaga svet zavoda.
 
Za delovanje sklada lahko upravni odbor sprejme pravila.
VI. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
 
42. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja zavod.
 
VII. NADZOR
 
43. člen
Nadzor nad izvajanjem zakona, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacije, financiranje, namensko porabo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja v zavodu, izvaja šolska inšpekcija.
 
Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda iz področij, ki niso navedena v prvem odstavku tega člena, izvajajo institucije družbenega razvoja, določene z zakonom.
44. člen
Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko sodišče Republike Slovenije. Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja nadzirajo ustanovitelj ali upravni odbor sklada, če je ustanovljen premoženjski sklad, v katerega so vključene nepremičnine upravljanja zavoda.
VIII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
 
45. člen
Zavod lahko o zadevah, ki jih ne ureja ta odlok, ter v drugih zadevah, ki jih je potrebno regulirati z interno normativo, uredi svoje notranjo organizacijo in delo s pravili. Pravila sprejme svet zavoda.
 
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa zakon.
 
Pravila in splošni akti iz drugega odstavka tega člena ne smejo biti v neskladju s tem odlokom.
46. člen
Splošne akte zavoda sprejme svet zavoda ali ravnatelj. Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov se določi s pravili.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
 
47. člen
Svet šole Destrnik–Trnovska vas se konstituira v skladu s tem odlokom najkasneje v treh mesecih po njegovi uveljavitvi.
48. člen
Z uveljavitvijo tega odloka se mandat dosedanjega ravnatelja javnega vzgojno- izobraževalnega zavoda Osnovna šola Destrnik–Trnovska vas–Vitomarci nadaljuje do izteka časa, za katerega je bil imenovan.
49. člen
Vzgojno–izobraževalni javni zavod Osnovna šola Destrnik–Trnovska vas je pravni naslednik Vzgojno–izobraževalnega javnega zavoda Osnovna šola Destrnik–Trnovska vas–Vitomarci, vpisanega v sodni register pri registrskem sodišču v Ptuju, pod številko registrskega vložka: 1/00074/00 in prevzame vse pravice in obveznosti pravnega prednika razen pravic in obveznosti, ki se nanašajo na podružnično Osnovno šolo Vitomarci.
50. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitve Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Destrnik–Trnovska vas–Vitomarci, ki ga je sprejel občinski svet Občine Destrnik–Trnovska vas na seji dne 24. 7. 1997, objavljen v Uradnem vestniku Občine Destrnik – Trnovska vas št. 8/1997.
51. člen
Ta odlok je sprejet, ko ga v enakem besedilu sprejmeta občinski svet občine Destrnik in občinski svet občine Trnovska vas in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku občine Destrnik in Uradnem vestniku občine Trnovska vas.
 

Štev.: 032-01-2003-6
Datum: 03.07.2003
Župan občine Trnovska vas
Karl Vurcer, s. r.

 

ODLOK

 

 

o spremembi Odloka o ustanovitvi

 

 

Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Destrnik–Trnovska vas

 

 

Uradni vestnik občine Trnovska vas št. 4/2008

 

 

12. člen

 

 

Svet zavoda se konstituira v skladu s tem odlokom takoj, ko dosedanjemu svetu poteče mandat.

 

 

13. člen

 

 

Ta odlok je sprejet, ko ga v enakem besedilu sprejmeta Občinski svet Občine Destrnik in Občinski svet Občine Trnovska vas ter začne veljati petnajst dni po objavi (26.7.2008) v Uradnem vestniku Občine Destrnik in Uradnem vestniku Občine Trnovska vas.